Vår politik

Vi vill att varje person ska känna att han eller hon styr över sin egen vardag. Det innebär bland annat att flytta beslut från politikerna till medborgarna.

Här finner du en kort sammanfattning av vårt Regionpolitiska program för 2022-2026. Vill du läsa det Regionpolitiska programmet i sin helhet finns den nedan.

Moderaterna tror på människors kraft och utvecklingsmöjligheter. Den kraften och de möjligheterna kan tillämpas exempelvis genom möjligheten att själv få välja vårdcentral och möjligheten att själv påverka sin vård, men också genom att den som arbetar inom vården ska kunna välja arbetsgivare och göra karriär.

Vår hälso- och sjukvårdspolitik bygger på att patienten alltid kommer i första hand och patientens ställning i vården måste stärkas. Vården ska finnas när du behöver den och ges utifrån dina behov. Du ska känna dig trygg om du blir sjuk. Hälso- och sjukvården ska vara personcentrerad. Det innebär att patienten som individ och inte bara sjukdomen ska vara i fokus vid vård och behandling.

Hela länet ska vara attraktivt att bo och verka i. Detta blir möjligt med bra vägar, järnvägar och stabil uppkoppling. Kollektivtrafik ska inte ställs mot bilen. Infrastrukturen måste istället bygga på flera alternativa färdsätt. 

Vårdens kvalitet ska vara avgörande, inte driftsformen. Privata alternativ bidrar till att förbättra och stimulera vården. Vårdverksamheter som inte klarar av att uppfylla kraven ska inte drivas vidare.

Både medicinsk och teknisk utveckling möjliggör såväl för effektiviseringar som för bättre arbetsmiljö för medarbetarna i vården. Utvecklingen av nya läkemedel, behandlingsformer, hjälpmedel och inte minst informationstekniken innebär stora möjligheter att utveckla sjukvårdens kvalitet, resultat och tillgänglighet samt patienternas möjlighet till delaktighet i sin vård

Att snabbt få kontakt med sjukvården är det som ofta värderas högst av patienterna men trots det brister tillgängligheten där. Vi befinner oss i en situation där tusentals länsinvånare väntar på vård. Det är oacceptabelt. I moderaternas Örebro län ska vårdköerna bort och skattepengarna ska användas så effektivt som möjligt. Vårdens pengar ska gå till vård. Vårt mål är att Region Örebro läns verksamheter ska vara bland de bästa och mest välskötta i landet.

Örebro län ska vara ett attraktivt län där människor vill leva och verka och som erbjuder bra möjligheter till boende, utbildning och kommunikationer. Örebro län ska erbjuda ett rikt kulturliv samt ha en positiv attityd till entreprenörskap och de kreativa näringarna. Den pågående urbaniseringen, globaliseringen och digitalisering medför utmaningar men framför att möjligheter för hela länet. De möjligheterna måste tas tillvara på bästa möjliga sätt.

Region Örebro län är en politisk styrd organisation och de val och prioriteringar som väljarna gör ska synas i verksamheten. Vårt mål är att bilda ett moderatlett styre i Region Örebro län för att genomföra reformer så att alla länsinvånare får vård i tid, där skattepengarna används optimalt, där Örebro län utvecklas positivt och där personalen känner glädje och stolthet över att arbeta i Region Örebro län. För att uppnå detta är vi beredda att samtala och samarbete med samtliga partier. För oss är resultatet och en god och tillgänglig vård för alla länsinvånare den viktigaste målsättningen.

Regionpolitiskt program 2022-2026

Viktiga politiska frågor som får ordning på Sverige

Lag och ordning

Moderaterna föreslår mönsterbrytande åtgärder för att bekämpa gängen. Vi satsar stora pengar på rättsväsendet för att fler brott ska kunna klaras upp.

Lag och ordning

Eller se allt om #Lagochordning

Ekonomi och jobb

Moderaterna vill återinföra arbetslinjen i Sverige. Det ska alltid löna sig att arbeta och stora reformer behövs för att bryta långtidsarbetslösheten.

Ekonomi och jobb

Eller se allt om #Ekonomiochjobb

Vad tycker Moderaterna i dina hjärtefrågor?

Inga sökresultat

{{ subject[0].name }}