Budget & Finansplan

Moderaterna och KD har ett uttalat samarbete i opposition i Region Östergötland. Vi lägger därför fram ett gemensamt förslag till strategisk plan och treårsbudget på våren och finansplan på hösten.

  • Vision: Östergötland – en region där växtkraft skapar livskvalitet
  • Ledord: Attraktivitet, Utvecklingskraft & Goda livsvillkor

Nedan kan du ta del av våra budgetförslag i sin helhet.

Östergötland – en region där växtkraft skapar livskvalitet

Region Östergötlands uppdrag är att främja hälsa, miljö och hållbar tillväxt, tillhandahålla god hälso- och sjukvård, bra kommunikationer och i samverkan med andra aktörer skapa gynnsamma förutsättningar för näringsliv och kulturliv. Region Östergötland ska ha en framträdande roll på såväl den nationella som på den internationella arenan. Region Östergötlands ansvar och arbete ska bidra till att förverkliga visionen: Östergötland – en region där växtkraft skapar livskvalitet. Ledorden pekar på viktiga fokusområden för oss och andra aktörer att arbeta med: Attraktivitet, Utvecklingskraft och Goda livsvillkor.

Attraktivitet

Vi vill utveckla Region Östergötlands attraktivitet, tillvarata dess innovationskraft och skapa en modern region. Östergötland ska vara attraktivt för boende, besökare och investerare. Grunden för en bra välfärd byggs av företag och människor som tillsammans skapar de resurser som behövs för att bygga en trygg hälso- och sjukvård för alla. Region Östergötland ska ha en attraktiv hälso- och sjukvård, både för patienter och för medarbetare. Vården ska vara säker och personcentrerad och ges utifrån samma förutsättningar i hela länet. En attraktiv kollektivtrafik bidrar till en positiv samhällsutveckling genom minskad trängsel och bidrar till minskad miljöpåverkan. Den ska knyta ihop Region Östergötland och underlätta pendling till studier och arbete. Region Östergötland är en stor arbetsgivare med omkring 12 000 medarbetare. För att klara rekrytering av nya kompetenta medarbetare ska vi gå i täten som en attraktiv arbetsgivare.

Utvecklingskraft

Vi vill se en region med utvecklingskraft. Där fler goda idéer blir verklighet, där kreativitet och mångfald får komma fram och där samverkan över gränser, även internationellt, skapar nya möjligheter. Genom att satsa på unga människors engagemang för entreprenörskap och företagande, exempelvis genom Ung Företagsamhet, bidrar vi till en ökad utvecklingskraft. Vi vill ta tillvara på den utvecklingskraft som finns hos alla våra medarbetare och studenter inom hälso- och sjukvården. Det finns stora möjligheter att fortsätta att utveckla vården så att den når ännu högre kvalitet, har bättre tillgänglighet och större möjlighet för patienter och anhöriga att vara delaktiga i sin egen vård. Regionen ska ha en forskning i framkant som bidrar till att utveckla nya metoder och idéer. Nya tekniska lösningar ska användas för att på ett bättre sätt kunna möta människors behov av information och kommunikation inom olika verksamhetsområden, men även för att utveckla vården. Region Östergötland kan bidra till ökad utvecklingskraft genom en väl fungerande infrastruktur och goda resmöjligheter med kollektivtrafiken. På så sätt binder vi samman länet och ökar vår arbetsmarknadsregion. En stark och robust ekonomi som kan möta framtida utmaningar ger förutsättningar för utveckling av alla de verksamheter som Region Östergötland har.

Goda livsvillkor

Vi vill forma ett län som skapar goda livsvillkor för de som bor och verkar här, skapa möjligheter till en hälsosam uppväxt och ge möjligheten att påverka och vara delaktig i sitt eget liv. Goda livsvillkor skapas till största del av en bra utbildning, fler människor i arbete och ökad möjlighet att påverka sin egen vardag. Även möjligheter till kultur och ett aktivt friluftsliv är viktiga faktorer. 

Region Östergötland ska skapa möjligheter för alla att ha en god hälsa, även om man är drabbad av sjukdom. Att så många som möjligt kan ha god hälsa stärker hela samhället och bidrar till att skapa goda livsvillkor för alla. Genom att få rätt vård i rätt tid skapar Region Östergötland trygghet för både patienter och anhöriga. Vården ska sätta människan i fokus och även se till den kraft som varje individ har. Ett hälsosamt yrkesliv skapar möjligheter till goda livsvillkor. 

Region Östergötland ska aktivt bidra till en hållbar utveckling, framför allt för vår miljö. Vi ska minska vår klimatpåverkan och övrig belastning på miljön. Det skapar goda livsvillkor – även för framtiden.

Region Östergötland har fantastiska möjligheter, men står också inför stora utmaningar, både på kort och lång sikt. I vårt förslag till Strategisk plan med treårsbudget lyfter vi förslag på lösningar här och nu för en bättre hälso- och sjukvård, smartare kollektivtrafik och hållbar tillväxt. Men vi lyfter också blicken och spanar mot framtiden och dess utmaningar. Det är så vi tar ansvar för Östergötland – en region där växtkraft skapar livskvalitet.