Niklas Borg på Företagsresan

Moderaterna i Östergötlands förbundsordförande Niklas Borg kommer under hösten 2023 och våren 2024 bege sig ut på Företagsresan. Företagsresan innebär att Niklas Borg, tillsammans med lokala representanter, besöker företag i samtliga 13 östgötska kommuner.

Moderaterna har under lång tid tappat i förtroende bland landets företagare. Idag är Moderaterna nära att bli Sveriges näst största parti bland företagare. För att bidra till att vända den utvecklingen lanserar vi nu Företagsresan.

Moderaterna i Östergötland satsar på att vara ute och möta företag och företagare för att bättre förstå utmaningarna och problemen som finns för länets företagare. Parallellt bedriver Moderaterna i Östergötland också en utveckling av företagarpolitiken. Politikutvecklingen kommer sedan mynna ut i en proposition på Moderaterna i Östergötlands länsförbundsstämma 2025.

Pressmeddelande: Kostnadsbesparande åtgärder inom hälso- och sjukvården

Kostnadsbesparande åtgärder inom hälso- och sjukvården

Det ekonomiska läget i Region Östergötland är allvarligt. Utvecklingen måste vändas snabbt och för att lyckas med det behöver befintliga resurser riktas ännu tydligare till de områden som bedöms som mest prioriterade, medan andra satsningar behöver utebli eller dras tillbaka.

När treårsbudgeten för Region Östergötland presenterades i början på veckan var ledningen för Östgötasamverkan tydlig med att det krävs prioriteringar inom samtliga verksamheter för att vända den ekonomiska utvecklingen. Det signalerades också att åtgärder här och nu är att vänta för att snabbt bromsa utvecklingen.

– I det läge vi befinner oss behöver vi våga prioritera och ompröva tidigare beslut. Pengarna räcker helt enkelt inte till. Vi kommer därför att upphäva beslutet om subventionerad grundvaccination TBE för vuxna, vilket är nytt sedan årsskiftet. Vi menar att barnen är prioriterade och fortsatt ska innefattas av subventionen, men att vuxna får betala fullt pris, dvs 400 kronor per dos istället för 200 kronor per dos, säger Fredrik Sjöstrand (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Dessutom backar vi på besluten om att etablera BB-mottagning vid Lasarettet i Motala (LiM), liksom utökad mobil röntgen till västra och centrala länsdelarna. Det här är beslut som funnits sedan tidigare, men som ännu inte har kunnat utföras enligt plan. Med det läge vi befinner oss i ser vi inte förutsättningar att genomföra detta och väljer därför att helt backa på det för att frigöra medel, fortsätter Fredrik Sjöstrand.

Samtliga uppdrag föreslås upphöra 1 juli 2023. Den beräknade ekonomiska effekten uppgår till sammantaget 20 miljoner kronor på helår. Frigjorda medel behålls av nämnden för andra behov.

 • Subventionerad grundvaccination mot TBE för vuxna (15 miljoner kr)
 • Etablering av BB-mottagning LiM (2 miljoner kr)
 • Utökad mobil röntgen (3 miljoner kr)

Översyn av egenavgifterna för sjukresor

Region Östergötland genomför just nu också en översyn av egenavgifterna för sjukresor. Förslaget är att höja från dagens 80 kr till 120 kronor från och med den 1 januari 2024.

– Region Östergötland har haft samma egenavgift för sjukresor sedan 2012 och avgiften är idag låg utifrån ett nationellt perspektiv. I vår närhet är exempelvis egenavgiften 135 kr i Region Jönköpings län och 120 kr i Region Kalmar län. Vi ser det här som en rimlig ökning att göra, inte minst utifrån det anstränga ekonomiska läget vi befinner oss i, avslutar Fredrik Sjöstrand.

Kontakt:

Fredrik Sjöstrand (M), 070-788 07 63

Pressmeddelande: Ansvarsfull budget med fokus på kärnverksamhet

Ansvarsfull budget med fokus på kärnverksamhet

Östgötasamverkan (M, KD och L) presenterar idag sin treårsbudget för 2024–2026, med fokusområden för 2024. I ett ekonomiskt ansträngt läge är det en ansvarsfull budget med fokus på kärnverksamhet, för att få en hållbar ekonomi över tid. Under flera år har kostnadsutvecklingen för Region Östergötland varit hög och högre än snittet för regionerna. För att vända utvecklingen kommer det därför krävas prioriteringar i samtliga verksamheter.

