Staten är en av de största finansiärerna av kriminella

Skattepengar ska gå till de personer som har rätt till bidrag eller användas till exempelvis fler undersköterskor och poliser. Det handlar inte bara om pengar, bidragsbrottsligheten och felaktigt utbetalda ersättningar skadar tilltron till och legitimiteten för den skattefinansierade välfärden.

Uppskattningsvis betalades 14,6 miljarder kronor ut felaktigt under 2021 varav cirka hälften bedöms vara bidragsbrott. Välfärdssystemen finansieras genom skatter och utsätts systemen för brottslighet kommer statens medel gå till kriminella i stället för att hjälpa dem som är i störst behov av ekonomiskt stöd.ANNONS

Ett exempel på felaktiga utbetalningar är inom tillfällig föräldrapenning, eller VAB som det kallas, uppgår till nästan 1,4 miljarder kronor under 2021. Det motsvarar 13,8 procent av de totala utgifterna för den förmånen. Av dessa felaktiga utbetalningar uppskattas nästan 100 procent av felaktigheterna ha orsakats av den enskilde. Anledningen till bidragsbrottet är att man får lön samtidigt som man får VAB.

För att den gemensamma välfärden ska ha ett högt förtroende är det centralt att stärka hela kedjan att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra bidragsbrott.

Narkotikahandeln omsätter 10–12 miljarder årligen. Det går därför att anta att välfärdssystemen är på väg att bli en lika central inkomstkälla för kriminella som narkotikahandeln.

För Moderaterna är det av högsta prioritet att skattemedel inte finansierar den organiserade brottsligheten och vi vidtar därför en rad åtgärder. Sedan vi tillträdde regeringen har vi gett Försäkringskassan i uppdrag att prioritera att motverka bidragsbrott och felaktiga utbetalningar genom ökade kontroller. Vidare inrättas Utbetalningsmyndigheten som ska förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar. Vi vill förbättra folkbokföringen genom en folkräkning. Vi vill införa en ny huvudregel i sekretesslagstiftningen med innebörden att all relevant information ska delas med brottsbekämpande myndigheter för att bekämpa brott. Vi vill kartlägga felaktiga utbetalningar på kommunal och regional nivå och skärpa bidragsbrottslagen.

Genom dessa åtgärder stärker vi kontrollen av välfärden för att skattepengar ska gå till de personer och verksamheter som verkligen behöver det. Så stärker vi välfärden.

Anna Tenje, Äldre- och socialförsäkringsminister

Pernilla Tornéus, Oppositionsråd i Växjö kommun

Anton Olsson, Oppositionsråd i Växjö kommun

Magnus Gunnarsson, Kommunstyrelsens ordförande i Ljungby kommun

Claudia Crowley Sörensson, Oppositionsråd i Alvesta kommun

Jakob Willborg, Oppositionsråd i Älmhults kommun

Jörgen Kennedy, Kommunstyrelsens ordförande i Tingsryd kommun

Elin Svensson, Kommunstyrelsens vice ordförande i Markaryds kommun

Jessica Rask, Gruppledare i Uppvidinge kommun

Marcus Dackling, Oppositionsråd i Lessebo kommun

Rosengren samlar riksdagen för tillväxtreformer i Sydsverige tillsammans med Handelskammaren

Lansering av ”Tillväxttorsdag” – Riksdagsledamot Oliver Rosengren bjuder tillsammans med Sydsvenska Industri- och handelskammaren under hösten in samtliga riksdagsledamöter i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och södra Halland till Tillväxttorsdag – fyra lunchseminarier om tillväxt i södra Sverige. Målet är att samlas över partigränserna kring gemensamma problembeskrivningar och lösningar som kan lyfta tillväxten i Sydsverige.

Södra Sverige delar många utmaningar med resten av landet, men finns också problem som är annorlunda eller värre i vår del av Sverige: arbetskraftsbrist i kombination med låg självförsörjningsgrad, Europas sämsta eltillgång och underskott på infrastruktursatsningar.

”Sverige står inför omfattande ekonomiska problem och har ett sedan länge ett ackumulerat reformbehov inom vitt skilda områden. Givet detta känns det angeläget med att stärka utbytet mellan politiken och näringslivet, samt även bidra med policyutveckling med såväl forskningsförankring som näringslivsrelevans”, säger Johan Eklund, chefekonom på Sydsvenska handelskammaren och professor i nationalekonomi.

