Moderaterna presenterar 10-punktsprogram mot kriminella klaner

Kriminella klaner ägnar sig åt brottslighet som angriper och hotar rättsstaten. Problemen med dessa släktbaserade kriminella nätverk är många. Det handlar om allt från våld i hemmet, penningtvätt och organiserad brottslighet till ekonomisk brottslighet och systematiskt bidragsfusk. Sverige ska aldrig acceptera parallella samhällsstrukturer. Därför presenterar Moderaterna idag ett 10-punktsprogram för att bekämpa släktbaserade kriminella nätverk.

Vad är kriminella klaner och varför är de ett problem?

Klansamhället är ofta starkt på platser där det inte finns en fungerande statsmakt med starka institutioner. Klanen kan då leverera en form av rättsskipning, skydd mot yttre fiender och ett socialt skyddsnät till sina medlemmar. Klanstrukturen är oftast präglad av kollektivism och en patriarkal hierarki. Lojaliteten som följer av släktbanden, misstron mot staten och den starka tystnadskulturen gör att klanen lätt omvandlas till en kraftfull struktur för organiserad brottslighet. 

I Sverige finns kriminella klaner i flera städer. Det är multikriminella, relationsbaserade, grupperingar med stark kontroll över sina bostadsområden och med ambitioner som kan liknas vid ett imperiebygge. Läs mer hos Brå.

Vad vill Moderaterna göra åt de kriminella klanerna?

I dag presenterar Moderaterna ett 10-punktsprogram med syftet att bekämpa de släktbaserade nätverken. 

Moderaternas förslag 

 1. Ge BRÅ i uppdrag att kartlägga de kriminella klaner som är aktiva i Sverige idag.
 2. Kriminalisera klanrättegångar och andra otillbörliga parallella rättsprocesser.
 3. Möjliggör preventiv avlyssning av kriminella klaner.
 4. Inrätta ett särskilt nationellt exit-program för medlemmar i kriminella klaner.
 5. Förbjud kusinäktenskap.
 6. Inrätta en särskild klanenhet inom Polisen enligt tysk modell. 
 7. Fler barn som växer upp i kriminella klaner ska omhändertas.
 8. Möjliggör anonymitet för tjänstemän vid myndighetsbeslut som riktar sig mot medlemmar av kriminella klaner.
 9. Säkerhetspröva beslutsfattare på utbetalande myndigheter.
 10. Utvisa fler kriminella klanmedlemmar.

Läs mer om detaljerna i förslagen nedan:

Ge BRÅ i uppdrag att kartlägga kriminella klaner

Omfattningen av släktbaserade kriminella nätverk i Sverige är inte helt klarlagd. Men Polisen har bedömt att det finns åtminstone 40 kriminella klaner i Sverige, som har ett omfattande våldskapital och ambitioner att ge näring åt ett parallellsamhälle där klanen är centralmakten istället för den svenska staten. För att få en samlad bild över vilka kriminella klaner som finns och är aktiva i kriminella sammanhang i Sverige så krävs en heltäckande nationell kartläggning.

Moderaterna vill därför ge Brå i uppdrag att kartlägga samtliga kriminella klaner som är aktiva i brottsliga sammanhang i Sverige. Kartläggningen ska omfatta både antalet kriminella individer som kan kopplas till respektive klan samt vilken typ av brottslighet som begås. 

Kriminalisera klanrättegångar

Kriminella släktnätverk genomför idag egna rättegångsliknande förfaranden när någon i ett släktnätverk misstänks för att ha begått ett brott mot någon i den egna släkten eller mot någon medlem i ett annat släktnätverk. Parallella rättssystem undergräver den demokratiska rättsstatens legitimitet. Dessutom är det rättsosäkert både för den som utsatts eller som misstänks för ett visst brott.

Moderaterna vill därför införa ett nytt brott om ”otillbörlig rättegång” som innebär att den som medverkar till rättegångsliknande förhandlingar som på ett otillbörligt sätt syftar till att skipa rättvisa utanför den vanliga brottmålsprocessen ska kunna dömas för brott. 

Möjliggör preventiv avlyssning av kriminella klaner

Den organiserade brottsligheten i Sverige är systemhotande. Våldet drabbar allt fler oskyldiga offer. De kriminella klanerna intar en särställning med hänsyn till den starka lojalitet som präglar gruppen. Tystnadskulturen är extremt stark och den brottslighet som klanerna ägnar sig åt är därmed svårutredd.

Att ge de brottsbekämpande myndigheterna en möjlighet att i förebyggande syfte avlyssna personer som är aktiva i kriminella klaner skulle leda till att fler skulle kunna lagföras och dömas till ansvar för de brott som begås. Det är dessutom ett verktyg som rikspolischefen efterfrågar. 

Moderaterna vill därför förenkla möjligheterna till preventiv avlyssning och hemlig dataavläsning av kriminella klaner som ägnar sig åt grov organiserad brottslighet.

Inrätta ett exit-program för medlemmar av släktnätverk

Moderaterna har under flera år drivit att ett nationellt avhopparprogram för gängkriminella måste inrättas. Att lämna ett släktbaserat kriminellt nätverk kan i många fall vara ännu svårare då man inte bara vänder ryggen till sina vänner utan även sin släkt. Det finns dessutom uppenbara faror för den som bestämt sig för att hoppa av. I samband med att ett nationellt avhopparprogram tas fram bör mot denna bakgrund ett särskilt program tas fram för medlemmar av släktbaserade kriminella nätverk.

