Roland Gustbée – Ny ordförande i regionfullmäktige

– Efter många år som regionråd ser jag fram emot ett nytt och annorlunda uppdrag som regionfullmäktiges ordförande. Det är ett hedersuppdrag att bli föreslagen till ordförande i regionens högsta beslutande organ. Samtidigt kommer det nya uppdraget tillåta mer tid till barnbarn och annat som blir allt viktigare i livet, säger Roland Gustbée i en kommentar.

Roland som har jobbat i medborgarnas tjänst under en lång tid, trappar nu ner som heltidspolitiker när han lämnar sin regionrådspost för att ge mer tid till nya möjligheter i livet. I den nya rollen som regionfullmäktiges ordförande kommer Roland att leda arbetet i det parlamentariska organet, men också representera regionen i olika sammanhang.Roland har en otrolig bakgrund inom det politiska arbetet, bland annat som ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, ordförande i Regionförbundet södra Småland och som vikarierande Riksdagsledamot.

Presidiet i sin helhet ser ut enligt följande: Roland Gustbée (M), ordförande, Gunnar Nordmark (L) 1:e vice ordförande och Michael Sjöö (S) 2:e vice ordförande.

Alliansen fortsätter att leda Region Kronoberg framåt

Allianspartierna, det vill säga, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna är överens om att fortsätta att leda arbetet, förstärka och utveckla Regionen Kronoberg. Dialog och ödmjukhet är viktiga delar för att bygga upp en stark region inför framtida utmaningar.

Efter valresultatet har Allianspartierna suttit tillsammans och gått igenom förutsättningar för att regera vidare under nästa mandatperiod, 2023–2026, och Alliansen konstaterar att dessa finns.

Fyra partier är enade kring att samarbeta, samtidigt som Alliansen är överens om den politik som de vill driva framåt, med kronobergarnas bästa i fokus.

– Jag är glad att Alliansen nu kan fortsätta det arbete som vi har påbörjat under den gångna mandatperioden. Vi fortsätter nu arbetet utifrån det budgetförslag vi beslutade om i juni, där stort fokus ligger på att ta oss igenom den lågkonjuktur som ligger framför oss.

– Bristen på vårdplatser i Sverige kräver prioritering av personalpolitiken för att garantera rekrytering, en god arbetsmiljö och därmed säkerställa patientsäkerheten. Ett lyhört ledarskap, respektfull dialog med medarbetarna och uppföljning skall prioriteras. Fler utbildningsplatser är en annan viktig del i det arbetet, säger Anna Zelvin (KD).

– Centerpartiet ser fram emot att få arbeta tillsammans med Alliansen även under kommande mandatperiod. Många frågor finns redan på Alliansens agenda och de kommer att genomföras.

Vi kommer att kraftsamla kring åtgärder för förebyggande hälsa och ökad folkhälsa för kronobergarna – eftersom den allra bästa vården är den som inte behövs, kommenterar Elizabeth Peltola (C).

– Vårdcentralerna måste bli lättare att nå. Tiderna måste bli fler och patienten skall möta känd personal. Det kräver att vi kan bemanna alla tjänster med fast personal.

Vi måste skapa arbetsplatser där personalen har inflytande och trivs. Väl fungerande vårdcentraler klarar att erbjuda fast läkarkontakt och att snabbt ge invånarna bra service, kommenterar Bo Bergsjö (L).

Moderaterna är det enda borgerliga partiet i Alvesta

Pressmeddelande

Moderaterna i Alvesta

18/10-2022

Moderaterna är det enda borgerliga partiet i Alvesta

Efter veckor av samtal och förhandlingar var vårt mål från Moderaterna att bilda ett starkt majoritetsstyre tillsammans med Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Alvesta Alternativet, ett mål som vi upplevde att samtliga var enade i. KD valde i sista sekund att lämna för att sätta sig i knäet på socialdemokraterna.