Alla riksdagsledamöter från alla partier i handelskammaren verksamhetsområde är inbjudna till fyra lunchseminarier med experter under hösten med följande teman:

  • 14 september – Yrkesutbildning
  • 5 oktober – Elsituationen i Sydsverige
  • 9 november – Infrastruktur
  • 14 december – Självförsörjning

Läs mer om innehållet för respektive seminarium längre ned i texten.

”Sveriges tillväxt är i Europas botten. Sydsverige behöver bli motorn för hela Sverige. Det kräver att vi säger som det är och gör vad som krävs för att komma till rätta med de allvarliga problem som vi delar med hela landet. Jag är glad att få stå värd för Tillväxttorsdagarna, en partiöverskridande kraftsamling för tillväxt i Sydsverige.”, säger Oliver Rosengren, riksdagsledamot och värd för seminarieserien, som idag besökte Sydsvenska handelskammarens huvudkontor i Malmö för möte med Johan Eklund, tillsammans med kommunpolitikern John Eklöf (M).

Kontaktuppgifter

Johan Eklund

040-690 24 14

[email protected]

Oliver Rosengren

072-3005577

[email protected]

Beskrivning av respektive ”Tillväxttorsdag”

14 september – Kompetensförsörjning

Företagen skriker efter kompetens. Många beskriver svårigheter att rekrytera rätt, längre rekryteringstider och att man tvingas sänka kraven för att kunna rekrytera alls. En av vårbudgetens största satsningar är 719 miljoner kronor till yrkesutbildning. Likt i Norrland pågår ett febrilt arbete med att lyfta yrkesutbildningarna, men kunskapen är ofta begränsad till platsen där utbildningen sker. Därför kommer experter bjuda på en fördjupad analys av de sydsvenska utmaningarna, vilka aktörer som agerar samt vilka satsningar som behöver uppmärksammas och spridas för att klara kompetensbehoven.

5 oktober – Elförsörjning

Sydsverige har Europas i särklass sämsta tillgång till effekt från elproduktion med ett underskott om 1 GW enligt de europeiska nätbolagens, ENTSO-e, vinterprognos. I Sydsverige saknas såväl egen produktion som elnät för import. Elen är dyrast i Sverige och det är svårt för företag att få anslutning till nätet. Elbristen har lett till att Invest in Skåne har tvingats tacka nej till investeringar motsvarande 3000 jobb och de är inte ensamma. Företag förväntas hantera bortkoppling från nätet med kort varsel. Det är unikt för hela Europa i modern historia. Sydsverige behöver lösningar nu som kan förbättra situationen inför kommande vinter och under kommande år.

9 november – Infrastruktur

Godsflödena i södra Sverige ökar med Kronoberg i topp mest i hela landet. Skåne och Halland är de enda länen som haft positivt flyttnetto varje år de senaste två decennierna. Vidare ritas kartan om för såväl arbetskraft som gods av ett av världens största byggprojekt, Fehmarn Belt-tunneln mellan Danmark och Tyskland. Malmö får plötsligt närmare till Hamburg än Stockholm. Norra Europas största forskningsanläggning öppnar strax fullt ut i Lund, ESS och MAX IV. Förändringarna är många och framtidsutsikterna goda. För att kunna nyttja tillväxtpotentialen krävs infrastruktursatsningar som möter utvecklingen – satsningar som saknas i den nationella planen för transportinfrastruktur.

14 december – Självförsörjning

Idag är nära 20% av befolkningen utrikesfödd. Många har inte etablerat sig på svensk arbetsmarknad och Sverige hade år 2018 det högsta sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda i hela Europa. Nära hälften av de utrikesfödda med icke-västerländsk bakgrund är inte självförsörjande, och många saknar inkomst helt. Vi behöver drastiska åtgärder för att inte cementera situationen, men vad behöver göras? Utanförskap utifrån etniska och geografiska skiljelinjer analyseras utifrån både ett orsaks- och konsekvensperspektiv samt vad en låg självförsörjningsgrad ger för konsekvenser på ekonomin, den svenska modellen och tilliten i samhället.

Moderata riksdagsledamöter från hela sydöstra Sverige på besök i Kronoberg

I riksdagen samarbetar ledamöter inom partier över valkretsgränser i så kallade ”bänkar”. För mindre valkretsar är det särskilt viktigt för att öka inflytandet. Sydostbänken består av de elva ledamöterna från Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Gotland. Vår del av landet stod för tre av fyra vunna mandat för Moderaterna i riksdagsvalet 2022: Kronoberg, Kalmar och Gotland.

