Kärnkraft är klimatsmart

Kärnkraft är avgörande för svensk elförsörjning, klimatet och den gröna omställningen. Därför vill Moderaterna bygga ny kärnkraft i Sverige och behålla den kärnkraft vi redan har.

Kärnkraft är avgörande för att Sverige ska ha en trygg och stabil elförsörjning. Den är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra klimatmål eftersom den producerar energi utan skadliga utsläpp. Till skillnad från andra energislag kan kärnkraften producera el när som helst på dygnet och oavsett väder.

Efterfrågan på ren el i Sverige kommer år 2045 vara dubbelt så hög, jämfört med idag. Det är framförallt industrin och transportsektorn som behöver ställa om från fossila bränslen till el.

Regeringens beslut att på ideologisk grund lägga ned kärnkraften har lett till ökade utsläpp, högre elpriser och sämre stabilitet i energisystemet:

 1. Nedläggningen av kärnkraft har gjort Sverige mer beroende av import av el från länder med högre elpriser. Om Ringhals 1 och 2 inte hade lagts ned skulle en familj som bor i en villa i Skåne betalat 2300 kronor mindre i elräkning i december 2021.
 2. Regeringens beslut att lägga ned Ringhals 1 och Ringhals 2 beräknas leda till att utsläppen i EU ökar med 8 miljoner ton.
 3. Nedläggningen av kärnkraft har gjort elsystemet mindre stabilt. Tillgången på el när vi behöver den har försämrats. Kostnaderna för att upprätthålla energisystemets stabilitet kommer att vara dubbelt så stora år 2023 jämfört med 2020.

Vi vill bygga ny kärnkraft i Sverige

Om viljan finns kan Sverige ha ny kärnkraft på plats om tio år. Moderaterna har därför tagit fram en färdplan för hur Sverige kan bygga ny kärnkraft:

1. Då krävs politiska förutsättningar för kärnkraften

Politiken har under lång tid missgynnat och skapat osäkerhet för kärnkraften i Sverige. Vi föreslår därför att:

 • Staten ska garantera att nybyggd kärnkraft får drivas och producera el under hela sin tekniska livslängd. Om staten tvingar fram en nedstängning ska ägaren få skadestånd.
 • Staten ska – under tiden den nya kärnkraften byggs – bekosta alla kostnadsökningar som uppstår på grund av nya säkerhetskrav eller andra tekniska krav från myndigheter.
 • Det energipolitiska målet ändras från 100 procent förnybar energi till 100 procent fossilfri energi

2. Då krävs legala förutsättningar för ny kärnkraft

Det finns idag hinder i lagstiftningen för att bygga ny kärnkraft. Moderaterna vill därför ändra lagstiftningen för att möjliggöra ny kärnkraft:

 • Gör det tillåtet att bygga kärnkraftsreaktorer, även på platser där det i dag inte finns reaktorer. Det ska också vara tillåtet att ha fler än tio reaktorer i drift samtidigt och fler ska tillåtas investera i kärnkraft.

3.  Då krävs ekonomiska förutsättningar för ny kärnkraft

Kärnkraften har under lång tid missgynnats ekonomiskt. Nu måste de ekonomiska förutsättningarna för kärnkraften förbättras:

 • Inför ett statligt investeringsstöd för ny kärnkraft – gröna kreditgarantier. Det innebär att staten garanterar lån för bland annat byggandet av ny kärnkraft. Staten ska avsätta 400 miljarder kronor för detta. Det räcker till 10 nya reaktorer – om de finansieras med 20 procent i eget kapital av investerarna.
 • Planerbara energislag som kärnkraften och vattenkraften ska få ersättning för att de bidrar med stabilitet i energisystemet. Ersättningen ska betalas av de producenter som inte bidrar med stabilitet.
 • Svenska Kraftnät ges i uppdrag att upphandla planerbar elproduktion. Ökad elproduktion i södra Sverige minskar behovet av att bygga ut elnätet för att öka överföringskapaciteten.

Vi vill att Sverige satsar på små modulära reaktorer

Men vi vill också satsa på nästa generations kärnkraft i form av små modulära reaktorer, SMR, som ska kunna serietillverkas och därmed byggas snabbare. Dessa små reaktorer har en så pass hög kapacitet att de kan försörja hela Katrineholm med el. Reaktorerna kan också producera vätgas och leverera fjärrvärme.

I Estland deltar statliga Vattenfall i ett utvecklingsprogram av SMR-reaktorer, för att minska utsläppen från landets koldioxidintensiva elproduktion. Moderaterna vill utveckla en plan för nästa generations kärnkraft även här i Sverige.

Moderaternas förslag:

 • Sverige ska satsa på att utveckla nästa generations kärnkraft, i form av småskaliga reaktorer.
 • Ge Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att ta fram ett nytt regelverk för småskaliga reaktorer. Ansökningsavgiften för de småskaliga reaktorerna måste också ses över.
Kärnkraft är klimatsmart

.

Vanligt ställda frågor

Vill Moderaterna subventionera ny kärnkraft?

Ja, vi vill subventionera ny kärnkraft genom förslaget om gröna kreditgarantier. Det beror på att kärnkraften har missgynnats både politiskt och ekonomiskt under lång tid. Kärnkraften behövs för klimatomställningen och för att vi ska kunna ha rimliga elpriser i Sverige – hela landet tjänar på det.

Kritiker menar att kärnkraften är olönsam, är det därför ni vill subventionera den?

Nej, kärnkraften är inte olönsam. Skälet till att vi vill subventionera kärnkraften är att den har missgynnats politiskt och ekonomiskt under lång tid i jämförelse med andra kraftslag.
 

Kommer skattebetalarna behöva betala 400 miljarder för ny kärnkraft i Sverige?

Nej, förslaget kommer inte kosta skattebetalarna någonting. Dessa 400 miljarder är enbart garantier som staten betalar ut om energiföretaget inte kan betala sina lån.

Hur många nya kärnkraftverk kan byggas med ert förslag?

Uppskattningar visar att det räcker till att bygga 10 nya reaktorer, om de finansieras med 20 procent eget kapital och 80 procent lån. SMR är betydligt billigare och många fler skulle kunna byggas.

Hur lång tid tar det att bygga ett kärnkraftverk?

Små modulära reaktorer kan enligt branschen byggas på tio år. Konventionella reaktorer tar något längre tid än så att bygga. Det kan jämföras med vindkraftverk på land som tar 9-11 år att bygga

Hur mycket minskar utsläppen med kärnkraft?

Varje ny reaktor kan minska utsläppen med 12–13 miljoner ton koldioxid varje år, genom att ersätta el från kolkraft. Det är mer än utsläppen från personbilstrafiken i Sverige under ett år. Moderaternas förslag möjliggör tio nya rektorer –  det innebär minskade utsläpp med 120-130 miljoner ton per år. Det är mer än dubbelt så mycket än Sveriges samlade utsläpp per år.
 

Vill Moderaterna inte att det ska byggas någon ny vindkraft? 

Jo, vi vill att det ska byggas mer vindkraft. Men vi vill inte köra över medborgare och kommuner i frågan om ny vindkraft och vi vill heller inte subventionera vindkraften. Det viktigaste just nu är att Sverige får mer planerbar kraftproduktion.

Är kärnkraft bra för miljön?

Ja, kärnkraft är bra för miljön. Varje ny reaktor som byggs kan minska utsläppen med 12-13 miljon koldioxid varje år.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Energi