Sjukvård

Allt för många östgötar, både vuxna och barn, väntar just nu i kö för att få vård. Att inte få vård i rätt tid ökar risken för att försämras i sin sjukdom, men det medför också onödigt lidande och oro.

Satsa på medarbetarna

Medarbetarna är regionens viktigaste resurs och nyckeln till en väl fungerande hälso-och sjukvård. Därför måste arbetsmiljön förbättras och villkoren utvecklas.

Höj OB-tillägget

Utan medarbetare som trivs och jobbar kvar i vården kan vi inte korta köerna för patienterna. Det måste dels löna sig att arbeta när andra är lediga, därför vill vi höja OB-tillägget. Men vi behöver också utveckla fler arbetstidsmodeller för ett hållbart arbetsliv med möjlighet till återhämtning.

Utveckla ledarskapet

Utan ett bra ledarskap kan inte vården utvecklas. Vi vill öka stödet och utbildningen för ledare och chefer i vården.

Minska den administrativa bördan för vårdpersonalen

Vi vill starta ett utvecklingsarbete för att minska antalet administrativa arbetstimmar till förmån för patientfokuserat arbete.

Fler möjligheter att göra karriär inom sjukvården

Det ska löna sig att vidareutbilda sig och höja sin kompetens och sitt kunnande inom vården, även om man inte byter arbetsplats. Därför vill vi utveckla olika typer av karriärstegar ytterligare och skapa större möjligheter till betalda specialistutbildningar på arbetstid

Korta vårdköerna

Allt för många östgötar, både vuxna och barn, väntar just nu i kö för att få vård. Att inte få vård i rätt tid ökar risken för att försämras i sin sjukdom, men det medför också onödigt lidande och oro.

Ökad valfrihet

Vi behöver fler vårdgivare som kan vara med och kapa vårdköerna. Det bidrar till ökad konkurrens och ökad valfrihet för både patienter och medarbetare.

Fler och enklare sätt att ha kontakt med vården

Med smarta digitala lösningar kan du få hjälp snabbare. Det ger även möjlighet att kunna hantera din kroniska sjukdom på bättre sätt, utan onödiga besök på sjukhus och vårdcentral.

Korta köerna till BUP

Barn och unga ska få en första bedömning och behandling till BUP inom 30 dagar.

Vi vill även införa ett vårdval inom BUP så att du själv kan välja din vårdgivare och att fler privata aktörer kan få bidra till att korta köerna.

För att minska den psykiska ohälsan hos barn och unga måste alla jobba tillsammans. Allt från föräldrar och familj till förskola, skola, elevhälsa och den mer specialiserade vården inom BUP.

Utveckla vården

För oss är det självklart att Östergötland ska ligga i topp när det gäller vårdkvalitet, information och bemötande. Men också att vi ligger i framkant på forskning och utveckling av framtidens vård

Cancersjukvård när du behöver den

Varje år får ca 3 500 östgötar cancer. Här krävs ett fokuserat arbete där ledtider mellan diagnos och behandling kortas.

Vårdgarantin för cancer-patienter ska stärkas och ytterligare satsningar på rehabilitering under och efter cancersjukdom behövs.

Vi vill även utveckla cancervården för barn genom en särskild barncancerstrategi. Detta för att tydligare kunna följa upp de skador som en cancerbehandling kan medföra samt för att stärka kompetensen hos medarbetarna genom särskilda utbildningar.

Satsa mer resurser på vårdcentralerna

Det är viktigt att snabbt och enkelt komma i kontakt med sin vårdcentral oavsett om det sker digitalt, via telefon eller på plats.

Genom att satsa mer resurser på vårdcentralerna kan fler få sin vård närmre och tidigare, något som avlastar andra delar av sjukvården. Då kan även läkarmedverkan i den kommunala vården och omsorgen stärkas.

Forskningen inom den nära vården måste stärkas så att vårdkvaliteten för den som får vård både av regionen och kommunen ökar.