Enklare att hyra och köpa bostad

Det ska bli enklare att hyra eller köpa en bostad. Moderaterna föreslår ett höjt bolånetak och fri hyressättning vid nyproduktion.

Moderaterna vill se bättre förutsättningar för ökat byggande och snabbare processer. Därför behövs förenklade byggregler, tillgång till mer byggbar mark samt en mer flexibel bostadsmarknad. Moderaterna är samtidigt garanten för att vänstersidan inte får driva människor ur sina hem med en återinförd fastighetsskatt.

Sverige behöver ett ökat byggande

 • I 180 av landets 290 kommuner råder det idag bostadsbrist.
 • Enligt Boverkets prognos behövs drygt 67 000 nya bostäder om året fram till 2030. I det oroliga ekonomiska läget minskar bostadsbyggandet, därför är det just nu särskilt viktigt med en aktiv bostadspolitik som främjar bostadsbyggandets långsiktiga förutsättningar.
 • Det måste finnas bostäder som fungerar för alla, oavsett var i livet man befinner sig.

Därför vill Moderaterna:

 • Tillgängliggöra mer mark genom att reformera strandskyddet och systemet för riksintressen.
 • Göra det enklare att bygga. De onödiga regler som hindrar bostadsbyggandet behöver tas bort och de alltmer detaljerade detaljplanerna ersättas av enklare byggplaner.
 • Göra så att det går snabbare att bygga. Staten behöver ta sitt ansvar och inte försena byggprocessen. En tjänstegaranti, där den enskilde är garanterad service inom en viss tid, bör utfärdas då handläggning hos det offentliga krävs för byggande.
 • Genomföra en översyn av riksintressena och deras effekter på bostadsbyggandet.
 • Utreda om intresseorganisationers möjlighet att överklaga detaljplaner och bygglov kan begränsas.
 • Införa en avgift vid överklagande av bygglov samt detaljplaner.

Den moderatledda regeringen gör:

 • Regeringen vill främja bostadsbyggandet genom att förenkla byggregler, förkorta ledtider och begränsa överklagningsmöjligheter.
 • Regeringen har tillskjutit Lantmäteriet 20 miljoner kronor för att utveckla infrastruktur som gör öppna data tillgängligt. Detta väntas bland annat leda till kortare och förenklade tillståndsprocesser vid nybyggnation.
 • Regeringen har höjt taket för ROT-avdraget från 50 000 kr till 75 000 kr. Det innebär att den som anlitar hjälp för vissa renoveringsprojekt hemma kan få ett högre skatteavdrag. Syftet är att öka efterfrågan på ROT-arbeten och behålla viktig personal i byggbranschen i det svåra ekonomiska läget.
 • Regeringen har gett Boverket i uppdrag att ta fram statistikunderlag som kan användas för ett ökat småhusbygge. Småhus är bland annat villor och radhus.
 • Regeringen har föreslagit en bonus till kommuner som upprättar detaljplaner som gör det möjligt att bygga fler småhus. Många vill bo i villa eller radhus, men kommuner har under lång tid inte prioriterat småhusbyggande i sin planering i tillräcklig utsträckning.
 • Regeringen har föreslagit en bonus till kommuner som antar detaljplaner som möjliggör att lokaler omvandlas till bostäder. Många lokaler står tomma runt om i Sverige och gällande detaljplaner kan förhindra att de byggs om till bostäder. Regeringen föreslår en stimulans om 20 miljoner kronor 2024 och 25 miljoner kronor per år 2025–2026 till kommuner som antar eller ändrar detaljplaner som möjliggör omvandlingar.
 • Regeringen har gett Boverket i uppdrag att se över regelverket för ändring av detaljplaner. Ungefär en fjärdedel av planbesluten i Sverige handlar om att ändra befintliga detaljplaner. Det är därför viktigt med tydliga regelverk som är lätta att tillämpa. En planprocess ska aldrig behöva vara mer komplicerad än vad som är nödvändigt. Enklare regler för ändring av detaljplaner skulle exempelvis kunna göra det lättare att planera för omvandling av lokaler till bostäder.
 • Regeringen har gett Boverket i uppdrag att ta fram en vägledning för arbete med exploateringsavtal, vilket skulle göra det tydligare vilka krav kommuner kan ställa på en byggherre och hur kostnader kan fördelas i exploateringsavtal.
 • Regeringen har gett Boverket i uppdrag att förbättra sina prognoser och scenarier för byggande.

En bostadsmarknad för alla

 • Sex av tio unga kan inte köpa en bostad på egen hand.
 • För att få en hyresrätt i Stockholm via bostadskön krävs cirka tio års kötid, något som många unga och de som är nya i Sverige av naturliga skäl saknar.
 • Ingen ska behöva tacka nej till jobb eller utbildning för att bostadsmarknaden inte fungerar.