Vi kan bara beklaga de borgerliga väljarna som röstade på KD med hopp om en förändring i Alvesta kommun, säger Claudia Crowley Sörensson efter dagens besked att KD krokar arm med Socialdemokraterna och att Alvesta blir utan välbehövligt maktskifte.

Dagens besked innebär också att Moderaterna nu går in i fortsatt opposition och vi kommer att ägna de kommande fyra åren åt intensivt arbete och vi tvekar aldrig på att även framöver att ta ansvar, utkräva styret på ansvar och driva långsiktig och hållbar oppositionspolitik. En röst på moderaterna kan man lita på, vi står fast vid våra ord, våra löften och borgerligheten. 

Vid frågor,

Claudia Crowley Sörensson
070-729 68 19

Maktskifte i Tingsryd

Centernpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna i Tingsryd har beslutat att bilda en koalition, som kommer att kalla sig Alliansen.


Vårt mål är att i det besvärliga parlamentariska läge som nu råder, bilda ett minoritetsstyre.
Utifrån att det finns ett vänsterblock, en högersida och en Allians så tror vi att Alliansen kan vara den mitt som har minst svårt att hitta vägar fram för att det skall kunna bedrivas en aktiv sakpolitik. Detta gynnar Tingsryds invånare under denna mandatperiod.


Vi måste ödmjukt konstatera att ingen sida kan göra någonting helt själv utan är beroende av att samverka med andra. Vi förstår att alla är mer eller mindre missnöjda med denna situationen men vi tror att alla, när den största besvikelsen lagt sig, kan fokusera på att bedriva en ansvarsfull politik för våra kommuninvånares bästa. Vi i Alliansen är fast beslutna och överens att göra det tillsammans.

Intresseanmälan till politiska uppdrag i Region Kronoberg

Hej, nu är det äntligen dags för valberedningen i regionen att börja med sitt intensiva arbete.

Vi i valberedningen har förberett en Google enkät där du som medlem har möjlighet att få visa intresse genom att önska ett eller flera uppdrag. Genom att önska ett visst uppdrag kan vi få en förståelse i vilket uppdrag man är intresserad av, däremot är det inte självklart att man får det uppdraget man önskar. Därför bör man uppge olika uppdrag man är intresserade av.

Vi kommer att använda dessa svar för att hjälpa oss i arbetet innan vi föreslår uppdragen för gruppen.

Med vänlig hälsning, Pernilla Sjöberg, Tilda Ragnarsson, Irene Bladh, Ove Löfqvist och Bo Frank

Sanningar och myter kring nya sjukhuset

Först och främst måste vi komma ihåg varför vi gör detta. Fastigheterna på CLV klarar alltså inte av de krav som ställs i framtidens sjukvård. Vi klarar oss idag, men om fem, tio, tjugo år ställs hela tiden nya krav. Sjukvården har tagit fram standarder för hur olika lokaler ska se ut och vi klarar egentligen inte något av dem ens idag. Vi har knappt några enkelrum, för små operationssalar, för små hissar och alldeles för små teknikutrymmen. Detta innebär att vi antingen lever kvar i det förgångna eller bygger nya fastigheter som klarar av sjukvårdens krav. Detta gör vi antingen genom att bygga nytt på ny plats, eller bygger nytt i etapper på CLV. Vi vill att personalen och patienterna ska slippa vistas i en byggarbetsplats med alla dess risker under 20 år framöver, därför satsar vi på att bygga i Räppe.

Ett sånt här beslut väcker mycket känslor och många har synpunkter, och det är bra. Men när man inte håller sig till sanningen och istället anklagar regionen för att inte följa lagen och undanhålla saker, då har man gått för långt. Därför ska jag här försöka reda ut vad som är sanning och vad som är myter.

Vi följer Lagen om offentlig upphandling (LoU) till punkt och pricka. Vi har gjort en totalupphandling där partnering enbart är en samarbetsform, som beskriver hur vi arbetar tillsammans med öppna böcker. Upphandlingen är gjord i flera faser, Fas 0 Förstudie, Fas 1 projektering och Fas 2 byggnation. Vi kan när som helst under FAS 1, avbryta vårt samarbete med Skanska och då enbart betala uppkomna kostnader. Eftersom vi inte har begärt ett fast pris från början, slipper vi ökningarna i byggindex, istället betalar vi de kostnader som uppstår. Det innebär att vi betalar det pris som tex en gipsskiva kostar, den dagen vi köper gipsskivan det vill säga om flera år. Det finns dom som säger att Region Kronobergs ekonomi är usel, då vill jag säga följande. Regionens egna kapital har ökat stadigt de senaste fem åren från 1,4 miljarder till 2,7 miljarder. Prognos för 2022 är ett resultat på cirka + 400 mnkr, det visar tydligt att vi har en god ekonomi.

Vår avsikt är att använda 44 % eller 3,5 miljarder av s k egna medel (pensionsmedel mm). 1999 gjordes en avsättning till kapitalförvaltning för kommande års pensionsutbetalningar. Dessa medel har inte behövts användas, utan har över åren vuxit genom bra kapitalförvaltning. 2018 tog regionen fram en prognos över framtida pensionsutbetalning, som visade att runt 2040 uppstår stora pensionsutbetalningar. Region beslutade därför att under några år sätta av mer pengar till kapitalförvaltning för framtida pensionsutbetalningar, och har idag ett värde på cirka 2,2 mdr. Dessa pengar har aldrig föreslagits att användas till nytt sjukhus. Däremot är bedömningen att vi under en period inte behöver sätta av mer pengar från vårt kassaflöde till kapitalförvaltning för kommande pensionsutbetalningar. Dock runt 2035 behöver vi åter sätta av pengar till kapitalförvaltningen för kommande pensionsutbetalningar.

Amortering av låneskulden beräknas ske snabbare än 30 år. Avskrivningarna på sjukhuset blir stora och kommer att gå till amortering.

Eftersom inga avsättningar görs under en period till kapitalförvaltning för kommande års pensionsutbetalningar, kommer dessa medel istället gå till amortering även efter akutsjukhuset står klart. Och kommande resultat från 2031 och framåt kommer gå in och amortera av skulden.

Materialpriserna har ökat osedvanligt mycket det senaste året. I genomsnitt 15 % från februari 2021 till februari 2022. I investeringsbeslutet för nytt sjukhus har prisnivån använts per november 2021, och merparten av den höga kostnadsutvecklingen för förra året har tagits med. Någon ny prognos har inte tagits fram för nytt sjukhus, eftersom faktainnehållet inte har ändrats, och kommer ske först under fas 1 då detaljplanering och projektering kommer att genomföras. Enligt teorin utifrån utbud och efterfrågan, så bör ett ökat kostnadsläge medföra mindre byggnationer och därmed ge en kostnadsdämpande effekt i form av en lågkonjunktur. Men sammantaget är det därför väldigt svårt att räkna på vilken totalkostnad detta ger under så många år som nytt sjukhus kommer att byggas, vilket i så fall behöver bygga på spekulationer om en rad parametrar. Men vi kommer att ta fram olika scenarioberäkningar för våra investeringar, och använda dessa i den långtidsprognos till 2032 som regionen arbetar med för att planera, följa och ha koll på vår ekonomi.

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

Alliansen genomför rekordsatsning på ungas psykiska hälsa

Vårdgivarna får betalt efter faktiskt utförd vård och nu ser vi att vi har möjlighet att hjälpa fler ungdomar snabbare. Inget barn eller ungdom ska behöva vänta i månader på hjälp. Därför föreslår M, C, KD och L att budgeten för Vårdval BUP höjs med sex miljoner för 2022. Höjningen finansieras ur Regionstyrelsens budget för 2022.

– Det är viktigt att vi ger möjlighet för så många barn och unga som möjligt, att få det stöd de behöver. Genom denna ekonomiska satsning, kan fler få hjälp, kommenterar Mikael Johansson (M), Regionstyrelsens ordförande.

Sedan vårdval BUP infördes i Region Kronoberg har antalet besök, utredningar och behandlingar ökat stadigt för att möta det ökande behovet hos barn och unga.

– Målsättningen är att inga barn och unga ska behöva vänta länge på att få hjälp. Genom tidigare satsningar har Alliansen minskat väntetiderna och vi satsar nu ytterligare 6 miljoner, säger Elizabeth Peltola (C).

Kötiden har för till exempel neuropsykiatrisk utredning kortats från drygt ett och ett halvt år till fyra månader för den som väljer mottagningen med kortast kö.

– Denna satsning har hög prioritet och vi ser nu att vår satsning på barn- och ungdomspsykiatrin också har gett positivt resultat i form av minskade köer med minskat lidande både för de unga och deras anhöriga, kommenterar Eva Johnsson (KD).

Med denna satsning är Alliansen övertygade om att väntetiden nu kan kortas ännu mer.

– Väntetiderna till BUP har kortats rejält men mer kan göras. Jag är glad att vi nu kan ta nästa steg och satsa 6 nya miljoner för att kunna erbjuda vård direkt – ungdomar som mår dåligt ska inte behöva vänta, avslutar Yngve Filipsson (L).

Alla ska få svar när man kontaktar vårdcentralen!

Jag beklagar den brist på tillgänglighet som ”Patient på Teleborg” (Smålandsposten den 2/6) har drabbats av. Att få prata med en människa av kött och blod samma dag är inte för mycket begärt. Sedan kan det dröja någon dag innan man får en medicinsk bedömning av en sjuksköterska, fysioterapeut eller läkare, men meddelandet ”kön är fylld för dagen” ska inte förekomma för den som ringer på förmiddagen.

Jag vill ändå ge rådet att pröva en annan vårdcentral. Alla har inte lika stora problem. Det nya sjukhuset har dock inget med saken att göra. Problemet i primärvården är i första hand brist på specialister i allmänmedicin, men sedan några år tillbaka utbildar Region Kronoberg fler sådana läkare än någonsin och de flesta färdigutbildade har valt att stanna i regionen. De senaste åren har vakanserna minskat och med nuvarande utbildningstakt kommer det problemet att vara borta om några år, men det tar sex–sju år i genomsnitt att utbilda en specialist så det är inte gjort i en handvändning.

Roland Gustbée (M), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Kronoberg

Moderaternas morsdagspresent: En jämställd vård genom hela livet

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Många framsteg har gjorts som vi kan vara stolta över. Inte minst inom sjukvården. Förlossningsvården har trots bemanningssvårigheter blivit mer jämlik och fler får ta del av eftervården. Men vi ska inte luta oss tillbaka och vara nöjda – uppdraget är inte slutfört och vi har mycket kvar att göra.

• Bygg ut primärvården – Prioritera forskning om kvinnors vård och hälsa.

Kvinnors sjukdomar har både inom forskning och i det kliniska arbetet under lång tid varit eftersatt. Det finns områden med stora kunskapsluckor om hur skillnaden mellan könen tar sig uttryck både gällande symptom, smärta samt reaktion på läkemedel. Kvinnor måste uttrycka mer smärta för att få samma behandling som män och får allt annat lika mindre påkostad sjukvård än män. Hjärt- och kärlsjukdomar drabbar båda könen i lika hög grad. Samtidigt får kvinnor inte lika bra hjärtvård som män vid hjärtinfarkt. Kvinnor kan exempelvis få felställda diagnoser på grund av att deras kranskärl ser normala ut, trots att kvinnor kan ha hjärtinfarkt utan att ha förträngningar i kranskärlen.

Ett annat exempel på en underdiagnostiserad och underbehandlad sjukdom är endometrios. För den som drabbats innebär det inte bara stor smärta utan också perioder av sjukskrivningar, försök till olika medicinska behandlingar och upprepade kirurgiska ingrepp med stor påverkan på vardagen. En jämställd vård kräver att kvinnors smärta tas på allvar och att det satsas på forskning kring kvinnosjukdomar. Det krävs också ett nationellt kunskapslyft om kvinnosjukdomar inom primärvården. Detta samtidigt som primärvården får en större andel av sjukvårdens totala budget med ett mål om minskade väntetider.

• Sammanhållen förlossningsvård

Förlossningsvården har blivit mer jämlik och arbetar mer hälsoförebyggande. Många regioner gör nu stora satsningar för att rekrytera och behålla medarbetare samt leva upp till målsättningen om en barnmorska per födande. Men Sverige ligger relativt högt gällande kvinnor som drabbas av allvarliga bristningar i samband med förlossning. Vården behöver förbättra möjligheterna att förebygga, följa upp och behandla förlossningsskador. Därför vill vi att förlossningsvården ska stärkas när det gäller möjligheterna till kontinuitet, jämlik vård samt uppföljning och återkoppling. Strävan ska vara att se till att födande kvinnor kan ha tillgång till samma team av barnmorskor från mödravård till eftervård.

• Förbättra klimakterievården

Alla kvinnor genomgår klimakteriet men hur mycket och på vilket sätt man påverkas skiljer sig. För en del kan det vara en positiv tid med känsla av förnyelse och för andra en mycket svår tid med kroppsliga besvär och ohälsa. Det symptom som nog de flest känner till är att man kan drabbas av svettningar och vallningar. Det är faktiskt upp till tre av fyra kvinnor som får just detta symptom. Klimakteriet är så mycket mer än bara vallningar. Då östrogenproduktionen minskar ökar risken för benskörhet. Benskörhet ökar i sin tur risken för frakturer. Kvinnor får ökad risk för hjärtinfarkt efter menopausen som en effekt att östrogenproduktionen minskar och risk för åderförkalkning ökar. Det behövs mer stöttning till vården för att ge rätt vård till alla kvinnor som går igenom klimakteriet. Vi vill att det tas fram nationella riktlinjer som förbättrar klimakterievården i Sverige. Syftet är att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder så att hälften av Sveriges befolkning får rätt vård i tid.

Moderaternas främsta motståndare i sjukvårdspolitiken är de långa väntetiderna i vården, ojämställdheten i delar av vården och höga kostnader som inte ger bättre sjukvård. Inte andra partier. Vi är alternativet för dig som vill förbättra vården för kvinnor genom hela livet.

Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson

Mikael Johansson (M), Regionstyrelsens ordförande

Roland Gustbée (M), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Småländsk klurighet, nytänkande och handlingskraft

– Ett starkt förslag där tillskottet gör det möjligt att vår kärnverksamhet ska fortsätta utvecklas. Ingen kan ifrågasätta vår stora ambition att jobba för att alla Kronobergare ska ha det ännu bättre, oavsett om det handlar om vården, trafiken, kulturen eller i det regionala utvecklingsområdet, kommenterade Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande, när budgeten presenterades.

Alliansen presenterade budgetförslaget för 2023 i Region Kronoberg.

– Samtidigt som vi presenterar vår budget, kan vi konstatera att köerna i Kronoberg minskar. En riktigt bra besked till personalen som gör ett otroligt bra jobb och för patienterna som har rätt att få vård när de behöver den, säger Mikael Johansson, kommunstyrelsens ordförande.

197 miljoner kronor i tillskott för regionens verksamheter, som ger möjligheter att bemöta de ekonomiska oroligheterna som finns i omvärlden, men också kapaciteten att fortsätta utveckla hela Kronobergs län.

– Ja, vi har en Allians i Region Kronoberg som är stark, lika stark som det budgetförslag som vi presentar gemensamt idag, avslutar Mikael.

Här kan du ta del av hela förslaget