Handlingsprogram för 2030-talet

Moderaterna genomför nu ett stort politikutvecklingsprojekt. Den nya politiken kommer att ligga till grund för valet 2026, men även sträcka sig bortom nästa val.

Till arbetsstämman 2025 ska ett nytt moderat handlingsprogram tas fram. Handlingsprogrammet kommer att spänna över tio politikområden och lägga grunden för den moderata politiken på 2030-talet. Programmet kommer både att bidra till valmanifestet 2026 och ge den moderata politiken en riktning för kommande mandatperioder. 

Arbetet leds av en styrgrupp som består av följande personer: 

 • Karin Enström, ordförande
 • Edward Riedl
 • Hanne Lindqvist 
 • Tomas Tobé 
 • Anna Jähnke
 • Peter Danielsson
 • Marie Morell 
 • Mats Green 
 • Jessica Rosencrantz 
 • Johan Abrahamsson 
 • Mattias Karlsson 

Huvudsekreterare: Fredrik Hultman 

I arbetet kommer alla medlemmar ges möjlighet att inkomma med förslag. Löpande kommer seminarier att anordnas om handlingsprogrammets olika delar. Arbetsgruppens förslag till handlingsprogram kommer att remitteras till länsförbunden i början av 2025 för att därefter överlämnas till partistyrelsen och framläggas på arbetsstämman samma år.  

Handlingsprogrammet kommer att lägga fast grunden för hur vi vill förändra Sverige de kommande mandatperioderna. Under processens gång kommer vi tala med experter, sakkunniga och medborgare om de utmaningar som Sverige står inför. Ett gediget handlingsprogram är avgörande för att vi ska få förnyat förtroende 2026 och för arbetet mot att vi på sikt ska kunna bli Sveriges största parti.

Karin Enström, partisekreterare

Inom följande områden utvecklar vi vår politik för att finna svar på de avgörande framtidsfrågorna: 

 1. Ekonomi 
 1. Jobb och företagande 
 1. Skola och utbildning 
 1. Vård och omsorg 
 1. Lag och ordning 
 1. Integration och migration 
 1. Miljö och klimat 
 1. Kultur och civilsamhälle 
 1. Internationella relationer och säkerhet 
 1. Demokrati och rättigheter 

Har du inspel till det nya handlingsprogrammet, eller frågor om arbetet? Kontakta gärna [email protected].