Moderaterna vill därför inrätta ett särskilt nationellt exit-program för medlemmar av kriminella klaner

Förbjud kusinäktenskap

Moderaterna vill utreda om ett förbud mot kusinäktenskap ska införas i Sverige. Läs mer om förslaget här.

Inrätta en särskild klanenhet inom Polisen

Moderaterna vill ge i uppdrag till Polismyndigheten att inrätta en särskild klanenhet enligt tysk modell med uttalat syfte att bekämpa brottslighet kopplat till kriminella klaner. Läs mer om förslaget här.

Fler barn som växer upp i kriminella klaner ska omhändertas 

Moderaterna vill att fler barn som växer upp i kriminella miljöer omhändertas enligt LVU. Detta handlar bland annat om barn som växer upp i släktbaserade kriminella nätverk. Barn ska inte fostras in i kriminalitet, utan måste snabbt tas bort från sådana miljöer. 

För att möjliggöra fler omhändertagande krävs att staten tar ett större ansvar för kostnaden för omhändertagande, som idag belastar kommunerna. Dessutom bör staten genom Åklagarmyndigheten ges möjlighet att ansöka och fatta intermistiska beslut om omhändertagande enligt LVU – något som endast socialnämnden kan göra idag. Genom att ge åklagaren den behörigheten kan polisens ofta goda kännedom om vilka barn som växer upp i kriminella miljöer användas för att skydda fler barn. 

Moderaterna vill därför att fler barn som växer upp i kriminella klaner ska omhändertas.

Möjliggör anonymitet för tjänstemän vid klanrelaterade ärenden

Tjänstemän ska kunna fatta korrekta beslut utifrån rådande lagstiftning utan att behöva oroa sig för eventuella repressalier. Det är grundläggande för en rättsstat att alla medborgare behandlas lika. Att kriminella tillskansar sig fördelar genom hot och utpressning kan aldrig accepteras.

Utgångspunkten måste vara att beslutsfattare står för sina beslut. I fall då det finns en tydlig risk för att beslut som riktas mot en enskild kan innebära en risk för allvarliga hot eller påtryckningar gentemot en viss tjänsteman bör dock möjligheterna till anonymitet för beslutsfattaren stärkas.

Moderaterna vill därför öka möjligheterna för tjänstemän att vara anonyma när det står klart att ett negativt beslut kan innebära fara för den individuella tjänstemannen.

Säkerhetspröva beslutsfattare på utbetalande myndigheter

Utbetalande myndigheter har blivit en självklar måltavla för infiltration av kriminella. I en myndighetsgemensam lägesbild från 2021 anges att myndigheter och företag utsätts för ”korruption, infiltration och otillåten påverkan” från den organiserade kriminaliteten (Läs mer i rapporten Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2021). De myndigheter som betalar ut välfärdsmedel bör därför stärka kontrollen av de personer som rekryteras till beslutsfattande positioner. 

Moderaterna vill därför att samtliga som prövas för en anställning som beslutsfattare vid en utbetalande myndighet skall säkerhetsprövas.

Utvisa fler kriminella klanmedlemmar 

Varje stat har rätt att kontrollera personer som inte är medborgare vad gäller inresa, vistelse och utvisning. Av utlänningslagen följer att den som saknar svenskt medborgarskap och döms för brott får utvisas ur Sverige och förbjudas att återvända hit inom en viss period. I dag är det få utländska medborgare som döms för allvarlig brottslighet som faktiskt utvisas, bland annat eftersom stor hänsyn tas till personens anknytning till Sverige. Utländska medborgare som är aktiva i grovt kriminella nätverk utgör ett hot mot svenska samhället. 

Moderaterna vill därför införa en möjlighet att utvisa utländska medborgare som kan befaras begå eller medverka till organiserad brottslighet. Detta ska vara möjligt oavsett om de dömts för brott eller inte.

Inrätta en enhet i Polismyndigheten med uppgift att arbeta mot kriminella klaner

Skjutningar, hot mot myndigheter, fusk i välfärdssystemen, infiltration av samhällsviktiga institutioner och skattefusk är bara några exempel på brottslighet som angriper och hotar den liberala rättsstaten. Strukturerna bakom den organiserade brottsligheten kommer i olika former – en sådan är de släktbaserade kriminella nätverken. Moderaterna vill därför upprätta en särskild klanenhet inom Polismyndigheten.

Vad är kriminella klaner och varför är de ett problem?

I Sverige finns det släktbaserade kriminella klaner som präglas av både hederskultur och våld i hemmet, men också av utåtriktad kriminalitet som syftar till att stärka klanens makt och position i det egna området. De senaste åren har vi exempelvis sett dödsskjutningar och storslagsmål i offentliga miljöer som haft kopplingar till kriminella klaner. De kriminella klanerna är multikriminella verksamheter som bygger på inbördes relationer och enligt en rapport från Brå kan klanernas agerande beskrivas som ett imperiebyggande i enskilda bostadsområden. 