För 2024 budgeteras ett negativt resultat om -756 mkr. Resultatet beror på tillfälligt ökade pensionskostnader på grund av högre inflation, lägre riktade statsbidrag och ett negativt resultat inom hälso- och sjukvården. Målet är balans år 2025 med ett budgeterat resultat om +295 mkr och + 349 mkr för 2026.

 • Den ekonomiska utvecklingen är oroande och inte hållbar. Redan i årets budget pekade vi på att vi måste fokusera på kärnverksamheten, ompröva beslut, ta bort uppgifter och göra annorlunda. Det arbetet behöver intensifieras och breddas. Alla verksamheter måste bidra till att komma till rätta med ekonomin. I treårsbudgeten 2024–2026 görs generella besparingar men även nya riktade åtgärder, säger Marie Morell (M).

I arbetet med att minska regionens kostnader görs exempelvis en generell besparing på två procent. Dessutom görs en riktad besparing på regionledningskontoret för att minska administration. Budgeten innehåller också ett uppdrag för att granska vad hälso- och sjukvården gör och hur mycket pengar som används, för att säkerställa att åtaganden speglar prioriterad kärnverksamhet och dess huvudsakliga mål och uppdrag. Vidare tar Region Östergötland krafttag för att minska beroendet av bemanningsföretag.

 • Vi tar nu krafttag för att minska beroendet av bemanningsföretag, med en ny beslutad strategi. I det fortsatta arbetet vill vi även uppnå andra vinningar, så som att säkerställa kompetensförsörjningen över tid, nå en högre kvalité på den personal som hyrs in och förbättra processen med beställningar och krav på leverantören. Vi är måna om att detta sker på ett sätt som inte äventyrar patientsäkerheten och samtidigt säkerställer en god arbetsmiljö för personalen, säger Per Larsson (KD).

Bemanningssituationen är ytterst ansträngd i delar av hälso- och sjukvården, vilket gör att hållbar kompetensförsörjning är Region Östergötlands största utmaning framåt. Regionens attraktivitet som arbetsgivare har en avgörande betydelse för att möta behovet av kompetens, både på kort och lång sikt. 

 • Medarbetare och chefer som gillar sitt jobb och vill vara aktiva i utvecklingen framåt är viktigast av allt för Region Östergötland. Vi behöver tillvarata befintlig personal och samtidigt också arbeta för att attrahera nya medarbetare, säger Alexander Höglund (L).
 • Trots många och svåra utmaningar framåt är vi övertygade om att utvecklingen går att vända. Det är därför tydligt att det nu handlar om att leda ansvarsfullt och bygga upp grunden igen. Med fokus på Region Östergötlands kärnverksamheten säkerställer vi en god och likvärdig vård för alla östgötar, avslutar Marie, Per och Alexander.

För ytterligare kommentarer:

Marie Morell (M), regionstyrelsens ordförande och gruppledare 0703-16 98 00

Per Larsson (KD), regionutvecklingsnämndens ordförande och gruppledare 0702-88 21 34

Alexander Höglund (L), 1:e vice ordförande regionstyrelsen och gruppledare 070-214 78 55

Läs budgeten i sin helhet här:

Moderaterna i Östergötland föreslår Niklas Borg till ny förbundsordförande

Idag presenterade Moderaterna i Östergötlands valberedning sitt förslag till ny
länsförbundsstyrelse i Östergötland. Den nya styrelsen kommer att väljas på
Moderaternas länsförbundsstämma den 6 maj i Finspång.


Niklas Borg förslås bli nyvald ordförande för Östgötamoderaterna.
”Jag känner mig hedrad och tacksam för förtroendet valberedningen har givit mig. Jag ser
fram emot att jobba tillsammans med Östergötlands medlemmar för att Moderaterna ska
bli största parti i valet 2026” – Niklas Borg


Hela förslaget:
Förbundsordförande: Niklas Borg, Linköping
1:e vice förbundsordförande: Ingrid Cassel, Norrköping
2:e vice förbundsordförande: Fredrik Sjöstrand, Linköping

Ledamöter:
Annette Ohlsson, Mjölby
Anwar Samuelsson, Söderköping
Jonas Andersson, Ödeshög
Katharina Segerstéen, Kinda
Lars Ahlm, Norrköping
Mark Henriksson, Motala
Matilda Ekeblad, Linköping
Peter Karlsson, Vadstena
Tommy Aarna, Åtvidaberg
Tommy Ählström, Linköping


Kontaktuppgifter
Niklas Borg: 070 815 49 73
Valberedningens sammankallande, Jan Owe-Larsson: 070 859 24 40

M KD och L i Region Östergötland presenterar treårsbudget

Moderaterna i Region Östergötland presenterar tillsammans med Kristdemokraterna och Liberalerna en ny budget.

