För en växande landsbygd

Gröna och blå näringar

De gröna och blå näringarna handlar om att skapa tillväxt på vad naturen har i samarbete med naturen. Småskaligt fiske har varit en framgångsrik metod för att dryga ut inkomsten på fiske och för att skapa turistattraktioner i Östergötland. För att det ska vara mer långsiktigt möjligt behöver det beviljas färre dispenser för trålfiske innanför trålgränsen. För att ytterligare stärka fiskbestånden behöver det tillåtas mer jakt på säl och skarv. Skogen är en av Sveriges viktigaste sektorer. När en växande landsbygd ska bli möjlig behöver det också bli möjligt att använda mer av den skog som finns i Sverige till råvaruproduktion. Den administrativa bördan som drabbar skogsbrukarna är idag alldeles för omfattande och behöver minskas. Det är med den bakgrunden som det är nödvändigt att ompröva existensen av de naturreservat som finns idag. 

 • Färre dispenser ska beviljas för att bedriva fiske innanför trålgränsen
 • Jakten på säl och skarv ska utökas för att säkra fiskbestånden
 • Naturreservat ska återinventeras för att säkerställa att de uppfyller sina syften

Utveckla & förbättra dagens skogs- & jordbruk

Sverige, med Östergötland inkluderat, har en omfattande grön rikedom i skogen och en bördig åkermark som behöver värnas och tas hand om, för framtida generationer och klimatomställningen. Vi behöver ett aktivt och hållbart brukande av skogen för detta. Dessutom skapar försäljning av statligt ägda skogstillgångar fler skogsägare och fler som intresserar sig för vår rikedom i Sverige, vilket är positivt!

 • Öka tillväxten och produktionen i skogen Ett aktivt och hållbart skogsbruk behövs för klimatomställningens skull.
 • Fler ska kunna äga skog
 • Värna värdefull åkermark
 • Minska den administrativa bördan Låt företagare få vara företagare, även på landsbygden, inte administratörer.

Jakt, vilt och rovdjur

De stora klövstammarna runt om i Sverige har inneburit att stammarnas storlek har överstigit vad som är hållbart i Sverige. För att göra det lättare att hålla stammarna på en mer hållbar nivå behöver det bli mer lönsamt att jaga klövdjur i Sverige. Det skulle till exempel kunna ske genom att kommunerna ser till att använda mer viltkött inom bespisningen. Även vargen har en växande stam i Sverige, vilket för med sig allt större skador på boskap. För att begränsa skadorna och hålla vargpopulationen till en kontrollerbar storlek bör det bedrivas jakt för att vargstammens mål ska vara nära bottennivån av riksdagens mål.

 • Korta licenshanteringstiderna för jägare
 • Jakttiderna ska bli mer generösa än idag
 • Målet ska vara att den svenska vargstammen består av 170 individer

Leva, bo och verka på landsbygden

Dagens strandskydd gör det idag alldeles för begränsande att bygga bostäder och äga mark på landsbygden. Det generella strandskyddet bör därför avvecklas för att möjliggöra för en tydligare prioritering av de viktigaste områdena. Om landsbygden ska växa så är det genom alla näringsidkare på landsbygden. För att gynna dem behövs det bättre förutsättningar att verka på landsbygden. Det behöver bli lättare för producenter att sälja sina på sin gård, oavsett om det rör sig om grönsaker, vin eller ostkaka.

 • Gör det möjligt för fler gårdsproducenter att sälja sina produkter
 • Reformera strandskyddet för att möjliggöra fler bostäder
 • Höj prioriteringen för brott begångna mot näringsidkare på landsbygden