Sjukvård och omsorg

Sjukvård

Vårdköerna har ökat kraftigt de senaste åren. Det måste gå snabbare att få rätt vård i rätt tid. I förlängningen handlar det om en patientsäkerhetsrisk om vård inte kan ges i tid. Vi välkomnar alla aktörer som vill och kan bidra till en bättre välfärd, där du som patient ges flera valmöjligheter. Vi behöver fler, inte färre, som kan vara med och kapa vårdköerna. 

Köerna till BUP är alldeles för långa i Östergötland, vilket skapar stort lidande för barn och unga i behov av vård – men också för hela familjen. Vi vill korta köerna till BUP genom att bland annat utbilda fler psykologer och tillåta fler aktörer erbjuda barn- och ungdomspsykiatrisk vård. Barn och unga ska få en första bedömning och behandling inom 30 dagar. Vi behöver också en bättre samverkan mellan elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin för att öka tillgängligheten och rätt insatser kan sättas in.

Var tionde minut får en person i Sverige ta emot en cancerdiagnos. Bara den som själv har fått cancer kan nog fullt ut relatera till de starka känslor av oro och ångest som diagnosen leder till. Här krävs ett fokuserat arbete där ledtider mellan diagnos och behandling kortas. Vårdgarantin för cancerpatienter ska på sikt stärkas och vi vill satsa på bättre rehabilitering under och efter cancersjukdom. 

De allra flesta har sin första vårdkontakt med primärvården, det är därför extra viktigt att det är enkelt att komma i kontakt med sin vårdcentral. Den som har ett behov av ett besök, fysiskt eller digitalt, ska kunna få det inom tre dagar. Vi vill öka den andel av hälso- och sjukvårdens resurser som går till vårdcentralerna. På så sätt avlastas även andra delar av hälso- och sjukvården. 

Medarbetarna är regionens viktigaste resurs och nyckeln till en väl fungerande hälso- och sjukvård. Det är av stor vikt att arbetsmiljön blir bättre, liksom att det finns goda möjligheter att göra karriär och få en bra löneutveckling. Men det handlar också om att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv med möjlighet till återhämtning. Medarbetarnas hälsa och välbefinnande får aldrig tummas på. Det ska löna sig att vidareutbilda sig och höja sin kompetens och sitt kunnande inom vården, därför vill vi utveckla olika typer av karriärstegar ytterligare. För att långsiktigt få en bra bemanning inom vården måste det finnas möjligheter att göra karriär och få en bra vidareutbildning samt löneutveckling inom sitt yrke på den klinik eller vårdcentral som man arbetar på. Fler sjuksköterskor och undersköterskor ska ges möjligheten till betalda specialistutbildningar på arbetstid inom områden där behov finns.

 • Vårdköerna ska bort
  Vi vill se en utvecklad kömiljard för att korta vårdköerna, satsning på vårdcentralerna och fler privata vårdgivare tillsammans med en skärpt vårdgaranti från 90 dagar till 30 dagar.
 • Prioritera åtgärder mot psykisk ohälsa
  Korta köerna till BUP genom fler psykologer och aktörer tillsammans med en bättre samverkan mellan elevhälsan & BUP för bättre tillgänglighet och rätt insatser tidigare.
 • Frihet att välja din vård själv
  För oss är det viktigt att alla patienter så långt det är möjligt ska kunna välja vård utifrån sina förutsättningar och behov. Möjligheten att välja vårdgivare stärker patientens delaktighet och egenmakt
 • Cancersjukvård när du behöver den
  Korta väntetiderna, bättre rehabilitering under och efter cancersjukdom och ta fram en särskild barncancerstrategi.
 • Stärk vården kring kvinnors sjukdomar och hälsa
  Förbättra möjligheterna att ställa tidigare diagnoser, stärk forskningen gällande sjukdomar som drabbar kvinnor och prioritera förlossningsvården – hela kedjan från mödravård till eftervård.
 • Värna vårdens medarbetare
  Genomför insatser för en hållbar arbetsmiljö, fler möjligheter att göra karriär inom sjukvården och en långsiktig plan för rätt bemanning i vården och omsorgen.

Omsorg

Det är viktigt att omsorgsverksamheten håller en hög kvalitet och att det också är något som märks för brukarna. Ett steg i det är att införa ett måltidslyft inom omsorgen. När för många äldre inte äter tillräckligt för att maten de serveras inte är tillräckligt aptitlig riskerar de att bli undernärda. Måltidslyftet ska inte bara handla om maten på tallriken utan också om att förbättra miljön runt måltiderna för att skapa en bättre matro.

Den som får hjälp i kommunens äldreomsorg ska vara trygg med att den kan kommunicera med personalen. Därför ska alla som jobbar inom omsorgen och vården kunna prata begriplig svenska. Det möjliggör i sin tur att de äldre och deras familj har möjlighet att vara mer delaktiga i sin situation. Säkerhet för alla brukare är viktig för hos moderater. Om inte personalen kan uttrycka sig tydligt riskerar det att skapa stora missar i kommunikationen internt. Då krävs det att alla som blir anställda kan svenska.

Att det finns en valfrihet inom äldreomsorgen är viktigt av många anledningar. Valfriheten skapar en konkurrens om vilken aktör som kan erbjuda den bästa servicen. Det är därför viktigt för oss att alla äldre kan välja sin utförare, framför allt för att kunna välja bort utförare som inte fungerar. 

När allt fler lever allt längre drabbas ännu fler av demenssjukdomar. Det ställer stora krav på att de som arbetar på boendena har en god kompetens om hur man ska agera gentemot äldre som är demenssjuka. Det innebär att vi kommer driva på för en satsning på personalens kompetens. Det möjliggör i sin tur att fler platser på boendena kommer att vara tillgängliga för de demenssjuka. För att komma till bukt med den psykiska ohälsan hos de äldre ska fler kuratorer finnas tillgängliga för de äldre.

 • Bättre och mer riktig mat i äldreomsorgen
 • Språkkrav för de som möter brukarna
 • Värna valfriheten inom äldreomsorgen
 • Öka kunskaperna om demenssjukvård och psykisk ohälsa