Det är viktigt att påpeka att långt ifrån alla klanmedlemmar är kriminella. Däremot måste man också ha med sig att klanstrukturen, med dess nära familjeband och starka lojaliteter, kombinerat med en misstro mot staten, gör det till en plattform lämpad för organiserad brottslighet.

Hur omfattande är brottsligheten inom släktbaserade kriminella nätverk i Sverige?

Polisen har tidigare talat om ett 40-tal aktiva kriminella klaner i Sverige. Det är svårt att ge en exakt siffra om hur många individer det rör sig om. Däremot framgår det av rapporter från olika aktörer, såsom kommuner, att det här är en typ av organiserad brottslighet som är på frammarsch i Sverige. Därför är det viktigt att redan nu arbeta strukturerat och aktivt med de här frågorna.

Hur vill Moderaterna bekämpa de kriminella klanerna?

För att bekämpa de kriminella klanerna ser Moderaterna Tysklands arbete som en förebild. Delstaten Nordrhein-Westfalen var först i landet med att inrätta en särskild klanenhet hos polisen. Sedan dess har flera andra delstater, exempelvis Berlin, följt efter. Denna tyska modell inkluderar en omfattande myndighetssamverkan samt intensivt arbete för att motverka all form av brottslighet som antyder att någon ”äger” ett område. Det gäller allt från felparkeringar och nedsmutsning till tillståndskontroller för restauranger och caféer.

Moderaterna vill ge i uppdrag till Polismyndigheten att inrätta en särskild klanenhet enligt tysk modell med uttalat syfte att bekämpa brottslighet kopplat till kriminella klaner.

Varför behövs en särskild klanenhet inom polisen?

Släktbaserade kriminella nätverk är aktiva i flera av Sveriges utsatta områden. Det är ofta komplexa relationer och samband som kräver kontinuitet från brottsbekämpande myndigheter för att känna igen. Vi ser idag att kriminaliteten är så pass omfattande att det är motiverat att ha en dedikerad avdelning för just den här typen av organiserad brottslighet. Precis som att det idag finns särskilda enheter som fokuserar på exempelvis bedrägerier.

Hur tänker Moderaterna att en klanenhet ska jobba?

Klanbrottsligheten är en multikriminell organiserad brottslighet som försöker konkurrera ut den svenska staten i områden som klanerna betraktar som sina. En klanenhet kommer behöva arbeta inom flera olika fält såsom ekobrott, grova våldsbrott, utpressning och hedersrelaterad brottslighet. Den kommer även behöva arbeta med mindre allvarliga former av brottslighet, såsom tillståndsförseelser och liknande. En klanenhet ska både kunna utreda själva och bistå andra enheter och myndigheter med viktig information.

Svantesson: Det blir ett plånboksval

Socialdemokraterna har höjt 46 skatter sedan 2014. Skattehöjningarna och nedläggningen av två reaktorer vid Ringhals har inneburit att en tvåbarnsfamilj får behålla 28 300 kronor mindre per år. Höstens val blir därför ett plånboksval. Moderaterna kommer att stärka hushållens ekonomi genom en återupprättad arbetslinje – där den som arbetar får behålla mer i plånboken varje månad. Moderaterna kommer inte heller höja skattetrycket för Sveriges hushåll.

I dag presenterade Moderaternas partiledare, Ulf Kristersson, och Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson, Elisabeth Svantesson, partiets vallöften för att få ordning på Sveriges ekonomi. Sverige är i ett allvarligt ekonomiskt läge och mycket tyder på att det kommer bli sämre innan det blir bättre. Sverige har EU:s fjärde högsta arbetslöshet och 700 000 utrikesfödda befinner sig utanför arbetsmarknaden. Bidragsberoendet växer sig också allt starkare. Det behövs en ny ekonomisk politik för att vända denna utveckling.

De svenska hushållen har det tufft i de kärva ekonomiska läget. Hushållens ekonomi drabbas också särskilt hårt av de höga elpriserna, bränslepriserna och matpriserna. Socialdemokraterna brukar beskriva detta som ”Putin-priser” för att markera att det inte beror på deras politik. Men faktum är att regeringen har höjt skatterna på bland annat drivmedel, bolån och energi som – tillsammans med nedläggningen av två reaktorer vid Ringhals – har lett till ökade levnadskostnader med  28 300 kronor per år för en vanlig flerbarnsfamilj. Socialdemokraterna har i regeringsställning medvetet höjt hushållens kostnader genom skattehöjningar. Moderaterna vill istället stärka hushållens ekonomi – valet i höst blir därför ett plånboksval.

Moderaterna vill stötta hushållens ekonomi på rätt sätt

Moderaterna vill återupprätta arbetslinjen. Den som arbetar ska få behålla mer i plånboken. Moderaterna kommer inte heller införa några höjda skatter för Sveriges hushåll. Kraven måste dessutom skärpas på att den som lever på bidrag gör ansträngningar för att komma i arbete.

Moderaterna vill skärpa kraven på att en regering ska få igenom sin budget

Den socialdemokratiska regeringen har denna mandatperiod avstått från att söka stöd för sina förslag i riksdagen. Inför vårbudgeten tog Socialdemokraterna inte kontakt med andra partier för att försöka samla stöd för sina förslag. I stället har man förlitat sig på osäkra uppgörelser med politiska vildar.