Därför vill Moderaterna:

 • Göra det enklare att köpa en bostad. Tillsätt en utredning av de nuvarande kreditrestriktionerna för att säkerställa att de inte i onödan stänger människor ute. Höj bolånetaket till 90 procent, samtidigt som ränteavdraget för blancolån tas bort.
 • Göra det enklare att hyra en bostad. Därför förespråkar vi att det nuvarande hyressättningssystemet förändras för att möjliggöra mer rättvisa hyror. Att hyresgästernas och de potentiella hyresgästernas faktiska värdering av boendet ges större vikt. Det är dock viktigt att sådana förändringar genomförs på ett sätt som gör att det inte får orimliga konsekvenser för de som idag bor i hyresrätt.
 • Sänk tröskeln in på bostadsmarknaden genom att se över lagstiftningen gällande breddat ägande. Genom att möjliggöra för olika typer av upplåtelseformer skapas en bostadsmarknad som bättre passar livets olika skeenden.
 • Att studentbostäder blir en egen boendeform som undantas från fler byggregler för att öka utbudet av billiga och yteffektiva studentbostäder.

Den moderatledda regeringen gör:

 • Regeringen har tillsatt en utredning om presumtionshyror, vilket gör det mer lönsamt att bygga hyresrätter.
 • Regeringen har tillsatt en utredning om enklare privatuthyrning, för att en större del av det befintliga bostadsbeståndet ska kunna nyttjas. Med anledning av det fortsatt allvarliga ekonomiska läget förlängs det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag ytterligare t.o.m. den 30 juni 2024. Bidragsnivån höjdes fr.o.m. den 1 juli 2023 från 25 till 40 procent av storleken på det preliminära bostadsbidraget. Det maximala beloppet ökade alltså från 1 325 kronor till 2 100 kronor per månad.
 • Regeringen har påbörjat arbetet för att införa månadsuppgifter som inkomstunderlag för bostadsbidrag och betalningsskyldighet för underhållsstöd. Syftet är att minska risken för att de som har bostadsbidrag och betalar underhållsstöd blir återbetalningsskyldiga. Det nya är att inkomstunderlag kommer att komma månadsvis från Skatteverket till Försäkringskassan.
 • Då har Försäkringskassan aktuella inkomstuppgifter när behovet av bostadsbidrag och betalningsskyldigheten för underhållsstöd ska prövas. Då minskar risken för att det blir fel, samtidigt som att det ska blir svårare att fuska.
 • Regeringen har tillsatt en utredning om fler vägar till ägt boende genom hyrköp och ägarlägenheter. Regeringen har gett Boverket i uppdrag att föreslå lättnader på byggkraven för studentbostäder
 • Moderaterna har tidigare föreslagit att tillfälligt pausa amorteringskravet för att lätta bördan på hushållen i en svår ekonomisk tid. Regeringen har tillsatt en kommitté som ska analysera hur amorteringskravet och bolånetaket har fungerat samt gett Finansinspektionen i uppdrag att granska undantaget från amorteringskrav vid köp av nyproduktion.

Nej till höjda skatter på bostadsägande

 • Sverige är ett bostadsägarland. 70 procent av svenskarna äger sitt eget boende och 60 procent av de som idag har ett förstahandskontrakt på en hyresrätt skulle hellre äga sitt boende.
 • Att äga sitt boende är förenat med stor frihet och generellt sett låga boendekostnader. Därför borde fler få möjlighet att äga sitt eget boende.
 • Samtidigt förespråkar företrädare för oppositionen ett återinförande av fastighetsskatten, vilket skulle göra det svårare för dem som vill köpa en bostad att göra det och svårare för dem som redan äger en bostad att bo kvar.
 • Ett återinförande av fastighetsskatten så som den såg ut innan den moderatledda regeringen avskaffade den 2008 skulle ge ägarna till en vanlig villa cirka 20 000 kronor per år i ökade utgifter.
 • Socialdemokraterna föreslår även att en bankskatt införs som hade inneburit 4 000 kr årligen i ökade bolånekostnader för en genomsnittlig bolånetagare som har lån på två miljoner kr.

Därför vill Moderaterna:

 • Stoppa vänstersidan från att återinföra fastighetsskatten och införa bolåneskatten.
 • Behålla ränteavdraget för bolån.
 • Värna trygga och långsiktiga spelregler för bostadsägande.

Vanligt ställda frågor

Vad är bolånetak?

Bolånetaket innebär att man inte får låna mer än 85 procent av vad bostaden kostar. Moderaterna vill höja bolånetaket till 90 procent.

Vad innebär fri hyressättning vid nyproduktion?

Det innebär att den som bygger en ny fastighet får förhandla hyrorna direkt med hyresgästen, istället för med hyresgästföreningen.

Vad innebär ombildning till bostadsrätt?

Ombildning till bostadsrätt innebär att hyresgästerna får möjlighet att köpa sin lägenhet. De hyresgäster som inte vill köpa sin bostad kan hyra lägenheten av bostadsrättsföreningen. 

Ta ställning och dela artikeln