Ulf Kristersson Moderaterna

14 juni, 2022

Moderaterna presenterar 10-punktsprogram mot kriminella klaner

Kriminella klaner ägnar sig åt brottslighet som angriper och hotar rättsstaten. Problemen med dessa släktbaserade kriminella nätverk är många. Det handlar om allt från våld i hemmet, penningtvätt och organiserad brottslighet till ekonomisk brottslighet och systematiskt bidragsfusk. Sverige ska aldrig acceptera parallella samhällsstrukturer. Därför presenterar Moderaterna idag ett 10-punktsprogram för att bekämpa släktbaserade kriminella nätverk.

Vad är kriminella klaner och varför är de ett problem?

Klansamhället är ofta starkt på platser där det inte finns en fungerande statsmakt med starka institutioner. Klanen kan då leverera en form av rättsskipning, skydd mot yttre fiender och ett socialt skyddsnät till sina medlemmar. Klanstrukturen är oftast präglad av kollektivism och en patriarkal hierarki. Lojaliteten som följer av släktbanden, misstron mot staten och den starka tystnadskulturen gör att klanen lätt omvandlas till en kraftfull struktur för organiserad brottslighet. 

I Sverige finns kriminella klaner i flera städer. Det är multikriminella, relationsbaserade, grupperingar med stark kontroll över sina bostadsområden och med ambitioner som kan liknas vid ett imperiebygge. Läs mer hos Brå.

Vad vill Moderaterna göra åt de kriminella klanerna?

I dag presenterar Moderaterna ett 10-punktsprogram med syftet att bekämpa de släktbaserade nätverken. 

Moderaternas förslag 

  1. Ge BRÅ i uppdrag att kartlägga de kriminella klaner som är aktiva i Sverige idag.
  2. Kriminalisera klanrättegångar och andra otillbörliga parallella rättsprocesser.
  3. Möjliggör preventiv avlyssning av kriminella klaner.
  4. Inrätta ett särskilt nationellt exit-program för medlemmar i kriminella klaner.
  5. Förbjud kusinäktenskap.
  6. Inrätta en särskild klanenhet inom Polisen enligt tysk modell. 
  7. Fler barn som växer upp i kriminella klaner ska omhändertas.
  8. Möjliggör anonymitet för tjänstemän vid myndighetsbeslut som riktar sig mot medlemmar av kriminella klaner.
  9. Säkerhetspröva beslutsfattare på utbetalande myndigheter.
  10. Utvisa fler kriminella klanmedlemmar.

Läs mer om detaljerna i förslagen nedan:

Ge BRÅ i uppdrag att kartlägga kriminella klaner

Omfattningen av släktbaserade kriminella nätverk i Sverige är inte helt klarlagd. Men Polisen har bedömt att det finns åtminstone 40 kriminella klaner i Sverige, som har ett omfattande våldskapital och ambitioner att ge näring åt ett parallellsamhälle där klanen är centralmakten istället för den svenska staten. För att få en samlad bild över vilka kriminella klaner som finns och är aktiva i kriminella sammanhang i Sverige så krävs en heltäckande nationell kartläggning.

Moderaterna vill därför ge Brå i uppdrag att kartlägga samtliga kriminella klaner som är aktiva i brottsliga sammanhang i Sverige. Kartläggningen ska omfatta både antalet kriminella individer som kan kopplas till respektive klan samt vilken typ av brottslighet som begås. 

Kriminalisera klanrättegångar

Kriminella släktnätverk genomför idag egna rättegångsliknande förfaranden när någon i ett släktnätverk misstänks för att ha begått ett brott mot någon i den egna släkten eller mot någon medlem i ett annat släktnätverk. Parallella rättssystem undergräver den demokratiska rättsstatens legitimitet. Dessutom är det rättsosäkert både för den som utsatts eller som misstänks för ett visst brott.

Moderaterna vill därför införa ett nytt brott om ”otillbörlig rättegång” som innebär att den som medverkar till rättegångsliknande förhandlingar som på ett otillbörligt sätt syftar till att skipa rättvisa utanför den vanliga brottmålsprocessen ska kunna dömas för brott. 

Möjliggör preventiv avlyssning av kriminella klaner

Den organiserade brottsligheten i Sverige är systemhotande. Våldet drabbar allt fler oskyldiga offer. De kriminella klanerna intar en särställning med hänsyn till den starka lojalitet som präglar gruppen. Tystnadskulturen är extremt stark och den brottslighet som klanerna ägnar sig åt är därmed svårutredd.

Att ge de brottsbekämpande myndigheterna en möjlighet att i förebyggande syfte avlyssna personer som är aktiva i kriminella klaner skulle leda till att fler skulle kunna lagföras och dömas till ansvar för de brott som begås. Det är dessutom ett verktyg som rikspolischefen efterfrågar. 