Moderaternas förslag:

 • Det behövs en översyn av budgetregelverket och övriga relevanta regelverk. Moderaterna vill att det tillsätts en parlamentarisk budgetkommitté efter valet i höst.

 • Den parlamentarisk budgetkommittén ska bland annat få i uppdrag att lägga fram förslag om hur kraven på en regering att säkra stöd för sin budget kan skärpas.

 • I avvaktan på budgetkommitténs förslag bör riksdagens partier i bred politisk samstämmighet, och tillsammans med talmannen, ta större hänsyn till budgetfrågan i höstens regeringsbildning.

Moderaterna vill underlätta inflationsbekämäpningen

Moderaterna menar att finanspolitiken inte bör motverka penningpolitiken. Då behöver Sverige återgå till överskottsmålet och en finanspolitik som inte bidrar till inflation. Socialdemokraterna vill istället öka de ofinansierade utgifterna och avskaffa överskottsmålet. Den typen av ofinansierade utgifter ökar inflationen och förstärker krisen för Sveriges hushåll.

Moderaterna kräver paus för omprövning av vattenkraftens tillstånd

Vattenkraften producerar ren el med pålitlig leverans. Ulf Kristersson meddelade i sitt tal på Industridagen att Moderaterna vill pausa omprövningarna av vattenkraftens tillstånd.

Sverige har drygt 2 000 vattenkraftverk. Vattenkraften är ren, stabil och fossilfri. Den står för cirka 45 procent av den svenska elproduktionen. Regeringen har beslutat att vattenkraftverkens miljötillstånd ska omprövas från och med detta år. Den omprövningen beräknas pågå i 15 år.

Omprövningen syftar till att säkerställa att samtliga vattenkraftverk lever upp till de moderna miljökraven, utan att energiproduktionen ska påverkas. Enligt planen får åtgärderna leda till en total minskning med drygt 2 procent av den totala produktionen av vattenkraften. Men experter varnar för att omprövningen kan leda till ett ännu större bortfall i den svenska elproduktionen.

Moderaterna kommer alltid att värna fossilfria och stabila energislag som vattenkraften och kärnkraften. Omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd riskerar att leda till en oacceptabel minskning av den elproduktion som kommer från vattenkraften. Därför vill Moderaterna att omprövningarna av vattenkraftens tillstånd pausas omedelbart, meddelade Ulf Kristersson.

Det här går bara inte. Jag vill därför att regeringen pausar omprövningarna av vattenkraftens miljötillstånd.

Ulf Kristersson på Industridagen 2022

10 reformer för att bekämpa skuggsamhället

Regeringen har tappat kontrollen över skuggsamhället. Ett stort antal personer vistas i Sverige illegalt och antalet bedöms öka kraftigt de kommande åren. Moderaterna lägger nu 10 skarpa förslag i riksdagen för att bekämpa skuggsamhället.

I dag är det många som stannar kvar i Sverige trots att de fått avslag på sin asylansökan. Uppgifter pekar på att det kan vara upp till 50 000 personer. De kommande åren bedöms antalet personer som vistas här utan tillstånd öka med över 40 000. Det här undergräver förtroendet för vår reglerade invandring.

De personer som väljer att stanna i Sverige utan tillstånd väljer ofta att arbeta illegalt eller att försörja sig genom kriminalitet. Dessa människor riskerar både att fara illa och göra illa, det är inte värdigt ett land som Sverige.

Det finns också omfattande problem med den svenska folkbokföringen. Kriminella skriver sig på felaktiga adresser i syfte att få bidrag och förmåner som de annars inte hade haft rätt till. Problemen med samordningsnummer har lett till att människor som kommer till Sverige har haft flera olika identiteter. Regeringen har misslyckats med att hålla ordning i folkbokföringen.

Moderaterna lägger nu 10 skarpa förslag i riksdagen för att bekämpa skuggsamhället.

1. En ny svensk folkräkning och bättre kontroll

Skatteverket bedömer att 200 000 är skrivna på felaktiga adresser i Sverige. Genom att skriva sig på fel adress kan kriminella dölja sin identitet. Kriminella skriver sig också på adresser de inte bor på för att kunna få bidrag och förmåner som de inte annars hade haft rätt till.

Moderaterna föreslår därför att en nationell folkräkning ska genomföras. Skatteverket bör genomföra folkräkningen i samarbete med berörda myndigheter. I områden där det finns misstanke om felaktig folkbokföring bör Skatteverket göra hembesök. Den som inte kan verifieras i folkräkningen bör omedelbart gå miste om bidrag som följer med folkbokföringen.

Skatteverket har också larmat om ett omfattande fusk med samordningsnummer i Sverige. Det innebär att kriminella kan ha flera olika identiteter samtidigt. Moderaterna vill därför att en kontroll av biometriska uppgifter ska göras som huvudregel vid utfärdandet av samordningsnummer – vilket i dag gäller för utfärdandet av pass.

2. Slopad sekretess mellan myndigheterna

I Sverige gäller som huvudregel sekretess mellan myndigheter. Moderaterna vill införa en ny huvudregel i sekretesslagstiftningen som säger att berörda myndigheter som utgångspunkt alltid ska kunna dela relevant information med varandra. Det kommer underlätta myndigheternas arbete med att bekämpa skuggsamhället.