Ett led i detta samarbete var ett besök i Kronoberg den 21/5 där, utöver våra två ledamöter Oliver Rosengren och Thomas Ragnarsson från Kronberg, ytterligare fem moderata riksdagsledamöter deltog på medlemsträff och företagsbesök. De som besökte var Susanne Nordström (Östergötland), Jesper Skalberg Karlsson (Gotland), Mats Green (Jönköping), Camilla Brunnsberg (Blekinge) och Lars Engsund (Kalmar län) som under söndagskvällen träffade ett 40-tal nyfikna medlemmar och på måndagens agenda stod företagsbesök.

I Ljungby besökte de Kalmar/Cargotec samt Postnord Strålfors med fokus på exportvillkor och kompetensförsörjning. Man fick under lunchen på Gästgivaregården möjlighet att samtala med personal kring besöksnäringens villkor.

Dagen avslutades på sjön Bolmen tillsammans med Sjöräddningen och lokala räddningstjänsten och en inblick i deras livsviktiga arbete. Se bifogade bilder från respektive besök.

”Sydostbänken ökar Kronobergsmoderaternas inflytande i riksdagen. Jag är stolt att vi fick stå värd för det första bänkbesöket. Trots att det var en solig söndagskväll var det fullsatt på stadshotell för utfrågningen. På måndagen hade vi givande besök i Ljungby på Kalmar/Cargotec, Postnord Strålfors, Gästgivaregården, räddningstjänsten och sjöräddningen i sjön Bolmen. Kompetensförsörjning, beredskap och det ekonomiska läget var några aktuella frågor.”, säger Oliver Rosengren, riksdagsledamot och förbundsordförande för Moderaterna i Kronobergs län.

Sydostbänken kommer besöka alla sex län under mandatperioden. Kronoberg var först ut. Nästa besök sker i höst och då ska Blekinge stå värd.

Oliver Rosengren föreslås till ny förbundsordförande

Den 22:e april samlas 100 moderata ombud från länets åtta kommuner till Moderaterna i Kronobergs förbundsstämma. På förbundsstämman kommer man att debattera politiska förslag och välja en ny förbundsstyrelse. Avgående förbundsordförande Suzanne Frank meddelade valberedningen att hon inte stod till förfogande till omval och lämnar posten efter sex framgångsrika år.

En enig valberedningen föreslår stämman att välja Oliver Rosengren till ny förbundsordförande. Oliver Rosengren är riksdagsledamot, tidigare kommunalråd i Växjö, och har haft flera uppdrag inom partiet i länet. Han har suttit i förbundsstyrelsen i över tio år och avgick nyligen från kretsstyrelsen för Växjömoderaterna efter 15 år i styrelsen.

”Jag är hedrad för förtroendet att föreslås till förbundsordförande och trygg med att den styrelse som valberedningen satt ihop kommer stärka förbundet med olika erfarenheter, förmågor och perspektiv. Det är en välbalanserad kombination av förnyelse och stabilitet som jag hoppas får stämmans stöd” kommenterar Oliver Rosengren.

”Valberedningen har under våren arbetat med att få ihop en ny förbundsstyrelse och vi har kommit fram till att Oliver Rosengren ska bli vår nya förbundsordförande att leda Kronobergsmoderaterna. Vi är övertygade om att Oliver kommer att fortsätta det arbete som Suzanne Frank har lagt grunden för och att han är en kraft att leda partiet inför nästa val” säger valberedningens ordförande Thomas Ragnarsson.


”Medan Moderaterna krympte i landet växte vi i Kronoberg och för första gången på 40 år gick det bättre här än i riket. Jag söker nu stämmans förtroende att leda arbetet för att göra det som krävs för att vi ska bli största parti i länet 2030” avslutar Oliver Rosengren.

