Miljö, klimat och energi

Klimat- och miljöpolitik kan röra sig om allt mellan små lokala frågor och stora globala. De perspektiven behöver samspela och visa upp att det inte finns någon motsättning mellan hållbar miljö- och klimatpolitik och ekonomisk tillväxt. Det finns många politiska hinder att undanröja för att skapa en hållbar framtid med fortsatt tillväxt. Elektrifierade transporter kommer kräva ökad metallbrytning. Industrier som ställer om får inte fastna i långa tillståndsprocesser. Med de insikterna kan det också vara möjligt att bedriva en miljö- och klimatpolitik som både minskar utsläpp och skapar förutsättningar för att framtida teknikutvecklingar sker i Sverige.


Energi

Sveriges energiförsörjning fungerar inte som den ska. Bristen på el har varit stor och priset har skjutit i höjden som en följd av det. Elbehovet i Sverige kommer dessutom att öka under en lång tid framöver. Den ökningen sker när kol och olja ska ersättas av el i tunga industrier. Det kommer i sin tur ställa krav på att framställa koldioxidfri el genom teknikutveckling och fler samt förnyade kärnkraftsreaktorer. För att kunna skapa ett elsystem med hög tillförlitlighet behövs det energikällor där produktionen är lätt att styra. Ett bra exempel på en sådan energikälla är den fossilfria kärnkraften. Andra energikällor som kan fungera bra i Östergötland är biogas, tack vare sin natur har Östergötland möjlighet att vara en stark producent av biogas och det är något som ska värnas.

  • Priset på el ska vara mer stabilt och förutsägbart.
  • Östergötlands unika förmåga att producera biogas ska värnas.
  • Kärnkraften ska ha en stor plats i den svenska elproduktionen.

Tillsyn

Kommunerna har det stora ansvaret för tillsynen hos företag och privatpersoner. Den tillsynen görs med syftet att minimera risker för människors hälsa och säkerhet. Tillsynen bör därför ha som syfte att komma åt de som missköter sig och organiserad brottslighet. Ett bra sätt att göra det är med lokal operativ myndighetssamverkan (LOS). Miljömyndigheternas roll ska vara att främja en hållbar tillväxt och industriers utveckling samtidigt som miljön värnas. Alldeles för många företag upplever att miljötillståndsprocesserna är för långa och utdragna. De långa processerna skadar samhällets klimatomställning genom att höja investeringskostnaderna, vilket leder till att flera klimatsmarta åtgärder inte blir ekonomiskt lönsamma. Parallellt med den utvecklingen har det också ställts allt högre utredningskrav för att få tillstånd med tveksam nytta.

  • Myndigheters tillsyn ska i högre grad samordnas.
  • Som företagare ska det vara lätt att få en översyn av sina kostnader
  • Tillsynen ska aldrig kosta mer för företaget än självkostnadspris.

Resurser

Den östgötska skogen är en viktig resurs för Östergötland med de vackra miljöerna, rekreationsytorna och råvaror den ger. Skogsägande är ett ansvarstagande som spänner över flera generationer, vilket ställer stora krav på långsiktighet. Skogen skapar också möjligheter för hållbara produkter inom många olika sektorer. Samtidigt som skogen är en viktig produktionskälla kan det ibland behövas att skogsområden tas ur bruk för att kunna bevara naturvärden. Likt skogen har sitt kretslopp har alla andra varor och produkter också sitt kretslopp. För att kunna säkerställa en hållbar framtid behöver det därför göras lättare att återbruka och återvinna gamla varor och produkter.

Vattentäkternas tillstånd behöver värnas för att kunna upprätthålla en hög kvalitet på dricksvattnet. Det kräver i sin tur att nya åtgärder ska vidtas för att säkerställa det. Lokala vattenvårdsprojekt ska stöttas för att minska övergödningen. Tillståndsgivningen av vattenhotande verksamhet ska vara restriktiv. Samtidigt behöver det vara möjligt att introducera nya tekniker för att åstadkomma ett effektivt renande av vattnet. Fisket är en annan viktig del i värnandet av vattenlivet. Trålgränsen borde utökas i hela Östersjön och jakten på säl och skarv ska intensifieras för att säkra upp fiskbestånden i Östersjön 

  • Naturreservat ska återinventeras för att säkerställa att de uppfyller sina syften.
  • Underlätta för att avfall ska kunna användas som en resurs. 
  • Säkra fiskbeståndet genom utökad jakt på säl och skarv