Moderaterna vill därför förenkla möjligheterna till preventiv avlyssning och hemlig dataavläsning av kriminella klaner som ägnar sig åt grov organiserad brottslighet.

Inrätta ett exit-program för medlemmar av släktnätverk

Moderaterna har under flera år drivit att ett nationellt avhopparprogram för gängkriminella måste inrättas. Att lämna ett släktbaserat kriminellt nätverk kan i många fall vara ännu svårare då man inte bara vänder ryggen till sina vänner utan även sin släkt. Det finns dessutom uppenbara faror för den som bestämt sig för att hoppa av. I samband med att ett nationellt avhopparprogram tas fram bör mot denna bakgrund ett särskilt program tas fram för medlemmar av släktbaserade kriminella nätverk.

Moderaterna vill därför inrätta ett särskilt nationellt exit-program för medlemmar av kriminella klaner

Förbjud kusinäktenskap

Moderaterna vill utreda om ett förbud mot kusinäktenskap ska införas i Sverige. Läs mer om förslaget här.

Inrätta en särskild klanenhet inom Polisen

Moderaterna vill ge i uppdrag till Polismyndigheten att inrätta en särskild klanenhet enligt tysk modell med uttalat syfte att bekämpa brottslighet kopplat till kriminella klaner. Läs mer om förslaget här.

Fler barn som växer upp i kriminella klaner ska omhändertas 

Moderaterna vill att fler barn som växer upp i kriminella miljöer omhändertas enligt LVU. Detta handlar bland annat om barn som växer upp i släktbaserade kriminella nätverk. Barn ska inte fostras in i kriminalitet, utan måste snabbt tas bort från sådana miljöer. 

För att möjliggöra fler omhändertagande krävs att staten tar ett större ansvar för kostnaden för omhändertagande, som idag belastar kommunerna. Dessutom bör staten genom Åklagarmyndigheten ges möjlighet att ansöka och fatta intermistiska beslut om omhändertagande enligt LVU – något som endast socialnämnden kan göra idag. Genom att ge åklagaren den behörigheten kan polisens ofta goda kännedom om vilka barn som växer upp i kriminella miljöer användas för att skydda fler barn. 

Moderaterna vill därför att fler barn som växer upp i kriminella klaner ska omhändertas.

Möjliggör anonymitet för tjänstemän vid klanrelaterade ärenden

Tjänstemän ska kunna fatta korrekta beslut utifrån rådande lagstiftning utan att behöva oroa sig för eventuella repressalier. Det är grundläggande för en rättsstat att alla medborgare behandlas lika. Att kriminella tillskansar sig fördelar genom hot och utpressning kan aldrig accepteras.

Utgångspunkten måste vara att beslutsfattare står för sina beslut. I fall då det finns en tydlig risk för att beslut som riktas mot en enskild kan innebära en risk för allvarliga hot eller påtryckningar gentemot en viss tjänsteman bör dock möjligheterna till anonymitet för beslutsfattaren stärkas.

Moderaterna vill därför öka möjligheterna för tjänstemän att vara anonyma när det står klart att ett negativt beslut kan innebära fara för den individuella tjänstemannen.

Säkerhetspröva beslutsfattare på utbetalande myndigheter

Utbetalande myndigheter har blivit en självklar måltavla för infiltration av kriminella. I en myndighetsgemensam lägesbild från 2021 anges att myndigheter och företag utsätts för ”korruption, infiltration och otillåten påverkan” från den organiserade kriminaliteten (Läs mer i rapporten Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2021). De myndigheter som betalar ut välfärdsmedel bör därför stärka kontrollen av de personer som rekryteras till beslutsfattande positioner. 

Moderaterna vill därför att samtliga som prövas för en anställning som beslutsfattare vid en utbetalande myndighet skall säkerhetsprövas.

Utvisa fler kriminella klanmedlemmar 

Varje stat har rätt att kontrollera personer som inte är medborgare vad gäller inresa, vistelse och utvisning. Av utlänningslagen följer att den som saknar svenskt medborgarskap och döms för brott får utvisas ur Sverige och förbjudas att återvända hit inom en viss period. I dag är det få utländska medborgare som döms för allvarlig brottslighet som faktiskt utvisas, bland annat eftersom stor hänsyn tas till personens anknytning till Sverige. Utländska medborgare som är aktiva i grovt kriminella nätverk utgör ett hot mot svenska samhället. 

Moderaterna vill därför införa en möjlighet att utvisa utländska medborgare som kan befaras begå eller medverka till organiserad brottslighet. Detta ska vara möjligt oavsett om de dömts för brott eller inte.

Ta ställning och dela artikeln