3. En ny informationsplikt mellan myndigheterna

Kommuner och andra myndigheter ska ha en plikt att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de påträffar en person utan tillstånd.

4. DNA-analys som huvudregel vid viss anhöriginvandring

Moderaterna föreslår att DNA-analys ska användas som huvudregel när någon ansöker om uppehållstillstånd och åberopar biologiskt släktskap. I dag används DNA-analys endast i vissa fall, och då endast som en möjlighet för den enskilda att påvisa släktskap. Det förekommer att barn utnyttjas eller far illa efter att de har tagits till Sverige av personer som inte är deras föräldrar.

5. Anmälningsplikt för asylsökande

En asylsökande ska vara skyldig att vara tillgänglig för Migrationsverket. Den som inte följer sin anmälningsplikt ska förlora sin rätt till dagpenning och boendeersättning.

6. Nya verktyg för att övervaka personer med utvisningsbeslut

Den som har ett utvisningsbeslut har en skyldighet att lämna landet. Moderaterna föreslår nya verktyg för att övervaka utvisade personer.  Det handlar om en rörelserestriktion – till exempel genom krav på anmälan flera gånger om dagen eller att inställa sig på boendet under vissa klockslag.

Det kan också behövas elektronisk övervakning, till exempel genom elektronisk fotboja.

7. Stopp för bidrag till personer som befinner sig illegalt i Sverige

Det förekommer att kommuner ger ekonomiskt bistånd till personer som inte har rätt att vara i Sverige. Det är inte rimligt att en person som ska lämna landet ges ekonomiskt bistånd. Moderaterna vill därför införa ett förbud för kommuner att ge ekonomiskt stöd till personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

8. Förlängd preskriptionstid för av- och utvisningsbeslut

I nuläget preskriberas ett beslut om avvisning och utvisning efter fyra år. När denna preskriptionstid har löpt ut kan personen som har uppehållit sig illegalt i Sverige lämna in en ny asylansökan.

Moderaterna föreslår därför att preskriptionstiden blir betydligt längre. Det skulle innebära att det blir mindre attraktivt att stanna kvar i Sverige utan tillstånd för att senare kunna göra en ny asylansökan.

9. Fler återtagandeavtal och överenskommelser med ursprungsländer

I dag är det ofta en förutsättning för att en person ska kunna utvisas att mottagarlandet är beredd att ta emot sina medborgare.  Sverige behöver därför fler avtal med länder där de förbinder sig till att ta emot sina egna medborgare.

10. Villkorat bistånd

Sverige bör ställa krav på länder som får svenskt bistånd att samarbeta vid återtagande av sina egna medborgare. Biståndet ska dras in eller minskas för länder som vägrar att ta emot sina egna medborgare.

Moderaterna vill återinkalla försvarsberedningen

Sverige står inför Europas allvarligaste säkerhetspolitiska situation på flera decennier. Rysslands militära hot mot Ukraina kombineras med krav från Ryssland på en helt ny säkerhetsordning i Europa. Nu är hög tid för nationell samling i försvars- och säkerhetspolitiken. Därför vill Moderaterna återinkalla försvarsberedningen.

Rysslands militära hot mot Ukraina tar sig tydligt i uttryck genom att mer än 100 000 soldater står vid gränsen. Ryssland ställer också krav på en ny Europeisk säkerhetsordning. Det skulle innebära att varken Sverige eller Finland ska förbjudas att göra våra egna säkerhetspolitiska vägval.

Sverige måste tydligt markera att detta är fullständigt uteslutet. Det här måste vara en tid för tydlighet, ansvarstagande och nationell samling. I tider av kris samarbetar man för landets bästa.

Ulf Kristersson

Moderaterna menar därför att det är tid för politisk samling i försvars- och säkerhetspolitiken. Det var därför välkommet att Magdalena Andersson bjöd in samtliga partiledare till samtal om det säkerhetspolitiska läget. Men för det mötet var bara femton minuter avsatts. Regeringen har ännu inte återkommit om fler samtal.

Regeringen behöver återinkalla försvarsberedningen

Moderaterna vill att regeringen återinkallar försvarsberedningen. Försvarsberedningen är en grupp där samtliga av riksdagens partier är representerade. Försvarsberedningen bör få i uppdrag att:

 • Göra en analys av om det nuvarande försvarsbeslutet är relevant.
 • Presentera åtgärder för att stärka försvaret på kort och lång sikt

Överbefälhavaren har pekat på att det finns brister i Försvarsmaktens operativa förmåga här och nu som behöver åtgärdas. Försvarsmyndigheterna behöver också ges långsiktiga förutsättningar för att höja den svenska försvarsförmågan. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har påtalat att det finns brister i det civila försvaret. Det civila försvaret behöver också stärkas.

Regeringen behöver kalla till överläggningar om den nationella säkerhetsstrategin

Regeringen måste ta initiativ till överläggningar med riksdagens alla partier om den kommande nationella säkerhetsstrategin. Vi står i dag inför en väsentligt mer komplicerad hotbild där främmande makt försöker påverka Sverige på olika sätt. Det kan ske genom cyberangrepp, desinformation, propaganda samt utländska direktinvesteringar i kritisk infrastruktur.