Valberedningens förslag
Moderaterna i Kronobergs förbundsstyrelse 2023-2024

Presidium

Ordförande:                       Oliver Rosengren

Vice ordförande:                Magnus Gunnarsson, Ljungby

Andre vice ordförande:      Claudia Crowley Sörensson, Alvesta

Moderatkvinnorna

Ordförande Moderatkvinnorna, tillika ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen: Ida Eriksson

Vice ordförande Moderatkvinnorna, tillika ersättare i förbundsstyrelsen: Jessica Tegnér

Ordinarie ledamöter

Marcus Dackling, Lessebo

Elin Svensson, Markaryd

Jörgen Kennedy, Tingsryd

Jessica Rask, Uppvidinge

Pernilla Tornéus, Växjö

Jakob Willborg, Älmhult

Mikael Johansson, Regionen

Ida Eriksson, Moderatkvinnorna

Emma Falkbacken, Moderata Ungdomsförbundet  

Ersättare

Helén Gustavsson, Alvesta

Margareta Löfström, Lessebo

Tilda Ragnarsson, Ljungby

Tindra Dahlström, Markaryd

Åke Nyberg, Tingsryd

Sara Lif Andersson, Uppvidinge

Anton Olsson, Växjö

Morgan Svensson, Älmhult

Roland Gustbée, Regionen

Jessica Tegnér, Moderatkvinnorna

Simon Borup Swalander, Moderata Ungdomsförbundet

Suzanne Frank lämnar som Moderaternas länsförbundsordförande

10/3-2023
Pressmeddelande

Moderaterna i Kronoberg

Suzanne Frank lämnar som Moderaternas länsförbundsordförande

Inför Moderaterna i Kronobergs länsförbundsstämma i Tingsryd den 22:e april har Suzanne Frank meddelat valberedningen att hon inte ställer upp för omval till förbundsordförande och därmed lämnar posten efter 6 år. Suzanne har framgångsrikt lett partiet genom två valrörelser och under hennes ledarskap har Moderaterna gått framåt kraftigt i många kommuner och dessutom säkerställt att partiet återigen har två riksdagsledamöter från Kronoberg. 

Det har varit väldigt roligt att få leda moderaterna i länet! Vi har lyckats utveckla vårt parti och vi har ett starkt moderat lag i Kronoberg! Uppdraget har gett mig mycket positiv energi och jag har känt ett starkt stöd från våra medlemmar och våra väljare! Nu är det dags för mig att lämna över stafettpinnen till nya krafter som kan ta över i god tid innan nästa val och önskar min efterträdare varmt lycka till att fortsätta leda arbetet för moderaterna i länet, avslutar Suzanne Frank.

Valberedningens arbete med att hitta en ny förbundsordförande pågår och valberedningens färdiga förslag kommer att presenteras i god tid inför förbundsstämman den 22:e april. Därefter är det upp till stämmans ombud att välja.

Vi vill från valberedningen givetvis tacka Suzanne för hennes 6 år som förbundsordförande, där hon lett arbetet, för att Moderaterna ska växa i länet och det har hon gjort med bravur. Väljarstödet har ökat i sex kommuner och Moderaterna har återtagit det andra mandatet till riksdagen, säger valberedningens ordförande Thomas Ragnarsson.

Säkrare, grönare, friare – hundratals moderater utvecklar politiken

I valet 2022 gavs Moderaterna mandat att få ordning på Sverige, att sätta Sverige på en ny kurs och att lösa Sveriges samhällsproblem. Ett uppdrag som rivstartat under hösten. Moderaterna genomför nu den politik vi gick till val på 2022. Vi fortsätter nu att utveckla den politik som ska genomföras på längre sikt. Vilken politik ska Moderaterna möta väljarna med i valrörelsen 2026? 

Partistyrelsen har gett partisekreterare Karin Enström i uppdrag att tillsätta fem arbetsgrupper för att arbeta fram propositioner som partistyrelsen ska lägga till Moderaternas partistämma i oktober 2023.  

Fem områden 

– För oss moderater är det viktigt att gruppernas arbete ska bygga på en analys av de problem och möjligheter som ligger framför Sverige. Propositionerna ska innehålla genomarbetade förslag på reformer som bidrar till att lösa problem och ta noga tillvara möjligheter. Avstamp för förslagen är Moderaternas idépolitiska program, säger Karin Enström, partisekreterare Moderaterna. 

Arbetsgrupperna leds av en ordförande med lång erfarenhet av politikutveckling. Arbetsgrupperna har bred geografisk förankring från hela landet. De riksdagsledamöter och statsråd som arbetar med frågorna är adjungerade till grupperna. Arbetsgrupperna ska också träffa eller inhämta information från relevanta aktörer och interna referensgrupper, bjuda in externa experter samt genomföra studiebesök, öppna hearings, seminarier eller liknande.    

Totalt kommer hundratals moderater över hela landet involveras i utvecklingsprojektet. 

