Öka tryggheten för länets födande kvinnor – Återöppna förlossningen i Karlskoga!

Förlossningsvården i region Örebro län ska vara nära, jämlik, trygg och framförallt patientsäker både för kvinnor och barn. Kvinnorna i vårt län har rätt till valfrihet och att i möjligaste mån planera hur de vill ha sin förlossning. Sveriges förlossningskris är ett faktum och fler vårdplatser behövs, så även i vårt län. I vår region har kvinnor med partner tidigare haft förmånen att tryggt välja mellan två förlossningsavdelningar tills Socialdemokraterna stängde Karlskoga BB. Vi Moderater tänker säkerställa att länet har två förlossningsavdelningar öppna dygnet runt, året om. Alla kvinnor har rätt till en trygg förlossning. Ingen kvinna ska känna oro för att bli hemskickad eller ut på vägarna p.g.a. platsbrist. 

Centraliseringen som skett i vårt län har drabbat Karlskoga lasarett hårt och orsakat personalflykt, sämre arbetsmiljö och en ständig oro för lasarettets överlevnad. I en tid när det behövs fler vårdplatser inom förlossningsvården är det helt fel väg att gå att stänga en välfungerande mycket omtyckt förlossningsavdelning, kvinnoklinik och BB.

För att skapa en trygg och säker förlossningsvård i länet behövs båda förlossningsavdelningar öppna dygnet runt, året om. Vi behöver säkerställa att rekrytering sker av de yrkesgrupper som krävs för att öppna upp förlossningen i Karlskoga och använda oss av de statliga medel som finns öronmärkta för förlossningsvården. Moderaterna har viljan och modet att genomföra en återöppning av förlossningen i Karlskoga snarast.

Många kvinnor vittnar om att deras förlossningsskador inte har tagits på allvar och att det tagit flera år innan de fått rätt behandling. En viktig del för att ge kvinnor med dessa skador en fullgod vård är att det finns specialistvård att tillgå med kompetens för förlossningsskador och som kan hantera både vanliga och ovanliga skador. Generellt blir resultatet mycket bättre om skadorna behandlas direkt och inte efter flera år. Därför är det viktigt att förlossningsskador både uppmärksammas och behandlas tidigt. Region Örebro län ska arbeta för att minimera förlossningsskador och en framtida inkontinens för de som ändå drabbas av förlossningsskador. Varje nyförlöst kvinna ska få möjligheten att bedömas och behandlas av kompetent kirurg avseende eventuell skada på slutmuskeln.

Barnmorskorna i förlossningsvården i region Örebro län arbetar under högt tryck och ofta stressade situationer. Att satsa på en betald specialistutbildning till barnmorska för sjuksköterskor skulle öka möjligheterna till att säkra kompetensförsörjningen till mödra- och förlossningsvården som i sin tur bidrar till minskad arbetsbelastning för länets barnmorskor. Region Örebro län bör också föra samtal med Örebro universitet för att se över möjligheten till en barnmorskeutbildning i Örebro.

Moderaterna vill

  • Att det ska finnas två förlossningsmottagningar i länet
  • Att förlossningsskador tidigt uppmärksammas och behandlas
  • Se över möjligheterna till barnmorskeutbildning vid Örebro universitet

Vill du veta mer om vår politik för Region Örebro län kan du läsa vårt Regionpolitiska program här