Det är valår nu. De politiska skiljelinjerna mellan partierna kommer bli allt tydligare. Men i dessa viktiga frågor krävs enighet.

När det gäller Sveriges säkerhet söker vi inte strid, utan bred nationell enighet. Men det kräver att regeringen öppnar upp för seriösa överläggningar med riksdagens partier.

Ulf Kristersson

Regeringen undanhåller handlingar från Coronakommissionen

Regeringen har nekat Coronakommissionen att ta del av viktiga handlingar om regeringens pandemihantering. Det försvårar kommissionens arbete. Det är dags att lägga korten på bordet. Moderaterna kallar nu socialminister Lena Hallengren till socialutskottet.

Coronakommissionen har till uppdrag att granska samhällets åtgärder för att begränsa spridningen av COVID19. Kommissionen har vid flera gånger begärt att få ta del av minnesanteckningar och loggböcker som upprättats av tjänstemän i Regeringskansliet. Kommissionen ville också ta del av anteckningar från krishanteringsrådet, där statsministerns närmsta medarbetare och viktiga företrädare för myndigheterna som arbetar med pandemin ingår.

Regeringen har dock sagt nej till att lämna ut dessa handlingar. De menar att de inte alltid för sådana anteckningar och att de inte har en skyldighet enligt lag att lämna ut anteckningarna. Det är en förklaring som inte duger. Kommissionen ska naturligtvis ha tillgång till allt det material som de bedömer som nödvändigt för att de ska kunna utföra sin granskning.

Moderaterna kallar nu socialminister Lena Hallengren till socialutskottet för att fråga varför regeringen undanhåller information från coronakommissionen. Regeringen behöver lägga korten på bordet och ge kommissionen tillgång till de handlingar som de efterfrågar.

Regeringen riskerar att misslyckas med målet om fler poliser

Regeringen har som mål att Sverige ska ha 10 000 fler polisanställda år 2024. En rapport från riksdagens utredningstjänst visar att det målet tidigast kan uppnås år 2032. Moderaterna kräver nu åtgärder för att göra polisyrket mer attraktivt.

Sverige har allvarliga problem. De senaste fem åren har det skett 1 672 skjutningar i Sverige. Många av dessa har skett i bostadsområden och vid skolor eller förskolor. Därtill har det under de senaste fem åren skett över 80 sprängdåd i Sverige. Det är en utveckling som saknar motstycke i Europa.

Polisen har en har en avgörande roll i arbetet med att bekämpa gängkriminaliteten. Men poliserna är för få. I dag är polistätheten lägre än för sju år sedan. På vissa håll i landet har antalet poliser till och med minskat. Det innebär att polisen har svårt att hinna med att utreda alla grova brott. I Stockholm har polisen haft svårt att hinna utreda våldtäktsanmälningar – då polisen varit tvungen att prioritera annan brottslighet. Poliserna behöver få fler kollegor så att de har möjlighet att utreda alla brott.

För fem år sedan meddelade Magdalena Andersson och Anders Ygeman att regeringens mål är att det ska finnas 10 000 fler polisanställda år 2024. Moderaterna har flera gånger varnat för att regeringen inte kommer lyckas med det målet, om det inte genomför konkreta åtgärder för att höja polisyrkets attraktivitet. En ny rapport från Riksdagens utredningstjänst visar att målet tidigast kan uppnås år 2024, om

Moderaterna har presenterat flera förslag för att göra polisyrket mer attraktivt, som Socialdemokraterna har röstat nej till. I riksdagens partiledardebatt riktade Ulf Kristersson skarp kritik mot att regeringen gör för lite för stärka polismyndigheten.

En stark poliskår är en förutsättning för att bekämpa den grova brottsligheten. Men Magdalena Andersson är emot höjda polislöner, emot att återinföra betalad polisutbildning och emot att kraftigt skärpa straffen för dem som angriper polisen i sin vardag.

Ulf Kristersson

Moderaterna föreslår konkreta åtgärder för fler poliser

Moderaterna har presenterat flera förslag för att få fler att söka sig till polisutbildningen och för att fler ska välja att stanna kvar i yrket. Samtliga av dessa förslag säger regeringen nej till.

 • Betald polisutbildning
 • Riktad lönesatsning till polisen
 • Skärpta straff för den som angriper en polis i tjänst
 • Mer resurser till åklagarmyndigheten

Vi kan inte vänta tio år till på fler poliser. En ny regering efter valet kommer att ta tag i den här frågan.

Ulf Kristersson

Moderaterna lägger skarpt förslag i riksdagen om sänkt elskatt

Innan jul presenterade Moderaterna ett förslag om att slopa skatten på el under januari och februari. Regeringen har dock inte valt att gå vidare med ett sådant förslag. Moderaterna lägger därför ett förslag i finansutskottet om att tillfälligt slopa skatten på el under januari och februari.

Svenska hushåll pressas just nu av historiskt höga elpriser. Omfattande problem i energiförsörjningen medför stigande elpriser som slår hårt mot jobb och tillväxt och hushållens ekonomi. Politiken behöver vidta åtgärder som leder till lägre elpriser här och nu, liksom på sikt. 

