Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
AKTUELLT
Visa:
Nya Moderaterna i Jämtlands län Nya Moderaterna i Jämtlands län
Alliansens krav på misstroende mot Peter Hultqvist kvarstår

Alliansen välkomnar statsminister Stefan Löfvens besked i dag att såväl infrastrukturminister Anna Johansson som inrikesminister Anders Ygeman nu lämnat regeringen. Båda statsråden har brustit i sitt ansvarstagande under säkerhetskrisen.

Trots att Anders Ygeman och försvarsminister Peter Hultqvist har haft kännedom om bristerna i säkerheten hos Transportsstyrelsen sedan 2016 har de avstått från att informera statsministern och dela informationen till ansvarig minister Anna Johansson. Regeringen har också avstått från att informera riksdagen om det som inträffat, detta trots att säkerhetsbristerna hos Transportsstyrelsen anses som allvarliga och påverkar såväl enskilda personer som rikets säkerhet. Det är därför vår samlade bedömning att Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist har brustit i sitt ansvar genom hur de har agerat i samband med säkerhetskrisen.

Hanteringen av säkerhetskrisen visar även på stora brister i regeringens övriga arbete och ansvarstagande. Vi välkomnar därför att detta granskas även i riksdagens konstitutionsutskott.

Peter Hultqvist ansvarar för försvaret i regeringen. Trots att han, likt Anders Ygeman, fick information om säkerhetsbristerna på Transportstyrelsen i början av 2016 samt att dessa säkerhetsbrister ansågs som allvarliga så avstod Peter Hultqvist från att informera ansvarigt statsråd, statsministern och riksdagen. Dessa sakförhållanden har inte förändrats.

Grunden för vår begäran om misstroendeförklaring mot försvarsminister Peter Hultqvist kvarstår därför. I ljuset av att frågan nu gäller ett, i stället för som tidigare tre, statsråd finner vi det däremot inte längre befogat att begära extra riksdagssammanträde. Därför kommer vi inte framföra en sådan begäran utan yrka att frågan om misstroendeförklaring avgörs när riksdagen öppnar, om inget nytt då framkommit som skulle ge skäl till förändrad bedömning.

Anna Kinberg Batra, partiledare (M)
Annie Lööf, partiledare (C)
Jan Björklund, partiledare (L)
Ebba Busch Thor, partiledare (KD)

Facebook Twitter Skriv ut Tipsa
Läs mer
Facebook

Regeringen Löfven har brustit i att säkra ett tryggt Sverige. Stora mängder sekretessbelagd information som i fel händer kan skada rikets säkerhet har via Transportstyrelsen, i strid med gällande lag, hamnat hos personer som ej säkerhetsprövats. Det har lett till en säkerhetskris som är både allvarlig och djup. 

Nyhetsartikel
Filmer

Alliansen välkomnar statsminister Stefan Löfvens besked i dag att såväl infrastrukturminister Anna Johansson som inrikesminister Anders Ygeman nu lämnar regeringen. Båda statsråden har brustit i sitt ansvarstagande under säkerhetskrisen.

Nyhetsartikel
Filmer
Nya Moderaterna i Jämtlands län Nya Moderaterna i Jämtlands län
Ang outsourcingen av statens IT- verksamhet! Här är delar av Maria Wetterstrand kommentar:

"Frågan om outsourcing av statens IT-verksamhet behandlades i riksdagen under riksmötet 2010/2011, efter att regeringen lämnat en skrivelse (Skrivelse 2010/11:138) till riksdagen där de redovisar sin bedömning av Riksrevisionens granskningsrapport om IT i statsförvaltningen (RiR 2011:4).

Den utskottsbehandlades i samband med budgeten och hanteringen finns redovisad i Finansutskottets betänkande om utgiftsområde 2.

Där framgår att det enda parti som redovisade avvikande mening i frågan om outsourcingen var Vänsterpartiet.

Att skylla Transportstyrelse-skandalen på outsourcingen har flera problem, som jag ser det.

För det första att alla partier, utom Vänsterpartiet alltså, har haft liknande syn på den generella frågan om att myndigheterna bör pröva huruvida outsourcing av IT kan leda till större effektivitet i ekonomiska termer.

För det andra, när det är regeringens egna representanter som tar upp att det är alliansens fel från början, att det lätt kan ge intryck av att regeringen inte har någon makt. Vilket inte är sant. Om det hade varit en prioriterad fråga för den här regeringen att stoppa outsourcing av IT inom statsförvaltningen så hade man kunnat stoppa det under dessa tre år. Även påbörjade upphandlingar.

För det tredje tar det fokus från det väsentliga, nämligen att Transportstyrelsen brutit mot lagen och gett åtkomst till skyddade uppgifter till personer som inte varit säkerhetsprövade. Många har varit informerade om lagbrottet utan att det hela stoppats.
Läs mer
Facebook

Säkerhetskrisen i Sverige innebär att såväl enskilda människors som rikets säkerhet riskerats. Regeringens arbete och ansvarstagande under hanteringen har varit mycket bristfälligt. Trots det allvarliga läget lyser det politiska ansvarstagandet från regeringen fortsatt med sin frånvaro. I dag presenterar Alliansens partiledare, Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor, därför att partierna gemensamt kommer att rikta misstroende mot de ansvariga statsråden Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist.

Nyhetsartikel
Följ oss

Kontaktuppgifter
Moderaterna i Jämtlands län
Bangårdsgatan 2
831 34 Östersund
jamtland@moderaterna.se
063-51 12 19

Partiombudsman i Jämtlands län,
Chefsombudsman Region Norr:
Jananders Mattsson
070- 563 40 40
jananders.mattsson@moderaterna.se