Budget

Moderaterna och KD har ett uttalat samarbete i opposition i Region Östergötland och har därför lagt ett gemensamt budgetförslag i regionfullmäktige.

Redan innan pandemin hade vårdköerna vuxit sig långa i Region Östergötland. Alldeles för långa. Många östgötar har därför fått vänta länge på den vård som de har rätt till och behöver, vilket i sig kan ge allvarliga följder. Vi hör också otaliga vittnesmål från vårdens medarbetare om en ohållbar arbetssituation, där man inte längre kan garantera patientsäkerheten.


För att komma till rätta med detta behöver vi framför allt satsa på vårdens viktigaste resurs – medarbetarna. Regionens attraktivitet som arbetsgivare är av avgörande betydelse för att möta behovet av kompetens i dag och framöver. I vårt budgetförslag presenterar vi ett batteri av åtgär-der för att behålla och rekrytera medarbetare till vården.


Regionens ansvar är bredare än bara sjukvård. Grunden för en bra välfärd byggs av företag och människor som tillsammans skapar de resurser som behövs för att bygga en trygg hälso- och sjukvård för alla. Vi vill utveckla hela Region Östergötlands attraktivitet, tillvarata dess innovat-ionskraft och skapa en modern region. Östergötland ska vara attraktivt för boende, besökare och investerare.


Regionen ska ha en forskning i framkant som bidrar till att utveckla nya metoder och idéer. Nya tekniska lösningar ska användas för att på ett bättre sätt kunna möta människors behov av in-formation och kommunikation inom olika verksamhetsområden, men även för att utveckla vår-den. Region Östergötland kan bidra till ökad utvecklingskraft genom en väl fungerande infra-struktur och goda resmöjligheter med kollektivtrafiken.


Vi vill forma ett län som skapar goda livsvillkor för de som bor och verkar här, skapa möjligheter till en hälsosam uppväxt och ge möjligheten att påverka och vara delaktig i sitt eget liv. Goda livs-villkor skapas till största del av en bra utbildning, fler människor i arbete och ökad möjlighet att påverka sin egen vardag. Även möjligheter till kultur och ett aktivt friluftsliv är viktiga faktorer.

Vi tror på Östergötland, men vår region behöver en nystart och för det krävs ett ledarskap med mod att förändra och med förmåga att ta ansvar.

Moderaterna och Kristdemokraterna är redo att få ordning på Region Östergötland.