 
De fem områden är:  

Grön innovationskraft för tillväxt  

Skola och utbildning  

Förebyggande insatser mot kriminalitet  

På medborgarnas sida (offentlig förvaltning och styrning)  

Utrikes- och säkerhetspolitik 

Varje arbetsgrupp leds av en ordförande och en vice ordförande. Utöver dessa finns representanter från så gott som alla län i Sverige. 

Grön innovationskraft för tillväxt 

Moderaternas utgångspunkt är att det inte råder någon motsättning mellan ett fritt samhälle, en god miljö och ansvar för klimatet. Frihet, äganderätt, rättsstat och marknadsekonomi är förutsättningar för framsteg även på detta område. 

Arbetsgruppen leds av Christofer Fjellner, oppositionsråd i Stockholm stad. 
Deltagare från Kronobergs län är René Jaramillo, Växjö

Skola och utbildning 

Skolan ska rusta alla barn med de kunskaper som krävs och har därigenom möjligheten att utjämna livschanser och bidra till social rörlighet. Ett fungerande utbildningssystem ger den enskilde möjligheter att växa och lägger grunden för samhällets utveckling. 

Arbetsgruppen leds av Therez Almerfors, kommunalråd i Uppsala. 

Deltagare från Kronobergs län är Pernilla Tornéus, Växjö

Förebyggande insatser mot kriminalitet 

Barn och familjer som befinner sig i riskzonen måste få det stöd och den hjälp som behövs för att inte dras in i gängbrottslighet. Socialtjänsten och andra myndigheter måste stärkas, ges rätt utbildning och få ökat skydd. Särskilt viktigt är arbetet för att hjälpa barn och ungdomar som far illa. För att förebygga kriminalitet krävs insatser på många områden. 

Arbetsgruppen leds av Louise Meijer, gruppledare för Moderaterna i justitieutskottet och riksdagsledamot från Skåne. 
Deltagare från Kronobergs län är Oliver Rosengren, Växjö

På medborgarnas sida 

Ny teknik ger nya möjligheter men kan också skapa problem. Potentialen är stor för att effektivisera offentlig verksamhet, till exempel genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Samtidigt uppkommer problem med ökad sårbarhet och risker för den personliga integriteten. Det borde ställa ökade krav på konsekvensanalyser, men istället tyder mycket på att dessa analyser har blivit sämre.  

Arbetsgruppen leds av Elisabeth Unell, oppositionsråd i Västerås. 

Deltagare från Kronobergs län är Anton Olsson, Växjö 

Utrikes- och säkerhetspolitik 

Moderaterna har varit drivande bakom medlemskapen både i EU och Nato. Regeringen vrider nu om svensk utrikes- och säkerhetspolitik i riktning mot länder i vår närhet, och ger den ett tydligare fokus på svenska intressen. 

Arbetsgruppen leds av Hans Wallmark, riksdagsledamot från Skåne. 

Deltagare från Kronobergs län är Magnus Gunnarsson, Ljungby 

Anton Olsson ny ledamot i MUFs förbundsstyrelse

Pressmeddelande 2022-11-28

Under helgen genomfördes Moderata Ungdomsförbundets nationella stämma 2022 på Radisson Blu Arlandia Hotel i Stockholm.

Anton Olsson valdes under förbundsstämman till ledamot i Moderata Ungdomsförbundets förbundsstyrelse för kommande två år. Anton fick samtliga distriktens nomineringar och var valberedningens förslag. Valet var enhälligt av stämman.

Anton är MUF Kronobergs distriktsordförande och har varit det de senaste fem åren. Han har ett långt engagemang i ungdomsförbundet och erfarenhet från ledande positioner och har lett MUF Kronobergs valrörelse genom tre val med stora framgångar.

Anton kommenterar valet:

Det känns roligt att bli vald. Efter en lång tid som distriktsordförande kan jag bidra med mina erfarenheter från det; jag vet vilket stöd distrikten behöver. I Kronoberg har vi fått stora framgångar med många unga kandidater på valsedlar och nu med uppdrag i kommunerna och regionen. Jag vill arbeta med att rusta unga kandidater för att vara redo för att ta tyngre uppdrag och driva igenom politik på riktigt i hela landet.

På förbundsstämman valdes Douglas Thor till ny förbundsordförande. Thor är från Vetlanda i grannlänet Jönköping och var fram till helgen riksordförande för Moderata Studenter.

Presskontakt:

Anton Olsson

0722464446

[email protected]

Ett starkt team presenteras

Söndagen den 20 november valde Moderaterna i Region Kronoberg det starka team som kommer att jobba med politiken under mandatperioden 2023-2026.