Kostnaden för el är en stor utgift för svenska hushåll.  Momsen på el uppgår till 25 procent på det totala elpriset inklusive elskatten. Hushållen betalar därför mer i skatt när elpriset stiger. På grund av de rekordhöga elpriserna har ökningen av skatteintäkterna på el varit stora.

Det är inte rimligt att staten ska få kraftigt ökade intäkter när elpriserna skenar. Moderaterna presenterade därför innan jul ett förslag om tillfälligt slopad elskatt under januari och februari. Vår uppfattning är att de extraintäker som staten får på grund av det höga elpriset ska gå tillbaka till hushållen. Därför har vi nu lagt ett skarpt förslag i finansutskottet om att tillfälligt slopa skatten på el under januari och februari. Det motsvarar en minskad kostnad för el på 1500-2000 kronor i månaden under januari och februari för en villa beroende på uppvärmning. Även tjänsteföretag som betalar full elskatt får ta del av sänkningen.

Läs Moderaternas förslag om slopad elskatt:

Läs presentationen från dagens pressträff:

Ulf Kristerssons tal på Folk och Försvars Rikskonferens 2022

Här finns Ulf Kristerssons tal på Folk och Försvars Rikskonferens 2022. Se talet här.

———

För precis trettio år sedan höll Gorbatjov sitt sista tal som Sovjetledare, och en av världshistoriens grymmaste regimer gick i graven. Men låt oss vara ärliga: Dagens Ryssland har inte infriat någon av de förhoppningar vi hade då. Inte som rättsstat, inte som marknadsekonomi, inte ens som ett fredligare land.

Häromveckan beslutade ryska högsta domstolen att förbjuda landets äldsta människorättsorganisation, Memorial. Och regimer som förtrycker sin egen befolkning brukar som bekant hota även sina grannar.

Vi har sett det gång på gång: Georgien. Annekteringen av Krim. Och mycket tyder nu på att Ryssland förbereder en invasion av Ukraina.

Under hösten har över 100 000 ryska soldater mobiliserats nära den ukrainska gränsen. Och Ryssland har skapat situationen också för att utöva påtryckningar mot väst.

Moskva kräver ett säkerhetsavtal mellan Ryssland och Nato, för att – som de säger – undvika en militär konflikt. De kräver att inga fler länder ansluter sig till Nato, och att inte några nya militärbaser placeras i länder som tidigare var del av Sovjetunionen. Det vore ett återfall till en gammal europeisk säkerhetsordning – en Jalta-liknande uppdelning av intressesfärer. Och det är enkelt uttryckt fullständigt uteslutet. För Ukraina förstås. För fria stater som förr var delar av Sovjet. Men också för Finland och för Sverige.

Just kopplingen till Finland är extremt viktig. I Finland har både president Niinistö och statsminister Marin tydligt markerat enighet kring landets säkerhetspolitik, och bekräftat den för Ryssland och för världen. I sitt nyårstal sa Finlands president:

”Låt mig konstatera än en gång: till Finlands rörelsefrihet och valmöjligheter hör också möjligheten att alliera sig militärt och ansöka om medlemskap i Nato, om vi själva så beslutar.”

Det må vara lågmälda ord, men tydliga och kraftfulla. Finland accepterar inga ryska intressesfärer och bekräftar att de är herrar i sitt eget hus. De samarbetar redan – precis som Sverige – med Nato, men säger i klartext att, om de själva vill det, så blir även Finland en fullvärdig medlem i Nato. Sverige bör nu i bred politisk enighet göra samma sak som Finland. För Finlands sak är också vår.

Dessutom behöver försvarsmakten nu långsiktiga beslut om ekonomiska tillskott för att genomföra försvarsberedningens förslag, och ÖB:s militära råd, fullt ut.

***

Låt oss vidga perspektivet ytterligare. Energiförsörjning blir en allt viktigare del av säkerhetspolitiken och gasen är nu ett starkt geopolitiskt vapen. Lukasjenko hotade att stänga gastillförseln till Europa som hämnd för EU:s sanktioner. Och Ryssland har flera gånger stängt av gasen till Ukraina och till övriga Europa. Under hösten minskades leveranserna, samtidigt som efterfrågan ökade.

Ryssland vill tvinga fram ett slutligt godkännande av Nord Stream 2. Det skulle kanske lösa ett kortsiktigt problem, men förvärra ett långsiktigt och utöka Moskvas inflytande. EU:s energiunion syftar till att minska Europas beroende av en enda energileverantör. Men Nord Stream 2 ökar Europas sårbarhet.

***

Europas demokratier är öppna och beroende av andra. Men får inte vara naiva och låta auktoritära stater utnyttja den gröna omställningen.

China General Nuclear Power Group är ett statsägt kinesiskt bolag. En uttalad strategi för bolaget är att växa inom Europas förnybara energi. Redan idag är man via ett dotterbolag delägare i sex svenska vindkraftsparker. Men samhällskritisk infrastruktur ska inte ägas av diktaturer.

Kina har även byggt och finansierat tusentals kolkraftverk i Asien och i Afrika. I höstas lovade Xi Jinping att de ska sluta bygga nya kolkraftverk utomlands och i stället öka internationellt stöd för att utveckla grön energi. Det är nog bättre än nya kolkraftverk, men världens demokratier måste se de säkerhetspolitiska riskerna i att fattiga länder gör sig beroende av Kina.

