29 maj, 2023

Pressmeddelande: Ansvarsfull budget med fokus på kärnverksamhet

Ansvarsfull budget med fokus på kärnverksamhet

Östgötasamverkan (M, KD och L) presenterar idag sin treårsbudget för 2024–2026, med fokusområden för 2024. I ett ekonomiskt ansträngt läge är det en ansvarsfull budget med fokus på kärnverksamhet, för att få en hållbar ekonomi över tid. Under flera år har kostnadsutvecklingen för Region Östergötland varit hög och högre än snittet för regionerna. För att vända utvecklingen kommer det därför krävas prioriteringar i samtliga verksamheter.

För 2024 budgeteras ett negativt resultat om -756 mkr. Resultatet beror på tillfälligt ökade pensionskostnader på grund av högre inflation, lägre riktade statsbidrag och ett negativt resultat inom hälso- och sjukvården. Målet är balans år 2025 med ett budgeterat resultat om +295 mkr och + 349 mkr för 2026.

  • Den ekonomiska utvecklingen är oroande och inte hållbar. Redan i årets budget pekade vi på att vi måste fokusera på kärnverksamheten, ompröva beslut, ta bort uppgifter och göra annorlunda. Det arbetet behöver intensifieras och breddas. Alla verksamheter måste bidra till att komma till rätta med ekonomin. I treårsbudgeten 2024–2026 görs generella besparingar men även nya riktade åtgärder, säger Marie Morell (M).

I arbetet med att minska regionens kostnader görs exempelvis en generell besparing på två procent. Dessutom görs en riktad besparing på regionledningskontoret för att minska administration. Budgeten innehåller också ett uppdrag för att granska vad hälso- och sjukvården gör och hur mycket pengar som används, för att säkerställa att åtaganden speglar prioriterad kärnverksamhet och dess huvudsakliga mål och uppdrag. Vidare tar Region Östergötland krafttag för att minska beroendet av bemanningsföretag.

  • Vi tar nu krafttag för att minska beroendet av bemanningsföretag, med en ny beslutad strategi. I det fortsatta arbetet vill vi även uppnå andra vinningar, så som att säkerställa kompetensförsörjningen över tid, nå en högre kvalité på den personal som hyrs in och förbättra processen med beställningar och krav på leverantören. Vi är måna om att detta sker på ett sätt som inte äventyrar patientsäkerheten och samtidigt säkerställer en god arbetsmiljö för personalen, säger Per Larsson (KD).

Bemanningssituationen är ytterst ansträngd i delar av hälso- och sjukvården, vilket gör att hållbar kompetensförsörjning är Region Östergötlands största utmaning framåt. Regionens attraktivitet som arbetsgivare har en avgörande betydelse för att möta behovet av kompetens, både på kort och lång sikt. 

  • Medarbetare och chefer som gillar sitt jobb och vill vara aktiva i utvecklingen framåt är viktigast av allt för Region Östergötland. Vi behöver tillvarata befintlig personal och samtidigt också arbeta för att attrahera nya medarbetare, säger Alexander Höglund (L).
  • Trots många och svåra utmaningar framåt är vi övertygade om att utvecklingen går att vända. Det är därför tydligt att det nu handlar om att leda ansvarsfullt och bygga upp grunden igen. Med fokus på Region Östergötlands kärnverksamheten säkerställer vi en god och likvärdig vård för alla östgötar, avslutar Marie, Per och Alexander.

För ytterligare kommentarer:

Marie Morell (M), regionstyrelsens ordförande och gruppledare 0703-16 98 00

Per Larsson (KD), regionutvecklingsnämndens ordförande och gruppledare 0702-88 21 34

Alexander Höglund (L), 1:e vice ordförande regionstyrelsen och gruppledare 070-214 78 55

Läs budgeten i sin helhet här:

Ta ställning och dela artikeln