– Att få förtroendet att fortsätta som regionstyrelsens ordförande och kunna leda Moderaterna framåt för Kronobergarnas bästa, är ett ärofyllt uppdrag. Vi lovar att vi kommer att göra vårt bästa för att Kronoberg ska ha en ännu bättre sjukvård, samtidigt som vi ska utveckla och förbättra alla andra områden i Region Kronoberg, kommenterar Mikael Johansson.

Här nedan presenterar vi de nya namnen som ska leda arbetet i de största nämnderna i Region Kronoberg:

• Ordförande Regionstyrelsen: Mikael Johansson

• Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden: Ida Eriksson

• Ordförande Regionala utvecklingsnämnden: René Jaramillo

• Ordförande Kulturnämnden: Marcus Wallden

• Första vice ordförande Trafiknämnden: Marcus Clarin

– I valberedningen är vi glada att kunna presentera en sådan stark lista med kompetenta politiker. Vi är övertygade om att Moderaterna kommer att leverera enligt de förväntningar som finns, ett starkare Kronoberg för Kronobergarnas bästa, kommenterar valberedningens ordförande Pernilla Sjöberg.

Det slutliga och formella beslutet fattas i regionfullmäktige den 30 november 2022.

Hela listan kan du se här

För mer information:

Mikael Johansson, 076-720 79 96

Pernilla Sjöberg, 070-270 73 22

Budget 2023: en ny riktning för Sverige

Igår presenterades regeringens budgetproposition för 2023. De viktigaste delarna:

  • Stöd till hushåll och företag i form av sänkta drivmedelspriser, förstärkt reseavdrag och höjda ersättningar till studenter och garantipensionärer. Jobbskatteavdraget för äldre förstärks. Utöver budgeten föreslås ett högkostnadsskydd mot rödgröna elpriser.
  • Rusta ekonomin för svåra tider med uppnått överskottsmål, satsning på yrkesutbildning och flera tillväxtreformer. Arbetsgivaravgiften för personer som jobbar med forskning och utveckling sänks och en produktivitetskommission inrättas.
  • Stärkt välfärd med såväl generella som riktade bidrag till kommuner och regioner. Generella statsbidrag höjs med 6 miljarder SEK. Satsningar görs bland annat för att korta vårdköerna, stärka förlossningsvården och höja kvaliteten på undervisning i skolan.
  • En historisk offensiv mot brottsligheten med satsningar på både rättsväsende och förebyggande arbete. Sverige ska få fler poliser med bättre verktyg för att bekämpa brott. Barn i utsatta områden ska få hjälp tidigt för att inte dras in i kriminalitet.
  • Försvarsmakten och det civila försvaret rustas upp för att möta ett försämrat säkerhetsläge och förbereda Sverige för Nato. 5 miljarder SEK mer till försvaret 2023 och en färdplan för att nå tvåprocentsmålet 2026.
  • Första steg tas för att möjliggöra ny kärnkraft i Sverige. Dessutom satsningar på laddinfrastruktur, koldioxidinfångning, industrins gröna omställning och en giftfri miljö.

Bifogat finns Elisabeth Svantessons presentation från idag på morgonen och en tabell över alla ekonomiska reformer. Hela budgeten finns här: 

Roland Gustbée – Ny ordförande i regionfullmäktige

– Efter många år som regionråd ser jag fram emot ett nytt och annorlunda uppdrag som regionfullmäktiges ordförande. Det är ett hedersuppdrag att bli föreslagen till ordförande i regionens högsta beslutande organ. Samtidigt kommer det nya uppdraget tillåta mer tid till barnbarn och annat som blir allt viktigare i livet, säger Roland Gustbée i en kommentar.

Roland som har jobbat i medborgarnas tjänst under en lång tid, trappar nu ner som heltidspolitiker när han lämnar sin regionrådspost för att ge mer tid till nya möjligheter i livet. I den nya rollen som regionfullmäktiges ordförande kommer Roland att leda arbetet i det parlamentariska organet, men också representera regionen i olika sammanhang.Roland har en otrolig bakgrund inom det politiska arbetet, bland annat som ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, ordförande i Regionförbundet södra Småland och som vikarierande Riksdagsledamot.

Presidiet i sin helhet ser ut enligt följande: Roland Gustbée (M), ordförande, Gunnar Nordmark (L) 1:e vice ordförande och Michael Sjöö (S) 2:e vice ordförande.