Medarbetarna – vårdens viktigaste resurs

Att arbeta i hälso- och sjukvården

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare med ansvar för drygt 10 000 medarbetares arbetsmiljö och trivsel. Region Örebro län ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs, kan utvecklas och mår bra.

Bemanning i hälso- och sjukvården

Trots bristen på personal har Regionen aldrig tidigare haft så många läkare och sjuksköterskor anställda som man har nu. Detta innebär att vi måste ändra både på vem som gör vad inom olika välfärdsområden, men också vilka kompetenser som nyttjas.

Moderaterna vill:

 • Ge medarbetare större möjlighet att påverka arbetstider och arbetsuppgifter

Framtida kompetensförsörjning

Moderaterna vill att vårdutbildade medarbetare ska få ägna sig åt patienter, inte åt administrativa sysslor. Det behövs också fler och bättre digitala lösningar som underlättar arbetet inom hälso- och sjukvården.

Moderaterna vill:

 • Att vårdutbildade medarbetare får ägna mer tid åt patienter
 • Satsa på fler och bättre digitala lösningar
 • Se över möjligheten till betald utbildning för undersköterskor som vill utbilda sig till sjuksköterskor

Handledning och mentorskap

Att handleda studenter under utbildning är en viktig uppgift för vården och vårdens medarbetare. Handledarskap och mentorer krävs både för att skapa fler VFU-platser och för att ge nyutbildad vårdpersonal och nyanlända med vårdutbildning en god introduktion.

Moderaterna vill:

 • Att både handledarskap och mentorskap inom vården utvecklas
 • Öka antalet VFU-platser

Bra ledarskap är en förutsättning för framgång

Regionen ska ha ledare som kan möta utmaningar med moderna och effektiva arbetsformer i en rörlig och flexibel organisation. Då behövs tillgång till rätt verktyg och bra stöd.

Moderaterna vill:

 • Att alla som börjar en tjänst som chef i verksamheten också måste gå en ledarskapsutbildning

Karriärtjänster för specialistsjuksköterskor
För att möta rekryteringsbehovet av specialistsjuksköterskor ska möjligheten för sjuksköterskor att vidareutbilda sig bli bättre.

Moderaterna vill:

 • Införa karriärtjänster för specialistsjuksköterskor

Anställningsvillkor och schemaläggning

Arbetstider är en central fråga för en god arbetsmiljö och möjligheten att var en attraktiv arbetsgivare. Moderater anser att man behöver arbeta med verksamhetsanpassade och hälsofrämjande arbetstider för medarbetarna.

Moderaterna vill:

 • Att Regionen genomför en försöksverksamhet där olika schema- och skiftläggningar prövas
 • Att arbetstiderna ska vara förenliga med privat- och familjeliv och möjliggöra återhämtning  

Enklare vägar in till yrket 

Det behövs fler och enklare vägar in till arbete inom välfärdssektorn. Detta gäller särskilt för de som kommer till Sverige från andra länder, men det kan även gälla de som senare i livet vill byta yrkesbana och bidra med den kunskap och kompetens man samlat på sig och bär med sig.

Moderaterna vill:

 • Att det ska finnas fler och enklare vägar in i hälso- och sjukvårdsyrken

Ökad produktivitet inom hälso- och sjukvården
Det är viktigt att ständigt arbeta med effektivisering av administration, planering och dokumentation. Bättre, mer anpassade stödsystem och stödverktyg är avgörande för en bättre tillgänglighet.

Moderaterna vill:

 • Att vården ska ha IT- och stödsystem som effektiviserar administration och dokumentation och som samtidigt underlättar vardagen och stärker patientsäkerheten.

En trygg och säker arbetsplats

Alla medarbetare ska garanteras en trygg och säker arbetsmiljö utan rädsla för hot och våld. Regionen ska regelbundet se över och förbättra rutinerna för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för medarbetarna.

Moderaterna vill:

 • Se över möjligheten till utökad kameraövervakning vid akutmottagningarna
 • Ge ambulanspersonal möjligheten att använda skyddsväst vid utryckning
 • Tillåta ordningsvakter att bära kroppskamera