Nystart Östergötland -Treårsbudget 2023-2025 med fokusområden 2023

Förhandlingar om en ny ledning i Region Östergötland har påbörjats

Pressmeddelande 2022-09-29
Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna bekräftar idag att samtal pågår, för att tillsammans utgöra Region Östergötlands nya borgerliga ledning. För att samla en majoritet i regionfullmäktige har sakpolitiska diskussioner med Sverigedemokraterna inletts. Därmed bryts åtta år av Socialdemokraternas styre i regionen.

 • Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna är överens om att regionen behöver en nystart. Med ett ledarskap som har förmåga att ta ansvar och som inte blundar för problemen. Vi är redo att få ordning på Region Östergötland, säger Marie Morell, gruppledare för Moderaterna.
 • Region Östergötland behöver ha ett stabilt ledarskap som på allvar tar tag i de utmaningar som vården och regionen står inför. Våra tre partier ser möjligheterna med denna konstellation, så därför inleder vi samtal, säger Per Larsson, gruppledare Kristdemokraterna.
 • Vi har bestämt oss för att detta är vårt huvudalternativ och nu undersöker vi och för samtal för att se om förutsättningarna finns, avslutar Alexander Höglund, gruppledare Liberalerna.
  Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna avser ha en sakpolitisk samverkan med Sverigedemokraterna. Om förhandlingarna lyckas kan en ny ledning väljas på regionfullmäktige den 1 november.

Nu ska Region Östergötland utreda höjt OB-tillägg

2022-05-11

Efter förslag från Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Östergötland:

Nu ska Region Östergötland utreda höjt OB-tillägg

Regionstyrelsen har i dag bifallit Moderaternas och Kristdemokraternas yrkande om att bland annat utreda ett höjt OB-tillägg i Region Östergötland. Efter votering har regionstyrelsen även beslutat att regionen ska ha som policy att korta karenstiden för personer som går mellan anställningar i regionen och hyrföretag så mycket som det går. Allt för att möta den ansträngda situationen som finns gällande bemanning i vården.

 • Sedan tidigare har Moderaterna och Kristdemokraterna föreslagit en höjning av det så kallade OB-tillägget. Vi ser att det skulle kunna vara ett sätt att ytterligare öka attraktiviteten för medarbetare att arbeta under obekväma arbetstider, inte bara de som har så kallade 24sju-tjänster. Vi anser därför att man bör utreda en höjning av OB-tillägget, säger Marie Morell (M), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen.

Nyligen gjordes en gemensam upphandling av bemanningsföretag mellan olika regioner i landet. Ett av de krav som ställdes var att en person som varit anställd i exempelvis Region Östergötland har en karenstid på 12 månader innan den personen får hyras in på ett uppdrag inom regionen.

 • Detta är ett förslag som stötts av Region Östergötland i förhandlingarna utan att det föregåtts av en politisk diskussion. Vi ser att det finns stora problem med den här formen av långa karenstider då det kan förhindra en effektiv användning av kompetens. Vi anser att Region Östergötlands policy ska vara att korta karenstiden så som mycket det går, säger Anders Eksmo (KD), ledamot i regionstyrelsen.
 • Vi har lagt dessa förslag för att möta den ansträngda situation som finns gällande bemanning i vården. Vi ser det som angeläget att använda alla resurser som finns för att få en så bra bemanning som möjligt. Allt i syfte att ge patienterna en bättre och mer tillgänglig vård, avslutar Marie Morell.  

Kontakt:

Marie Morell (M), 0703-16 98 00

Anders Eksmo (KD), 0708-33 34 33

Välkommet besked om att busslinje 482 Vånga-Norrköping blir kvar

2022-05-16

Efter krav från Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Östergötland:

Välkommet besked om att busslinje 482 Vånga-Norrköping blir kvar

Moderaterna och Kristdemokraterna välkomnar att Koalition för Östergötland nu meddelat att de vänder angående den hotade busslinjen 482 och att den blir kvar, om än i bantad form.

 • Det gläder oss att man nu lyssnat på oss i den här frågan, det är viktigt att kunna göra om och göra rätt. Vi har tagit initiativ till samtal och förhandling om den här busslinjen och nu kommer alltså detta besked, säger Jan Owe-Larsson (M), 2:e vice ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden. 
 • Det här visar dock att det finns förbättringspotential i processen när förändringar görs i kollektivtrafiken, dialog och samverkan är viktigt för att i fortsättningen undvika liknande situationer, säger Per Larsson (KD), oppositionsråd.

