Samhällsplanering och kollektivtrafik

Samhällsplanering

Ett sammanhållet Östergötland

Ett Östergötland som hänger samman bygger på gemensamma mentaliteter och djupa samarbeten. Det handlar om konkreta delar i form av digital och fysisk infrastruktur och visionära delar med välutvecklade och kongruenta målbilder. För att Sverige och Östergötland ska kunna skörda frukterna av det uppkopplade samhället måste den offentliga sektorn hänga med i utvecklingen. OECD rankar den svenska offentliga sektorns digitala mognad som bland de sämsta i västvärlden. Samtidigt är den privata sektorn en av de mest utvecklade.

 • Digitaliseringen tar Ödeshög närmare Finspång (och Kalix!)
  Moderaterna i Östergötland är ett teknikvänligt parti som välkomnar det uppkopplade samhället. Vi ser stor fortsatt utvecklings- och tillväxtpotential för individer och företag, och att digitaliseringen gör att mer kan göras oberoende av plats och till ett lägre pris.

I framtiden kommer allt färre persontransporter att behöva genomföras med fossildrivna fordon. För att det ska vara möjligt att som elbilsägare smidigt resa genom Östergötland behöver laddinfrastrukturen byggas ut. Om en klimatomställning ska vara möjlig kan inte politiken stå i vägen. Det behövs också skapa sätt för ett smidigare resande som inte innebär stora utsläpp från bilar i tätbebyggda områden. En förbifart-Söderköping som gör det möjligt att snabbare ta sig runt Söderköping är ett bra steg på vägen. Liknande projekt kan också behöva genomföras på andra håll i länet där det finns liknande problem.

 • Utbyggd laddinfrastruktur runt om i Östergötland
 • Förbifarter för ett effektivt resande och färre utsläpp i centrala delar

Bostäder och byggande ger tillväxt

Det behövs byggas bostäder i Östergötland. Tyvärr är det idag alldeles för krångligt att bygga och många projekt kan aldrig genomföras. Ett sätt att göra det lättare är att kommunen ger kontrollen över att ta fram detaljplanen för ett område till byggherren. En sådan process skulle göra det möjligt för kommuner att spara pengar och för byggherrar att snabbare få igång sina projekt. Om människor ska kunna ha en personlig frihet att bo där man vill och samtidigt kunna arbeta där man behövs så ställs samhället inför en mängd utmaningar vad gäller infrastruktur och grundläggande samhällstjänster och det kräver lösningar.

 • Sänk kraven vid byggnation, det måste bli enklare att bygga
  Det måste bli lättare att bygga nya bostäder genom att göra reglerna enklare och minska krånglet. Exempel är att förenkla Boverkets byggregler för bostädernas utformning och att bullerreglerna lättas upp genom bland annat att buller ska mätas inomhus.
 • Underlätta för byggande av bostäder på våra landsbygder
  Vi vill medverka till att skapa goda förutsättningar för att var och ens önskan om boende kan förverkligas. Till exempel är strandskyddsreglerna alltför hämmande varför det generella strandskyddet måste avskaffas, samtidigt som kommuner ges möjlighet att besluta om strandskydd inom vissa områden.
 • Möjliggöra för byggherredrivna planprocesser
  Den byggherre som vill avlasta kommunens plankontor och driva planprocesserna framåt bör uppmuntras.
 • VA, bredband & el – förutsättningarna för att bo & verka
  Vi behöver hitta kloka lösningar, ta till vara på gjorda investeringar och arbeta för en god samverkan för att få med alla dessa delar.

Transporter & kollektivtrafik

Öka investeringstakten i viktig infrastruktur

En väl fungerande infrastruktur är av stor vikt för en positiv utveckling av Östergötland och våra närområden. Det handlar om vägar, järnvägar, sjöleder och flygmöjligheter som ska underlätta för olika typer av transporter och förflyttningar. Effektiv koppling inom länet och till andra regioner och länder bidrar till regional tillväxt. Vi ställer inte utbyggd kollektivtrafik mot nya vägar – utan vet att bägge behövs för att människors vardag ska fungera i ett växande Östergötland.

 • Förbättra för trafiksäkerhet och effektivare trafikflöden på E4 Linköping-Norrköping
 • Det ska vara enkelt att resa i Östergötland

Effektiv & attraktiv kollektivtrafik!

Kollektivtrafiken en viktig pusselbit för att hela länet ska kunna leva och bli framgångsrikt. Kollektivtrafiken runt om i Östergötland gör det möjligt att för en låg kostnad ta sig från en plats till en annan. Kollektivtrafiken behöver samtidigt bedrivas på ett sätt som gör det mer ekonomiskt ansvarsfullt inför skattebetalarna. Det kan göras genom att sälja reklamplatser på fordonen. 

Idag är det många som reser med kollektivtrafiken under morgonen. Genom att fördela ut skolstarterna och sänka priserna för att resa senare under förmiddagen skulle det kunna vara möjligt att få en jämnare belastning och färre fordon skulle behöva användas. Det skulle i sin tur kunna sänka kostnaden genom att det skulle behövas en mindre fordonsflotta.

Många väljer bort att resa med kollektivtrafiken under kvällar och nätter för att det upplevs som otryggt. Genom att stärka kameraövervakningen runt hållplatser och stationer samt förbättra belysningen skulle det skapa en tryggare miljö för resenärerna. 

 • Sänk kostnaderna genom att tillåta reklam i kollektivtrafiken
 • Jämna ut belastningen för kollektivtrafiken
 • Stärk tryggheten på hållplatser och under färd

Öka möjligheterna till effektiva och hållbara transporter

Fungerande transporter är nödvändiga för regional tillväxt med ett starkt näringsliv och för människors behov av resande. Idag ser vi kapacitetsmässiga hinder, liksom en lagstiftning som inte alltid lever upp till behovet av effektivitet. För att vi ska kunna ha effektiva och hållbara transporter är det viktigt att överflyttning av gods mellan väg, järnväg, sjöfart och flyg kan ske smidigt och funktionellt. Östergötland har en tradition av att vara ett flyglän med sina två citynära regionala flygplatser med stark koppling till näringslivet, inte allra minst SAAB, men också all annan företagsamhet och näringsliv som växt fram kring flygplatserna. Det finns hos vissa en ambition att minska flygandet, men vi anser att det är viktigt att slå vakt om möjligheten till flygtransporter till och från vårt län, med tillhörande näringsverksamhet till och från vårt län, vilket är oerhört viktigt för näringslivet. Även charterflyget är betydelsefullt för regionens attraktivitet.

 • Underlätta möjligheterna till smidig distribution av gods
 • Satsa på Östergötland som ett ledande flyglän i landet
 • Utnyttja potentialen till transporter på vatten
 • Järnvägstransporter av gods måste öka