Infrastruktur

Moderaterna vill satsa på bredare och säkrare vägar, rusta upp järnvägsnätet och ställa om transportnätet i hållbar riktning så att jobben kan bli fler och tillväxten starkare.

En god infrastruktur är avgörande för jobb och tillväxt i hela Sverige. Moderaterna vill rusta upp vägnätet, förbättra möjligheten till pendling och att ställa om transportsektorn i hållbar riktning så att jobben kan bli fler och tillväxten starkare.

Tyvärr är infrastrukturen nedprioriterad av den nuvarande regeringen. Det innebär att många blir tvingade att leva med konsekvenserna av infrastrukturens brister. Till exempel tågpendlare som fryser på stationer, eller bilister och yrkeschaufförer som tvingas köra på dåligt underhållna vägar. Det påverkar den enskildes vardag men också samhällsekonomin i stort när människor inte kommer i tid till jobbet eller dagishämtningen – och när företag inte kan leverera sina varor i tid.  

Vi vill satsa på bredare och säkrare vägar

Moderaterna vill ta ett samlat grepp kring infrastrukturen i Sverige för att åtgärda de problem som finns. De senaste åren har bristande vägunderhåll tvingat fram sänkta hastigheter på 130 mil statlig väg. Sverige ligger ett decennium efter Finland i arbetet att bygga om vägar till så kallade BK4- standard för riktigt tunga lastbilar. Det innebär fler tunga transporter, vilket är dåligt både för ekonomi och miljö. Vi behöver rusta upp det svenska vägnätet för att klara framtidens utmaningar. Vägnät är viktigt för att förflytta människor och gods. Därför behöver det bli starkare med tydligt fokus på underhåll, breddning och säkerhet. Vi vill också stärka viktiga stråk så att de klarar av trafik från tyngre lastbilar, samt en ny fast förbindelse mellan Sverige och Danmark.

Moderaternas förslag:

 • Sveriges vägar ska bli bredare, säkrare och vi vill underhålla vägarna oftare.

Vi vill rusta upp järnvägsnätet istället för att satsa på höghastighetståg

Vi måste rusta upp Sveriges järnvägsnät. Järnvägstrafiken har ökat kraftigt över tid. Resurserna till järnvägsunderhåll har dock inte ökat i den utsträckning som krävs. Trafikverket slår i sitt underlag till regeringen inför infrastrukturpropositionen fast att det behövs betydligt mer resurser till underhåll av den järnväg som redan finns. 

Moderaterna vill rusta upp den befintliga järnvägen genom att satsa på underhåll, bygga ut där det behövs och att färdigställa påbörjade projekt. Vi vill prioritera godstrafik och pendlingstrafik, inte minst kring de större städerna. Till exempel vill vi gå vidare med större projekt som Oslo-Stockholm 2.55, Norrbottniabanan och Ostlänken. Därutöver vill vi bygga ut Västra stambanan. Vi säger nej till dyra höghastighetsbanor. I stället vill vi lägga pengarna på att rusta upp den järnväg som Sverige redan har.

Moderaternas förslag:

 • Satsa resurser på att rusta upp befintligt järnvägsnätet.
 • Satsa resurser på att bygga om och bygga nytt där det är ekonomiskt försvarbart.
 • Nej till höghastighetståg. 

Vi vill satsa på elbilar och elflyg

Moderaternas politik för Sveriges infrastruktur innehåller stora satsningar på att ställa om transportsektorn i hållbar riktning. Sverige ska ta täten för den snabbaste utbyggnaden av laddinfrastruktur i världen. Familjer och företag ska känna trygghet när de köper en eldriven bil att den ska gå att ladda i hela landet. Vi vill prioritera arbetet med att elektrifiera landets regionala flygplatser för att kunna ställa om till ett fossilfritt inrikesflyg så snart som möjligt. Dessutom vill vi bygga ut laddinfrastrukturen i våra hamnar.

Moderaternas förslag:

 • Förbättra möjligheterna att ladda elbilar över hela landet. 
 • Bygg ut laddinfrastrukturen i våra hamnar.
 • Satsa på elektrifiering av våra flygplatser för att möjliggöra eldrivna inrikesflyg.

Vi vill ta ansvar för skattebetalarnas pengar när vi satsar på infrastruktur

Moderaterna tar ansvar för skattebetalarnas pengar. Idag blir de flesta projekten som gäller infrastruktur kraftigt försenade och väldigt mycket dyrare. Så kan det naturligtvis inte fortsätta. Vi vill tillsätta en utredning som ska utvärdera den nuvarande modellen för att planera och genomföra infrastrukturprojekt så att de inte blir dyrare än planerat.

Moderaternas förslag:

 • Tillsätt en utredning för att säkerställa att infrastrukturprojekt inte kostar mer än vad som är nödvändigt. 

Vi vill stärka svensk sjöfart – den är avgörande för vår infrastruktur

Sjöfarten är viktig för svenskt näringsliv och klimatomställningen. Sveriges drygt 50 hamnar avlastar tillsammans med inre vattenvägar vägnätet och minskar utsläppen. Sjöfarten spelar en avgörande roll för svensk infrastruktur. Utvecklingen av motorer som drivs på fossilfritt bränsle går just nu mycket snabbt. Detta gäller också sjöfarten. Vi måste därför rusta svenska hamnarna för en ny, modern, grön, hållbar och tillgänglig sjöfart. 

Moderaternas förslag:

 • Satsa på vägar till och från våra svenska hamnar för att stärka godsflöden i hela landet.
 • Förnya den svenska flottan av isbrytare. 

Vi vill ha en modern politk för cykling

Cykelns betydelse i samhället ökar. En ökad cykling till och från jobb och pendlingsstationer året om innebär mindre trängsel och förbättrad folkhälsa. Att barn och ungdomar cyklar till skola och aktiviteter är viktigt, inte minst då forskningen tydligt visar på minskad fysisk aktivitet hos vissa grupper barn och ungdomar. 

Moderaterna prioriterar frågor om cyklandets förutsättningar i vår politik om infrastruktur. Vi vill se en modern politik som främjar ett tryggt och säkert cyklande i alla åldrar. Vi vill ge kommunerna ökat inflytande i planering av cykelvägar, modernisera lagstiftningen och bättre använda digital teknik för att planera flöden. 

 • Moderaterna vill utforma en modern cykelpolitik med minskat regelkrångel och bättre nyttjande av digital teknik. 

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Flyg

Eller se allt om #Landsbygd