Hav och vatten

Moderaterna föreslår reformer för att minska miljögifter, övergödning och överfiske. Hav-och vattenmiljöerna måste återställas.

Haven runt Sverige och våra sjöar och vattendrag är utsatta för stora påfrestningar. Mänsklig aktivitet har genom åren orsakat övergödning, utsläpp av miljögifter, nedskräpning och överfiske. Särskilt Östersjön är utsatt. Moderaterna vill återställa havs- och vattenmiljöerna och den biologiska mångfalden. 

Vi vill bedriva en uthållig och målmedveten politik för att återställa havs- och vattenmiljöerna och den biologiska mångfalden. Östersjöområdet är till följd av långsam vattenomsättning mycket känsligt för övergödning. Men det finns också problem med förhöjda värden av farliga ämnen, nedskräpning och utarmade fiskbestånd.

Åtgärder för att minska övergödning, nedskräpning och gifter i havet

Vi vill minska övergödning, nedskräpning och utsläppen av miljögifter i havet. Moderaterna satsar på avancerad vattenrening och åtgärder för att minska utsläppen av kväve och fosfor från jordbruket. Vi vill också stärka de internationella samarbetena i Östersjön och Västerhavet, eftersom havsmiljön i slutändan är en internationell angelägenhet. 

Moderaternas förslag: 

  • Sverige bör driva på för sanktioner mot de stater och företag som övergöder Östersjön.
  • Sverige bör prioritera det internationella samarbetet för minskad övergödning, minskat skräp i havet och minskade utsläpp av gifter.
  • Investera i avancerad reningsteknik i fler reningsverk för att minska spridningen av bland annat läkemedelsrester och mikroplaster

En hållbar fiskeripolitik

Moderaterna vill värna det småskaliga fisket och våra unika skärgårdsmiljöer. Samtidigt måste fiskeripolitiken se till att vi inte fångar mer fisk än vad som är hållbart på lång sikt. Situationen för torsken, strömmingen och andra arter i Östersjön är bekymmersam. Moderaterna vill se över reglerna som styr vem som får fiska var och hur mycket fisk som vi fiskar. Dessutom ska vi öka öka jakten på säl- och skarvstammarna, som har vuxit kraftigt och äter stora mängder fisk.

Det är fortfarande osäkert hur ekosystemen i haven fullt ut fungerar och hur klimatförändringar påverkar det. Försurningen av världshaven förväntas få stora konsekvenser för marina organismer, ekosystem och den biologiska mångfalden. För att skapa en bättre förståelse för havsmiljön och den biologiska mångfalden vill vi utöka forskning kring den marina miljön. 

Moderaternas förslag:

  • Vi vill se över reglerna för trålgränsen, vem som får fiska var och hur mycket som får fiskas upp.
  • Utöka jakten på sälar och skarvar som äter stora mängder fisk.
  • Satsa mer pengar på forskning kring den marina miljön.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Klimat

Eller se allt om #Skogen