10 reformer för att bekämpa skuggsamhället

Regeringen har tappat kontrollen över skuggsamhället. Ett stort antal personer vistas i Sverige illegalt och antalet bedöms öka kraftigt de kommande åren. Moderaterna lägger nu 10 skarpa förslag i riksdagen för att bekämpa skuggsamhället.

I dag är det många som stannar kvar i Sverige trots att de fått avslag på sin asylansökan. Uppgifter pekar på att det kan vara upp till 50 000 personer. De kommande åren bedöms antalet personer som vistas här utan tillstånd öka med över 40 000. Det här undergräver förtroendet för vår reglerade invandring.

De personer som väljer att stanna i Sverige utan tillstånd väljer ofta att arbeta illegalt eller att försörja sig genom kriminalitet. Dessa människor riskerar både att fara illa och göra illa, det är inte värdigt ett land som Sverige.

Det finns också omfattande problem med den svenska folkbokföringen. Kriminella skriver sig på felaktiga adresser i syfte att få bidrag och förmåner som de annars inte hade haft rätt till. Problemen med samordningsnummer har lett till att människor som kommer till Sverige har haft flera olika identiteter. Regeringen har misslyckats med att hålla ordning i folkbokföringen.

Moderaterna lägger nu 10 skarpa förslag i riksdagen för att bekämpa skuggsamhället.

1. En ny svensk folkräkning och bättre kontroll

Skatteverket bedömer att 200 000 är skrivna på felaktiga adresser i Sverige. Genom att skriva sig på fel adress kan kriminella dölja sin identitet. Kriminella skriver sig också på adresser de inte bor på för att kunna få bidrag och förmåner som de inte annars hade haft rätt till.

Moderaterna föreslår därför att en nationell folkräkning ska genomföras. Skatteverket bör genomföra folkräkningen i samarbete med berörda myndigheter. I områden där det finns misstanke om felaktig folkbokföring bör Skatteverket göra hembesök. Den som inte kan verifieras i folkräkningen bör omedelbart gå miste om bidrag som följer med folkbokföringen.

Skatteverket har också larmat om ett omfattande fusk med samordningsnummer i Sverige. Det innebär att kriminella kan ha flera olika identiteter samtidigt. Moderaterna vill därför att en kontroll av biometriska uppgifter ska göras som huvudregel vid utfärdandet av samordningsnummer – vilket i dag gäller för utfärdandet av pass.

2. Slopad sekretess mellan myndigheterna

I Sverige gäller som huvudregel sekretess mellan myndigheter. Moderaterna vill införa en ny huvudregel i sekretesslagstiftningen som säger att berörda myndigheter som utgångspunkt alltid ska kunna dela relevant information med varandra. Det kommer underlätta myndigheternas arbete med att bekämpa skuggsamhället.

3. En ny informationsplikt mellan myndigheterna

Kommuner och andra myndigheter ska ha en plikt att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de påträffar en person utan tillstånd.

4. DNA-analys som huvudregel vid viss anhöriginvandring

Moderaterna föreslår att DNA-analys ska användas som huvudregel när någon ansöker om uppehållstillstånd och åberopar biologiskt släktskap. I dag används DNA-analys endast i vissa fall, och då endast som en möjlighet för den enskilda att påvisa släktskap. Det förekommer att barn utnyttjas eller far illa efter att de har tagits till Sverige av personer som inte är deras föräldrar.

5. Anmälningsplikt för asylsökande

En asylsökande ska vara skyldig att vara tillgänglig för Migrationsverket. Den som inte följer sin anmälningsplikt ska förlora sin rätt till dagpenning och boendeersättning.

6. Nya verktyg för att övervaka personer med utvisningsbeslut

Den som har ett utvisningsbeslut har en skyldighet att lämna landet. Moderaterna föreslår nya verktyg för att övervaka utvisade personer.  Det handlar om en rörelserestriktion – till exempel genom krav på anmälan flera gånger om dagen eller att inställa sig på boendet under vissa klockslag.

Det kan också behövas elektronisk övervakning, till exempel genom elektronisk fotboja.

7. Stopp för bidrag till personer som befinner sig illegalt i Sverige

Det förekommer att kommuner ger ekonomiskt bistånd till personer som inte har rätt att vara i Sverige. Det är inte rimligt att en person som ska lämna landet ges ekonomiskt bistånd. Moderaterna vill därför införa ett förbud för kommuner att ge ekonomiskt stöd till personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

8. Förlängd preskriptionstid för av- och utvisningsbeslut

I nuläget preskriberas ett beslut om avvisning och utvisning efter fyra år. När denna preskriptionstid har löpt ut kan personen som har uppehållit sig illegalt i Sverige lämna in en ny asylansökan.

Moderaterna föreslår därför att preskriptionstiden blir betydligt längre. Det skulle innebära att det blir mindre attraktivt att stanna kvar i Sverige utan tillstånd för att senare kunna göra en ny asylansökan.

9. Fler återtagandeavtal och överenskommelser med ursprungsländer

I dag är det ofta en förutsättning för att en person ska kunna utvisas att mottagarlandet är beredd att ta emot sina medborgare.  Sverige behöver därför fler avtal med länder där de förbinder sig till att ta emot sina egna medborgare.

10. Villkorat bistånd

Sverige bör ställa krav på länder som får svenskt bistånd att samarbeta vid återtagande av sina egna medborgare. Biståndet ska dras in eller minskas för länder som vägrar att ta emot sina egna medborgare.

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga