Arbetsstämma för Moderaterna i Kronoberg

Igår samlades föreningarnas 100 ombud och förbundsstyrelsen för Moderaterna i Kronobergs län till arbetsstämma. Riksdagsledamoten och toppkandidaten till Europaparlamentet, Boriana Åberg, var stämmotalare. Elin Petersson valdes till ny länsordförande för Moderatkvinnorna.

”Kronobergs län är kanske ett av Sveriges mindre, men vi ska ha resultaten, genomslaget och självförtroendet för ett av de större. Vi har en plan, STÖRST 2030, för att vinna och växa till största parti i länet 2030. Vi är redo för Europaparlamentsval med skickliga kandidater och engagerade valarbetare.”, säger Oliver Rosengren, förbundsordförande för Moderaterna i Kronobergs län.

Beslut om politik

Förbundsstyrelsen hade beslutat att stämmans fokus ska vara medlemmarnas förslag. 20 motioner fyllda av förslag fanns inskickade och debatterades i flera timmar. Moderaterna i Kronoberg beslutade bland annat att ställa sig bakom:

  • Stegvis slopa den statliga inkomstskatten samtidigt som ränteavdraget slopas. Det blir offentligfinansiellt neutralt, men stärker drivkrafterna för arbete och minskar risken för överhettning på bostadsmarknaden.
  • Stärkt äganderätt för byggande på landsbygden.
  • Satsa på utveckling av ny teknik så att utbränt kärnbränsle kan återanvändas i ny kärnkraft. Det minskar behovet av förvar av kärnavfall.
  • Slå ihop Public Service-bolagen till ett, som i Storbritannien, bl.a. för att minska risken för dubbelarbete.

Kickoff inför Europaparlamentsval

Pernilla Tornéus, oppositionsråd i Växjö, berättade om Växjömoderaternas ambitiösa valplan. Kronobergs kandidat på valsedeln, Marcus Walldén, uppmanade till valarbete. Riksdagsledamoten och toppkandidaten till Europaparlamentet Boriana Åberg var inbjuden som stämmotalare och Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd talade på EU-valskickoffen. Länets valledare Andreas Lindström berättade om förbundets plan för att stötta föreningarna.

Fyllnadsval till förbundsstyrelsen

Ida Eriksson har varit länsordförande för Moderatkvinnorna, men valdes till ordinarie ledamot efter Mikael Johansson. Elin Petersson valdes till ny länsordförande för Moderatkvinnorna och blir därmed ledamot i förbundsstyrelsen och dess arbetsutskott.

Elin Petersson är ledamot i Moderatkvinnornas nationella förbundsstyrelse och vice ordförande för Moderaterna i Växjö stad, förbundets största partiförening. Hon har varit distriktsordförande i Moderata Ungdomsförbundet i Blekinge samt ledamot i förbundsstyrelsen i Blekinge samt föreningsstyrelsen i Karlshamn i ungefär tio år.

”Moderaterna ska vara det bästa alternativet för kvinnor som vill vara trygga på vägen hem från jobbet, klubben eller fritidsaktiviteter, som vill att jobbet ska löna sig bättre och att välfärden ska fungera. Jag ser fram emot att vi ska utveckla vår politik och våra aktiviteter.”, säger Elin Petersson, nyvald länsordförande för Moderatkvinnorna.

Kontaktuppgifter

Namn: Oliver Rosengren, förbundsordförande

Telefon: 072-3005577

E-post: [email protected]

Namn: Elin Petersson, länsordförande Moderatkvinnorna

Telefon: 070-8163888

E-post: [email protected]

Ansvar för Kronoberg – nytt ledarskap i regionen

Socialdemokraterna och Moderaterna har tecknat ett samarbetsavtal som vi kallar Ansvar för Kronoberg.
Samarbetet innebär att Region Kronoberg får ett majoritetsstyre. Samarbetet kommer att kallas Majoriteten, och det politiska programmet finns att läsa nedan.

Moderaterna vill stoppa för bidrag till studieförbundet Ibn Rushd i hela länet

Kronobergs län ska bli först med att stoppa varje skattekrona till studieförbundet Ibn Rushd, föreslår Moderaterna i Kronoberg. Först ut att agera på Folkbildningsrådets nya granskningsrapport är Region Kronoberg. Nu rekommenderar partiet samtliga länets kommuner att agera.

”Ibn Rushd har gång på gång ertappats med att sprida antidemokratiska budskap finansierat av skattebetalarnas pengar, nu senast för att ha studiematerial som uppmuntrar barnaga, homofobi och barnäktenskap. Det är oacceptabelt. Moderaterna i Kronoberg uppmuntrar nu våra företrädare i hela länet att stoppa alla utbetalningar.”, säger förbundsordförande Oliver Rosengren.

Folkbildningsrådet är en partssammansatt organisation med myndighetsuppgifter. De betalar ut statsbidrag till studieförbund och ansvarar för granskning av utbetalningar. Skattebetalarna bekostar årligen 4 miljarder kronor till folkbildning via statsbidrag. I fredags (8/12-23) släppte Folkbildningsrådet en granskningsrapport, som kritiserar studieförbundet Ibn Rushd för att inte uppfylla demokrativillkoret. Folkbildningsrådet återkräver dessutom utbetalt statsbidrag.

”Vårt tålamod är slut. Vi har tidigare övervägt om vi ska fortsätta ge stöd till organisationen. Region Kronoberg ska hellre betala ut för lite, än riskera att betala ut skattepengar till antidemokratiska organisationer som uppmuntrar barnaga, homofobi och barnäktenskap. Nu vill vi stoppa regionens utbetalningar och uppmuntrar därför Kronobergs länsbildningsförbund att pausa.”, säger Marcus Walldén, ordförande i Region Kronobergs kulturnämnd.

Region Kronobergs utbetalningar går via Kronobergs länsbildningsförbund. Kulturnämndens ordförande vill nu att utbetalningarna pausas och kräver redovisning av om de utpekade studiematerialen använts i vårt län. Då kan det finnas skäl att återkräva medel även i länet.

Kontaktuppgifter

Namn:         Oliver Rosengren                                  Marcus Walldén

Telefon:      072-3005577                                          070-6913637

E-post:        [email protected]    [email protected]

Rosengren samlar riksdagen för tillväxtreformer i Sydsverige tillsammans med Handelskammaren

Lansering av ”Tillväxttorsdag” – Riksdagsledamot Oliver Rosengren bjuder tillsammans med Sydsvenska Industri- och handelskammaren under hösten in samtliga riksdagsledamöter i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och södra Halland till Tillväxttorsdag – fyra lunchseminarier om tillväxt i södra Sverige. Målet är att samlas över partigränserna kring gemensamma problembeskrivningar och lösningar som kan lyfta tillväxten i Sydsverige.

Södra Sverige delar många utmaningar med resten av landet, men finns också problem som är annorlunda eller värre i vår del av Sverige: arbetskraftsbrist i kombination med låg självförsörjningsgrad, Europas sämsta eltillgång och underskott på infrastruktursatsningar.

”Sverige står inför omfattande ekonomiska problem och har ett sedan länge ett ackumulerat reformbehov inom vitt skilda områden. Givet detta känns det angeläget med att stärka utbytet mellan politiken och näringslivet, samt även bidra med policyutveckling med såväl forskningsförankring som näringslivsrelevans”, säger Johan Eklund, chefekonom på Sydsvenska handelskammaren och professor i nationalekonomi.

Alla riksdagsledamöter från alla partier i handelskammaren verksamhetsområde är inbjudna till fyra lunchseminarier med experter under hösten med följande teman:

  • 14 september – Yrkesutbildning
  • 5 oktober – Elsituationen i Sydsverige
  • 9 november – Infrastruktur
  • 14 december – Självförsörjning

Läs mer om innehållet för respektive seminarium längre ned i texten.

”Sveriges tillväxt är i Europas botten. Sydsverige behöver bli motorn för hela Sverige. Det kräver att vi säger som det är och gör vad som krävs för att komma till rätta med de allvarliga problem som vi delar med hela landet. Jag är glad att få stå värd för Tillväxttorsdagarna, en partiöverskridande kraftsamling för tillväxt i Sydsverige.”, säger Oliver Rosengren, riksdagsledamot och värd för seminarieserien, som idag besökte Sydsvenska handelskammarens huvudkontor i Malmö för möte med Johan Eklund, tillsammans med kommunpolitikern John Eklöf (M).

Kontaktuppgifter

Johan Eklund

040-690 24 14

[email protected]

Oliver Rosengren

072-3005577

[email protected]

Beskrivning av respektive ”Tillväxttorsdag”

14 september – Kompetensförsörjning

Företagen skriker efter kompetens. Många beskriver svårigheter att rekrytera rätt, längre rekryteringstider och att man tvingas sänka kraven för att kunna rekrytera alls. En av vårbudgetens största satsningar är 719 miljoner kronor till yrkesutbildning. Likt i Norrland pågår ett febrilt arbete med att lyfta yrkesutbildningarna, men kunskapen är ofta begränsad till platsen där utbildningen sker. Därför kommer experter bjuda på en fördjupad analys av de sydsvenska utmaningarna, vilka aktörer som agerar samt vilka satsningar som behöver uppmärksammas och spridas för att klara kompetensbehoven.

5 oktober – Elförsörjning

Sydsverige har Europas i särklass sämsta tillgång till effekt från elproduktion med ett underskott om 1 GW enligt de europeiska nätbolagens, ENTSO-e, vinterprognos. I Sydsverige saknas såväl egen produktion som elnät för import. Elen är dyrast i Sverige och det är svårt för företag att få anslutning till nätet. Elbristen har lett till att Invest in Skåne har tvingats tacka nej till investeringar motsvarande 3000 jobb och de är inte ensamma. Företag förväntas hantera bortkoppling från nätet med kort varsel. Det är unikt för hela Europa i modern historia. Sydsverige behöver lösningar nu som kan förbättra situationen inför kommande vinter och under kommande år.

9 november – Infrastruktur

Godsflödena i södra Sverige ökar med Kronoberg i topp mest i hela landet. Skåne och Halland är de enda länen som haft positivt flyttnetto varje år de senaste två decennierna. Vidare ritas kartan om för såväl arbetskraft som gods av ett av världens största byggprojekt, Fehmarn Belt-tunneln mellan Danmark och Tyskland. Malmö får plötsligt närmare till Hamburg än Stockholm. Norra Europas största forskningsanläggning öppnar strax fullt ut i Lund, ESS och MAX IV. Förändringarna är många och framtidsutsikterna goda. För att kunna nyttja tillväxtpotentialen krävs infrastruktursatsningar som möter utvecklingen – satsningar som saknas i den nationella planen för transportinfrastruktur.

14 december – Självförsörjning

Idag är nära 20% av befolkningen utrikesfödd. Många har inte etablerat sig på svensk arbetsmarknad och Sverige hade år 2018 det högsta sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda i hela Europa. Nära hälften av de utrikesfödda med icke-västerländsk bakgrund är inte självförsörjande, och många saknar inkomst helt. Vi behöver drastiska åtgärder för att inte cementera situationen, men vad behöver göras? Utanförskap utifrån etniska och geografiska skiljelinjer analyseras utifrån både ett orsaks- och konsekvensperspektiv samt vad en låg självförsörjningsgrad ger för konsekvenser på ekonomin, den svenska modellen och tilliten i samhället.

Moderata riksdagsledamöter från hela sydöstra Sverige på besök i Kronoberg

I riksdagen samarbetar ledamöter inom partier över valkretsgränser i så kallade ”bänkar”. För mindre valkretsar är det särskilt viktigt för att öka inflytandet. Sydostbänken består av de elva ledamöterna från Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Gotland. Vår del av landet stod för tre av fyra vunna mandat för Moderaterna i riksdagsvalet 2022: Kronoberg, Kalmar och Gotland.

Ett led i detta samarbete var ett besök i Kronoberg den 21/5 där, utöver våra två ledamöter Oliver Rosengren och Thomas Ragnarsson från Kronberg, ytterligare fem moderata riksdagsledamöter deltog på medlemsträff och företagsbesök. De som besökte var Susanne Nordström (Östergötland), Jesper Skalberg Karlsson (Gotland), Mats Green (Jönköping), Camilla Brunnsberg (Blekinge) och Lars Engsund (Kalmar län) som under söndagskvällen träffade ett 40-tal nyfikna medlemmar och på måndagens agenda stod företagsbesök.

I Ljungby besökte de Kalmar/Cargotec samt Postnord Strålfors med fokus på exportvillkor och kompetensförsörjning. Man fick under lunchen på Gästgivaregården möjlighet att samtala med personal kring besöksnäringens villkor.

Dagen avslutades på sjön Bolmen tillsammans med Sjöräddningen och lokala räddningstjänsten och en inblick i deras livsviktiga arbete. Se bifogade bilder från respektive besök.

”Sydostbänken ökar Kronobergsmoderaternas inflytande i riksdagen. Jag är stolt att vi fick stå värd för det första bänkbesöket. Trots att det var en solig söndagskväll var det fullsatt på stadshotell för utfrågningen. På måndagen hade vi givande besök i Ljungby på Kalmar/Cargotec, Postnord Strålfors, Gästgivaregården, räddningstjänsten och sjöräddningen i sjön Bolmen. Kompetensförsörjning, beredskap och det ekonomiska läget var några aktuella frågor.”, säger Oliver Rosengren, riksdagsledamot och förbundsordförande för Moderaterna i Kronobergs län.

Sydostbänken kommer besöka alla sex län under mandatperioden. Kronoberg var först ut. Nästa besök sker i höst och då ska Blekinge stå värd.