Jobb, företagande & integration

Jobb & företagande

Moderaterna i Östergötland förstår företagens villkor och inser vikten av att entreprenörerna ges möjlighet att utveckla sina idéer och företag. Företag och företagsamhet är grunden till att vi kan ha det välfärdssamhälle som byggts upp under generationer. Det är företagen som skapar arbete och därmed skatteinkomster för stat, region och kommun. Vi tycker att det ska vara enkelt att anställa och driva företag och det kräver ett bättre klimat för företagare i Sverige och i Östergötland. Moderaterna i Östergötland tror på individens egen förmåga att skapa och förändra, det vill vi att vår politik ska bidra till. En politik som förverkligar och förenklar människors drömmar och visioner. Vi vill skapa bättre förutsättningar för att fler ska gå från att vara beroende av bidrag till ett arbete. 

Sverige är ett land där alla bidrar till det gemensamma

Vikten av att ha ett arbete går inte att förringa. Att ha ett arbete är nyckeln in i det svenska samhället, både för nyinvandrade och för medborgare som har bott länge i Sverige och som står utanför den gemenskap som ett arbete faktiskt innebär. Att stå utanför arbetsmarknaden skapar negativa effekter, både för individen och för samhället. 

Vi vill att:

 • Arbete måste alltid löna sig
 • Heltidssysselsättningen ska vara norm och leda till arbete
 • Instegsjobb och enklare jobb ska vara en naturlig del av arbetsmarknaden
 • Arbetskraftsinvandring är viktigt för Östergötland och ska värnas
 • Kommuners arbetsmarknadsansvar måste förtydligas
 • Förbättrad vuxenutbildning/yrkeshögskola och matchning till arbetslivet

Mer företagande för välfärdens skull

Satsningar på företagande är viktigt för att det ska kunna satsas några offentliga medel överhuvudtaget, att den offentligt finansierade välfärden ska kunna förbättras och att fler människor ska ha ett jobb att gå till. Nästan en halv miljon svenskar är egenföretagare och ungefär var tredje anställd i Sverige jobbar i ett småföretag. Det visar med tydlighet hur viktigt det är att vi ger goda förutsättningar för företagen att växa, eftersom det är där den största potentialen finns för att skapa jobb och tillväxt som kommer hela samhället till del. Det är genom att skapa goda förutsättningar för näringslivet vi får nya jobb, minskar utanförskapet, kan satsa på välfärdens kärna och minska skattetrycket. Genom att frigöra kraften i människor – entreprenörer och innovatörer – kan Moderaterna i Östergötland bidra till fler växande företag i Östergötland. När företag växer, växer Östergötland.

Vi vill att:

 • Det ska vara lätt att göra rätt – Minska regelkrånglet, på många plan!
 • Nolltolerans mot brott
 • Företagande bidrar till den gröna omställningen
 • Fler företag i framtiden

Konkurrenskraftigt företagande i Östergötland

Sveriges företagare driver sina företag oavsett vem som styr i kommun, region eller i riksdagen. De löser samhällsproblem, skapar skatteinkomster och anställer människor i ur och skur, för det är det som kännetecknar företagare. Samtidigt vore det fel att påstå att det inte spelar någon roll vilken politik som förs. Det är precis tvärtom. Hur bra politiken är visar sig i hur bra det går för företagen och ytterst i hur många som vill vara företagare och bidra till att utveckla eller förfina varor och tjänster. En viktig förutsättning är det lokala företagsklimatet. Ett bra klimat bidrar till att företagen kan växa och skapa fler jobb så fler individer kan gå till jobbet.

Vi vill:

 • Arbeta för en sund konkurrens i Östergötland
 • Förbättra upphandlingsarbetet
 • Främja framtida utveckling i Östergötland

Integration

Det är viktigt att man som människa känner sig delaktig i samhället, ett samhälle där rättigheter också ger skyldigheter men även möjligheter. För att lyckas med det är ett jobb en central del i det och tillräckliga kunskaper i det svenska språket för jobbet. Vad som är tillräckligt kommer att definieras av respektive arbetsgivare och beror på många olika saker. Individer har olika erfarenheter som är viktiga att ta till vara på, man bör därför utgå från varje enskild individ för att skapa så goda förutsättningar som möjligt att etablera sig i Sverige. 

Moderaterna i Östergötland vill där med verka för att: 

 • SFI ska vara på heltid
 • Företag som erbjuder utbildning i svenska på jobbet skall få ekonomiskt stöd
 • Få fler i arbete 
 • Inget bidrag utan motprestation & ett bidragstak 
 • Individen i centrum i processen 
 • Ett statligt ansvar för en statligt beslutad politik 
 • Samarbete med civilsamhället