Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
AKTUELLT
Visa:
Nya Moderaterna i Jämtlands län Nya Moderaterna i Jämtlands län
Frågan om regionstyrelsens ansvarsfrihet!

Här kan ni läsa Amanda Jonssons anförande angående ansvarsfriheten:

"Det här är inte lätt. Jag tänker på det faktum att vi som fullmäktigeledamöter ska sätta oss till doms över våra styrelsemedlemmar. Oavsett om det är fråga om partikamrater eller meningsmotståndare så har de flesta av oss någon typ av relation. Det är tungt att berätta för någon annan att de inte har lyckats med deras jobb.

Men det är trots allt andras pengar vi hanterar. Det är pengar som folk har tjänat in genom hårt arbete och det får vi inte glömma!

Precis som för revisorerna i deras uppdrag, är det viktigt att vi som fullmäktigeledamöter också är professionella och bortser från allt eventuellt beroende i förhållande till dem vi nu ska granska. Det är just det som kan vara svårt ibland.

Vi ska också komma ihåg att samtliga revisorer är eniga i sitt ställningstagande. De ska vara formellt och faktiskt oberoende i förhållande till dom som ska granskas och utföra sitt uppdrag förutsättningslöst och objektivt.

Den så kallade objektivitetsprincipen reglerar att revisorerna inte får låta sig vägledas av ovidkommande omständigheter som t.ex. politisk åskådning eller partitillhörighet.

Det finns ingen anledning att gå in på allt som har felat. Allt beskrivs väldigt tydligt i revisorernas rapporter.

Men några saker är så anmärkningsvärda att de behöver särskild uppmärksamhet:

*Bokslutet för 2018 slutade på minus 248,5 miljoner kronor, där med har styrelsen inte lyckats med en god ekonomisk hushållning.

*Regionens bokslut har under de 8 senaste åren visat på underskott.

*Eftersom man gör av med mer pengar än vad som finns, så har man tidigare lånat av de anställdas pensioner för att klara investeringarna. Nu har det gått så långt att man dessutom lånar pengar av kommuninvest för att klara driften.

Dessutom har styrelsen tidigare revisionsanmärkningar på sitt samvete. Men det verkar inte ha haft någon effekt.

Sammantaget med allt det övriga som revisorerna har tagit upp i sina rapporter blir hela situationen anmärkningsvärd.

Jag har titta på vad kommunallagen säger om just ansvarsprövningen.
Det finns några tillfällen när det finns fog för att inte bevilja ansvarsfrihet.

Det första är:
*Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av fullmäktige.

-I regionens finansplan 2018 – 2020 anges fem finansiella mål och dessa har återredovisats i årsredovisningen. Två mål har uppnåtts men de tre målen för långsiktigt hållbar ekonomi, nettokostnadsutveckling samt självfinansieringsgrad av investeringar, vilka revisorerna bedömer som de viktigaste målen, har inte uppnåtts.
Revisorerna bedömer att resultatet av de tre väsentliga finansiella målen inte är förenliga med fullmäktiges mål.

Det andra är:
*Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.

-Det bekräftas på ett flertal punkter i revisionsrapporten

Så frågan är, hur gör vi nu?

Jag tycker inte att vi har något val.
Styrelsen har med råge uppfyllt allt som krävs i kommunallagen för att ansvarsfrihet INTE ska beviljas. Om fullmäktige trots allt väljer att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

Då måste jag få fråga:

Vad ska då krävas för att vi inte ska göra det.

Jag gör precis som revisionen ingen skillnad på majoritet och opposition. Jag anser att styrelsen bär ett kollektivt ansvar för de beslut som har fattats eller inte fattats.

Fru ordförande!

Jag yrkar bifall till presidiets förslag att regionstyrelsen Inte beviljas ansvarsfrihet."
Läs mer
Facebook
Filmer

Moderaterna ska göra Sverige och Europa tryggare. Exempelvis behövs ett mer kraftfullt arbete för att bekämpa utländska stöldligor, som begår hälften av alla bostadsinbrott i Sverige. Moderaterna kommer därför verka för att Europol ska inrätta ett särskilt center som fokuserar på att bekämpa den gränsöverskridande brottslighet som stöldligorna står för. Det var några av budskapen när Ulf Kristersson intervjuades av Dagens Nyheter, inför Europavalet.

Nyhetsartikel

I sin vårbudget gör regeringen nedskärningar på polisen, samtidigt som Sverige fortsatt har allvarliga problem med grov kriminalitet. I stället för att ta tag i problemet lägger regeringen över ansvaret på kommunerna. Det skriver Ulf Kristersson och Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad, på Aftonbladets debattsida i dag

Nyhetsartikel
Nya Moderaterna i Jämtlands län Nya Moderaterna i Jämtlands län
Regionfullmäktige dag 2.

Robert Hamberg, Elise Ryder Wikén och Jan-Olof Andersson har debatterat vikten av god kvalité, god ekonomisk hushållning och tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Moderaterna anser att alternativa utförare är en viktig förutsättning för att uppnå detta.
Läs mer
Facebook
Filmer
Följ oss

Kontaktuppgifter
Moderaterna i Jämtlands län
Bangårdsgatan 2
831 34 Östersund
jamtland@moderaterna.se
063-51 12 19

Partiombudsman i Jämtlands län,
Chefsombudsman Region Norr:
Jananders Mattsson
070- 563 40 40
jananders.mattsson@moderaterna.se