Barn & ungas uppväxtvillkor

En framgångsrik skolgång är den bästa vägen bort från utanförskap och in på en väg till ett bra liv. Skolor med hög kvalité som klarar av att möta alla barns behov är en fråga av vikt för hela Östergötland. Vi måste våga dra nytta av varandras erfarenheter och tillsammans stärka de utbildningar som finns i länet. Kunskap har ett värde i sig. Moderaterna och Moderaterna i Östergötland behöver alltid vara garanten för en skola där kunskapen står i centrum, där vetenskap och beprövad erfarenhet alltid ska vara ledande. Våra barns och ungdomars skolgång ska aldrig vara en experimentverkstad. En högkvalitativ utbildning måste alltid vara målet, från förskolan upp till högre studier. I synnerhet måste yrkesutbildningarnas attraktivitet stärkas då många av de aktuella yrkena är bristyrken inom flera av länets kommuner.

Ska kunskap kunna förmedlas av alla de fantastiska lärare som arbetar i våra skolor måste skolan vara en trygg plats där det råder lugn och studiero. Detta är viktigt för alla elever, men centralt för de barn som har det svårast. Men vi måste också bli bättre på att se och stödja elever. Ett barns uppväxt och sökande efter en egen identitet är ingen lätt period. Psykisk ohälsa bland unga är idag ett stort problem. Inte sällan leder det till en ond cirkel då den som mår dåligt riskerar att prestera sämre i skolan och därmed riskera att må ännu sämre. Vi måste också bli bättre på att möta HBTQ+-personer inom såväl elevhälsan som vården. Mobbning och våld inom skolan måste motarbetas.

Skolan spelar en central roll för den som ska integreras i Sverige. För många barn är skolan den främsta platsen där man möter svenska språket. Den svenska skolan måste arbeta mycket mer målinriktat med barn som är i behov av att lära sig språket från en tidig ålder. Det är genom tidiga och fokuserade insatser som resultat kan uppnås. Genom tydliga förväntningar både på eleverna och på deras föräldrars engagemang i skolgången skapas grunden för goda resultat. Skolan ska vara en arbetsplats i framkant av utvecklingen. Under pandemin har mycket snabba omställningar gjorts och digitaliseringen har på allvar börjat få effekt. Detta behöver vidmakthållas. Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan såväl barnens skolgång stärkas som lärarnas arbetssituation förbättras.


Skolor som levererar kunskap

Skolan ska vara en trygg miljö där kunskap står i fokus. Det politiska samarbetet mellan länets kommuner behöver förbättras i frågor som är av regional betydelse. Här sticker i synnerhet behovet av gemensamma strategier för en framgångsrik kompetensförsörjning ut, men också gemensamma satsningar för att höja yrkesutbildningarnas attraktivitet och söktryck. En av de absolut viktigaste pusselbitarna för att lösa skolans utmaningar är att kunna se problemen tidigt. I synnerhet små barns läs- och skrivkunskaper samt matematiska förmåga behöver utvecklas. Idag faller fortfarande elever igenom och deras utmaningar och problem upptäcks många gånger för sent. En trygg skolgång borde vara en självklarhet för alla men vittnesmålen från skolan visar att så inte alltid är fallet. Hot och våd är tyvärr inte ovanligt och måste motarbetas. Då krävs starka och trygga ledare inom skolan som har förmåga att skapa en framgångsrik skolmiljö.

 • Kunskapen behöver vara i fokus
 • Stärka kompetensförsörjningen till länet
 • Tidiga insatser
 • Stärka yrkesutbildningarnas attraktivitet
 • En trygg arbetsmiljö för lärare och elever

Ungdomars identitet och psykiska hälsa

 • Korta köerna till Barn- och ungdomspsykiatrin
  Köerna är idag långa och många ungdomar hinner på grund av detta inte få den hjälp de behöver i tid. Att korta köerna till BUP är ett av våra viktigaste mål. Läs gärna mer om hur vi vill göra detta under avsnittet om Sjukvård och omsorg.
 • Stärka samverkan mellan samhällets aktörer
  Ett barn med svårigheter har ofta en mängd olika kontakter, allt från skolan, vården, socialtjänsten eller polisen. Samverkan mellan dessa måste stärkas så att samordnade insatser kan sättas in i god tid.
 • Bättre bemötande av HBTQ+ ungdomar
  Det finns ett behov av strategier och kompetensutveckling inom vården och elevhälsan om hur man bäst bemöter HBTQ+ ungdomar. I synnerhet unga HBTQ+ personer kan känna en stor osäkerhet inför sina första kontakter med vården och elevhälsan och det är viktigt att kunna bemöta dem på rätt sätt och med respekt.

Integration och språkutveckling

Skolans roll för en lyckad integration i svenska samhället får inte underskattas. Vi behöver bli bättre på att nå både elever och vårdnadshavare och motverka segregationens effekter inom skolan. En god nivå i svenska språket är helt avgörande för ett barn att kunna klara sin skolgång.

 • Språket är nyckeln, lär av varandra
  Språkutvecklande insatser i tidiga åldrar är avgörande för att många nyanlända barn överhuvudtaget ska ha en chans att klara sin skolgång och bli integrerade i samhället. Ingen kommun har helt knäckt frågan hur detta ska lösas men det pågår många goda satsningar runt om i länet. Kommunerna behöver bli mycket bättre på att samordna dessa.
 • Bryt upp hedersstrukturer och motverka hedersförtryck
  Hederskultur och förtryck hör inte hemma i svensk skola och behöver motarbetas både lokalt och regionalt, vi acceptera inte olika förutsättningar för barn på grund av kön. Vi vill att regionen tar en samordnande roll kring insatser mot hedersförtryck i länet.
 • Arbeta tillsammans!
  Att få vårdnadshavare involverade i sina barns skolgång är mycket viktigt för att barnen ska lyckas i skolan. Detta engagemang behöver byggas redan tidigt i ett barns liv. Vårdnadshavare idag möter det offentliga på många arenor både inom kommunen och mot regionen. Det behöver upprättas gemensamma kanaler och ett samordnat arbetssätt kring föräldrarna.