Kontakt:

Jan Owe-Larsson (M), 0708-59 24 40

Per Larsson (KD), 0702-88 21 34

M och KD är garanten för fortsatt utveckling av Lasarettet i Motala

PRESSMEDDELANDE   

2022-06-14

Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Östergötland:

När hälso- och sjukvårdsnämnden under tisdagen sammanträder väntas beslut fattas om att förlänga avtalet med Capio Specialistvård vid Lasarettet i Motala (LiM) samt att påbörja en förstudie avseende den fortsatta utvecklingen av lasarettet. Det är något som Moderaterna och Kristdemokraterna står bakom och välkomnar, men de båda partierna riktar stark kritik kring Socialdemokraternas dubbla budskap i frågan.

Det var inte länge sedan som regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S) var just i Motala och 1:a majtalade. Hon gick då hårt åt privat utförande av välfärdstjänster och menade bland annat att ”det är dags att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden”.

 • Antingen var det tomma ord, eller så har Karro faktiskt avsikten att, när hon får möjlighet, ta bort den del av LiM som utförs av en privat utförare. Det går inte att tolka på annat sätt, säger Fredrik Sjöstrand (M), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
 • Sedan en längre tid har olika privata entreprenörer upprätthållit flera viktiga delar av verksamheten vid Lasarettet i Motala. Detta har kunnat bidra till att dels utveckla en väl fungerande vård med hög kvalitet och tillgänglighet som även har ett stort förtroende hos patienterna. För oss är det självklart att den privata verksamheten vid LiM ska fortsätta, fortsätter Lena Käcker Johansson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.
 • Kaisa Karro bör förtydliga vad hennes inställning till privata utförare i vården betyder för LiM:s långsiktiga utveckling. Motalaborna och östgötarna förtjänar att veta. För som det ser ut nu, om vi ska tro på S-retoriken, är det Moderaterna och Kristdemokraterna som är garanten för fortsatt utveckling av Lasarettet i Motala, avslutar Fredrik Sjöstrand.

Kontakt:

Fredrik Sjöstrand (M), 0707-88 07 63

Lena Käcker Johansson (KD), 0709-96 25 96

Pressmeddelande: Ett steg närmare införandet av hospice i Östergötland

PRESSMEDDELANDE   

2022-06-22

Efter initiativ från Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Östergötland:

Ett steg närmare införandet av hospice i Östergötland

Moderaterna och Kristdemokraterna har lämnat in en motion till regionfullmäktige om att stärka den palliativa vården och att förutsättningarna för hospiceverksamhet i Östergötland ska utredas. Något som nu den styrande koalitionen ställer sig bakom och beslut väntas under onsdagen.

Trots att befolkningen i regionen ökat och att antal äldre hela tiden blir fler har slutenvårdsplatser och även platserna på lasarettansluten hemsjukvård (LAH) minskat. Det har också skett en förändring av cancervården, där den onkologiska behandlingen ofta fortgår längre i livsprocessen.

 • Sammantaget kan tyvärr Östergötland idag inte garantera valfrihet när livets slut närmar sig. Vi är av uppfattningen att en översyn av den palliativa vården i Östergötland är på sin plats för att se vilka behov som finns kring utbud, bemötande och information samt hur verksamheten kan utvecklas för att säkra kvalitet och valfrihet, säger en av motionärerna Per-Arne Fall (M), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.
 • I flertalet stora kommuner i Sverige finns möjlighet att i livets slutskede vårdas på hospice, men inte i Östergötland. Vi menar att det är dags att utreda förutsättningarna för ett hospice här i vår region. Hospiceverksamheten ska finnas för de patienter som har en obotlig och långt framskriden sjukdom med en begränsad återstående tid i livet, fortsätter Stefan Redéen (KD), ledamot i regionfullmäktige tillika motionär.
 • Vi menar att våra medborgare behöver vara trygga i vetskapen att när de hamnar i livets slutskede, att det finns en specialiserad vård som ser till att deras unika vårdbehov tillfredsställs, oavsett vilken vårdform som är mest lämplig för patienten i fråga. Därför är vi glada att våra förslag nu ser ut att bli verklighet, avslutar Fall och Redéen.

Länk till motionen i sin helhet samt koalitionens svar: https://dokument.regionostergotland.se/Politiska%20dokument/Regionfullm%C3%A4ktige/2022%20Regionfullm%C3%A4ktige/2022-06-21–22/02.%20Besluts%C3%A4renden/10.%20Svar%20p%C3%A5%20motion%20palliativ%20v%C3%A5rd.pdf

Kontakt:

Per-Arne Fall (M), 070-603 78 84

Stefan Redéen (KD), 070-234 26 39