***

Vår egen svenska energiförsörjning är säkerhetspolitik eftersom den utgör en grundläggande förutsättning för vår motståndskraft.

I ett tidigare robust elsystem med kärnkraft och vattenkraft återstår nu bara 6 reaktorer av de ursprungliga 12. Färre planerbara produktionsenheter gör transmissionsnätet bräckligare när tillgänglig effekt och viktiga stödtjänster faller bort. Att upprätthålla balansen i varje givet ögonblick har blivit svårare, liksom möjligheten att överföra el från norr till söder

Strax före jul antog Energimyndigheten en nationell riskberedskapsplan för Sveriges elförsörjning. I sitt remissvar till planen talar Försvarsmakten klartext: man pekar på vikten av en robust elförsörjning – för att kunna försvara Sverige, upprätthålla samhällsviktig verksamhet och skydda civilbefolkningen. Men enligt Försvarsmakten finns nu en risk att elsystemet håller på att bli så komplext och skört, att systemet i sig kan ge upphov till en elkris, under helt vanliga förhållanden.

Sverige behöver en regering som tar energifrågans alla dimensioner på fullt allvar. En ny borgerlig regering kommer att prioritera utbyggnaden av planerbar kraft. Sverige måste inse att stabil elförsörjning är en grundförutsättning för nästan allting, och avgörande för både klimatomställning och vår nationella säkerhet.

Den nuvarande svenska energipolitiken är inte bara geopolitiskt riskabel, utan hotar också klimatomställningen. Kalkylerna för de gröna industrisatsningarna bygger på att elen finns när den efterfrågas. I den tunga industrins fall betyder det året runt, dygnet runt – oavsett väderlek.

Som nation har vi redan en gång upplevt bränslebrist och förberedelse för elransonering. Vi minskade då vår sårbarhet, byggde ut kärnkraften och garanterade både stabilitet och oberoende. Nu, mitt i klimatomställningen, riskerar Sverige att hamna i den situation som vi redan på 70-talet ville undvika.

Den pågående avvecklingen av svensk kärnkraft måste stoppas. De beslut som nästa regering fattar om energipolitiken kommer att definiera svensk industri, svenska investeringar och svensk klimatpolitik för decennier framåt.

Själva inriktningen på energipolitiken måste därför ändras, liksom de regelverk som gör det så svårt att bygga ny kärnkraft i Sverige. Om Vattenfall kan projektera för kärnkraft i Estland kan man rimligen med rätt regler göra det även här.

Om Sverige fortsätter som nu är risken stor att svenska folket tvingas lära sig nya begrepp som dödnätsstart, ö-drift och roterande bortkoppling. Det skulle betyda enorma ekonomiska problem för både företag och hushåll. Det skulle skada Sverige som industriland. Och öka vår sårbarhet.

***

Svensk motståndskraft måste stärkas brett, för kriser kan komma i olika skepnader. Som en pandemi. Eller som ett krig i Ukraina. Eller som en cyberattack som slår ut vårt elnät, eller våra betalsystem. I Sverige är vi bra på avancerad digitalisering – men vi ligger långt efter i cybersäkerhet.

En ny borgerlig regering kommer göra en nystart med Sveriges samlade krisledningsförmåga. Det var ett av mina budskap på Folk och Försvar förra året, förrförra året, liksom året före det. Och det är ett av mina budskap nu. Tiden för naivitet och fromma förhoppningar är inte nu.

Bristerna i krishanteringen blev tydliga i samband med IT-skandalen vid Transportstyrelsen. Information om rikets säkerhet fördes inte vidare mellan departementen – och den dåvarande statsministern fick veta sist av alla. Även coronapandemin har visat att den nationella krisledningen har brister. Att delegera ansvar är bra. Men att ta samlat ansvar är bättre. Och bara regeringen kan ytterst döma av. Att tiotusentals människor dessutom befinner sig i Sverige utan rätt att vara här, understryker säkerhetsriskerna.

Regeringen tänker nu flytta den centrala krisledningen från Justitiedepartementet till Statsrådsberedningen. Bra, det borde gjorts för länge sedan och i dessa frågor borde olika regeringar samverka sömlöst. Jag söker samarbete om detta, inte konflikt. Men mer behövs.

Jag vill att Sverige inrättar ett nationellt säkerhetsråd, som operativt leds av en nationell säkerhetsrådgivare med säte i statsministerns kansli. Och att cyberfrågorna på en strategisk nivå kopplas till det nationella säkerhetsrådet. Det nya nationella cybersäkerhetscentret måste få ett tydligt huvudmannaskap, tillräckliga resurser och ett uttalat uppdrag att stödja även näringslivets arbete mot cyberhot.

***

30 år har gått sedan Sovjet föll. Det kalla kriget tog slut. Ett nytt storskaligt ryskt anfall på Ukraina skulle dramatiskt påverka hela Europa. Och även det kriget kommer bli väldigt kallt, om Ryssland stänger av gasen till Europa. Vi vet inte hur nästa kris kommer se ut, vi vet bara att den kommer. De västliga demokratiernas gemensamma kraft och förmåga måste öka – både mot auktoritära stater och för klimatomställningen.

Tack.