Bistånd

Målet för biståndspolitiken måste vara att göra det möjligt för länder att gå från bistånd till handel så att det traditionella biståndet en dag kan upphöra.

Moderaterna ser biståndet som en betydelsefull del av det svenska engagemanget i världen. Biståndet ska skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Biståndet är också ett av de viktigaste utrikespolitiska verktygen för att driva och värna svenska intressen och möta de utmaningar vi och världen står inför. I detta är alltid mänskliga fri- och rättigheter, demokrati, rättsstat samt marknadsekonomi vägledande.

Vår biståndspolitik tar avstamp i att det inte är bistånd som driver utveckling. Marknadsekonomin, äganderätten och en fri handel utgör grunden för samhällens utveckling och hållbart välstånd för människor. Det är framför allt enskilda människor med idéer, som vågar förverkliga sina drömmar, som gör världen bättre. Målet för biståndspolitiken måste vara att göra det möjligt för länder att gå från bistånd till handel, så att det traditionella biståndet en dag kan upphöra.

För att bidra till att bryta länders biståndsberoende behöver den traditionella synen på biståndet reformeras – något som vi nu gör.

Moderaterna vill och arbetar för att:

  • Fokusera biståndet till länder, organisationer och tematiska områden där det kan göra konkret nytta
  • Öka andelen humanitärt bistånd
  • Prioritera insatser som stödjer arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter
  • Utöka och effektivisera klimatbiståndet
  • Införa en ny budgeteringsprincip för biståndet som innefattar en fyraårig budgetram och högre transparens

Vill du läsa mer om Moderaternas biståndspolitik finns reformagendan – Bistånd för en ny era att läsa genom att klicka här

Du kan också läsa mer om vår politik och vad regeringen gör genom att klicka här

Ta ställning och dela artikeln