Visitationszoner Moderaterna

En stärkt polis

Sverige behöver fler poliser för att kunna bekämpa kriminaliteten. Moderaterna föreslår därför höjda polislöner och betald polisutbildning för att göra yrket mer attraktivt.

Polisen behöver förstärkas kraftigt de kommande åren. Samtidigt eskalerar gängkriminaliteten och otryggheten ökar. Moderaterna menar att antalet poliser behöver bli betydligt fler om vi ska klara av att bekämpa kriminaliteten.

Sveriges poliser behöver få bättre förutsättningar att göra sitt jobb. För att klara upp fler brott behöver polisen förstärkning, vilket kräver reformer. Polisen måste få möjlighet att fokusera på kärnuppgiften att ingripa mot, utreda och klara upp brott, vilket kräver en effektivisering av polisens organisation. Samtidigt måste fler söka sig till polisyrket.

Moderaterna vill att Sverige ska ha fler poliser

Sverige har som målsättning att ha 10 000 fler polisanställda år 2024. Det är en bra början. Men det räcker inte. Den målsättningen innebär att polistätheten fortsatt skulle vara låg i ett europeiskt perspektiv. Moderaterna menar att Sverige måste ha en polistäthet i nivå med genomsnittet i Europa.

Svensk rättspolitik måste bli mer rättvis. För det behövs fler poliser som klarar upp fler brott. Nu görs en fullständig och genomgripande översyn av strafflagstiftningen för att kraftigt skärpa straffen.

Moderaterna vill:

  • Införa ett nytt mål om att öka polistätheten, så att Sverige på sikt ha totalt 32 000 poliser. Det är alltså 6 000 fler poliser än vad som ingick i den förra socialdemokratiskt ledda regeringens mål om att stärka Polismyndigheten med 10 000 fler anställda till 2024.
  • Höja polislönerna och införa en betald polisutbildning – för att poliser ska stanna kvar i yrket och locka fler till att bli polis.
  • Renodla Polisens uppdrag så att poliser får vara poliser och ägna sig åt brottsbekämpning.
  • Se fler lokalpoliser och fler poliser i yttre tjänst. Människors trygghet kommer att öka när vi får fler poliser i våra städer och på landsbygden. Antalet poliser i yttre tjänst, det vill säga poliser som arbetar ute på gator och torg, måste bli fler.

Moderaterna vill se fler lokalpoliser och fler poliser i yttre tjänst

Polisen har en viktig uppgift i att bekämpa gängbrottsligheten och skapa trygghet i lokalsamhällena. Om polisen ska klara av dessa uppdrag behöver man vara lokalt närvarande. Därför vill Moderaterna att en majoritet av ökningen av antalet poliser de kommande åren ska placeras ute i lokalpolisområdena.

Människors trygghet kommer att öka när vi får fler poliser i våra städer och på landsbygden. Moderaterna menar också att antalet poliser i yttre tjänst, det vill säga poliser som arbetar ute på gator och torg, måste bli fler. Moderaterna vill därför ge polisen i uppdrag att se till att fler poliser ska arbeta i yttre tjänst.


Moderaterna vill höja polislönerna

För att locka fler till att bli poliser måste yrket bli mer attraktivt. Det snabbaste sättet att få stopp på flykten från polisen är att höja lönerna. Moderaterna drev tillsammans med Kristdemokraterna år 2019 igenom en riktad lönesatsning för Sveriges poliser. Den möjliggjorde en höjning av polislönerna med i snitt 3000 kronor i månaden. Moderaterna vill att denna satsning ska bli permanent.

Moderaterna vill införa en betald polisutbildning

Det finns många lediga platser på polisutbildningen år efter år, så för att locka fler att utbilda sig till polis bör polisutbildningen vara betald. I praktiken innebär det att staten skriver av studielånen för den som väljer att utbilda sig till polis. Satsningen skulle göra det mer lönsamt att utbilda sig till och arbeta som polis, vilket skulle öka attraktiviteten i polisutbildningen och underlätta rekryteringen av duktiga personer som kan stärka den svenska polisen. 

Den moderatledda regeringen har genomfört:

  • Utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden.
  • En ny lag om ordningsvakter träder i kraft den 1 januari 2024.

Följande är på gång:

  • Ett stärkt straffrättsligt skydd för poliser
  • Uppdrag till Polismyndigheten att lämna underlag för ökad polistäthet

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?