Ulf Kristersson

18 januari, 2022

Moderaterna vill återinkalla försvarsberedningen

Sverige står inför Europas allvarligaste säkerhetspolitiska situation på flera decennier. Rysslands militära hot mot Ukraina kombineras med krav från Ryssland på en helt ny säkerhetsordning i Europa. Nu är hög tid för nationell samling i försvars- och säkerhetspolitiken. Därför vill Moderaterna återinkalla försvarsberedningen.

Rysslands militära hot mot Ukraina tar sig tydligt i uttryck genom att mer än 100 000 soldater står vid gränsen. Ryssland ställer också krav på en ny Europeisk säkerhetsordning. Det skulle innebära att varken Sverige eller Finland ska förbjudas att göra våra egna säkerhetspolitiska vägval.

Sverige måste tydligt markera att detta är fullständigt uteslutet. Det här måste vara en tid för tydlighet, ansvarstagande och nationell samling. I tider av kris samarbetar man för landets bästa.

Ulf Kristersson

Moderaterna menar därför att det är tid för politisk samling i försvars- och säkerhetspolitiken. Det var därför välkommet att Magdalena Andersson bjöd in samtliga partiledare till samtal om det säkerhetspolitiska läget. Men för det mötet var bara femton minuter avsatts. Regeringen har ännu inte återkommit om fler samtal.

Regeringen behöver återinkalla försvarsberedningen

Moderaterna vill att regeringen återinkallar försvarsberedningen. Försvarsberedningen är en grupp där samtliga av riksdagens partier är representerade. Försvarsberedningen bör få i uppdrag att:

  • Göra en analys av om det nuvarande försvarsbeslutet är relevant.
  • Presentera åtgärder för att stärka försvaret på kort och lång sikt

Överbefälhavaren har pekat på att det finns brister i Försvarsmaktens operativa förmåga här och nu som behöver åtgärdas. Försvarsmyndigheterna behöver också ges långsiktiga förutsättningar för att höja den svenska försvarsförmågan. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har påtalat att det finns brister i det civila försvaret. Det civila försvaret behöver också stärkas.

Regeringen behöver kalla till överläggningar om den nationella säkerhetsstrategin

Regeringen måste ta initiativ till överläggningar med riksdagens alla partier om den kommande nationella säkerhetsstrategin. Vi står i dag inför en väsentligt mer komplicerad hotbild där främmande makt försöker påverka Sverige på olika sätt. Det kan ske genom cyberangrepp, desinformation, propaganda samt utländska direktinvesteringar i kritisk infrastruktur.

Det är valår nu. De politiska skiljelinjerna mellan partierna kommer bli allt tydligare. Men i dessa viktiga frågor krävs enighet.

När det gäller Sveriges säkerhet söker vi inte strid, utan bred nationell enighet. Men det kräver att regeringen öppnar upp för seriösa överläggningar med riksdagens partier.

Ulf Kristersson

Ta ställning och dela artikeln