10 september, 2021

Nu får vi ordning på tryggheten i Sverige

Tidningsutdelare ska inte behöva bära överfallslarm. Butiksägare ska inte behöva lägga ned sina verksamheter på grund av hot och utpressning. Hårt arbetande människor ska inte terroriseras av kriminella. Nu får vi ordning på Sverige.

Sverige ska vara ett tryggt land för alla. Gängkriminaliteten utgör just nu det största hotet mot tryggheten i samhället – den måste bekämpas med full kraft. Men samtidigt måste vardagsbrottsligheten prioriteras högt. Hederliga människor ska inte behöva utsättas för misshandel, inbrott, rån och andra allvarliga brott mot person.

Moderaterna presenterar därför flera konkreta förslag för att bekämpa vardagsbrottsligheten:

Mer pengar och fler verktyg till polis och åklagare


✓ 10 000 fler polisanställda år 2024

Moderaterna avsätter de pengar som krävs för att det ska bli 10 000 fler polisanställda år 2024. Fler poliser leder till att fler brott kan upptäckas och att fler brottsutredningar kan genomföras.

✓ Fler åklagare och fler anställda i domstolarna

När poliserna blir fler så kommer fler brott upptäckas och fler brottsutredningar genomföras. I dag har åklagarna en hög arbetsbelastning och domstolarna har så många ärenden att det kan ta lång tid innan det blir rättegång. Därför avsätter vi mer pengar till Åklagarmyndigheten och Sveriges Domstolar, så att rättsprocesserna går snabbare och håller högre kvalitet.

✓ Fler poliser på gator och torg som fokuserar på kärnuppdraget: att ingripa mot och klara upp brott

Det behövs fler poliser i yttre tjänst som arbetar med att bekämpa brott.

✓ Höjda polislöner och betald polisutbildning

Fler poliser kräver höjda polislöner. Vi vill också införa en betald polisutbildning – vilket innebär att staten skriver av studielånen för alla polisstudenter.

✓  Förstärk Nationellt forensiskt centrum (NFC)

Nationellt forensiskt centrum (NFC) ansvarar bland annat kriminaltekniska undersökningar av brottsplatser och undersökningar av datorer och telefoner. I dag är väntetiderna långa hos NFC – vilket leder till att brottsutredningar tar längre tid än nödvändigt. Moderaterna satsar därför mer pengar till NFC.

✓ Inför specialiserade narkotikapoliser

I Sverige har vi tidigare haft narkotikapoliser som bara arbetar med narkotikabrott. Moderaterna vill återinföra de specialiserade narkotikapoliserna.

✓ Ge polisen möjlighet att inrätta zonförbud

Polisen bör få möjlighet att förbjuda personer att vistas på en viss plats. Det rör sig om personer som tidigare begått brott eller trakasserier på platsen.

✓ Kraftigt utbyggd kameraövervakning – 2000 fler kameror inom 3 år

Moderaterna satsar pengar för att sätta upp 2000 fler övervakningskameror inom 3 år. Kommuner och regioner ska inte behöva ansöka om tillstånd för att börja med kameraövervakning.

✓ Inför visitationszoner

Polisen bör ha rätt att visitera personer och fordon, utan brottsmisstanke, för att leta efter vapen och handgranater. Denna rätt ska enbart finnas i särskilda visitationszoner – områden det förekommer mycket vapen och handgranater. Ett beslut om upprättande av visitationszon ska fattas av en åklagare.

✓ Inför ett system med anonyma vittnen

I dag är det svårt att klara upp många brott på grund av att människor inte vågar vittna. Det förekommer också att vittnen utsätts för våld och hot om våld inför och efter en rättegång. Moderaterna vill därför göra det möjligt att vittna anonymt vid allvarlig brottslighet.

Skärpta straff


✓ Slopa dagens form av mängdrabatt och skärp straffen för de som återfaller i brott

I dag får den som begår många brott en mängdrabatt på straffet. Moderaterna vill ta bort dagens form av mängdrabatt. Vi vill även kraftigt skärpa straffen för de som återfaller i brott.

✓ Slopad ungdomsrabatt för alla över 18 år

Den som är myndig ska inte få rabatt på straffet. Moderaterna vill helt avskaffa ungdomsrabatten för den som fyllt 18 år. Regeringen vill bara ta bort den för vissa brott.

✓ Fler brott ska leda till utvisning

Det ska bli lättare att utvisa utländska medborgare som begår brott i Sverige. Fler brott ska leda till utvisning.

✓ EU-medborgare som begår brott i Sverige ska avtjäna straffet i sina hemländer

Förra året var närmare 30 procent av de intagna i svenska fängelser utländska medborgare. En fängelseplats kostar drygt 3 200 kronor per dag för skattebetalarna. Moderaterna vill att EU- medborgare ska avtjäna fängelsestraff i sina hemländer.

✓ Gör det lättare att beslagta egendom från kriminella

Kronofogden måste få bättre möjligheter att beslagta pengar och egendom från kriminella.  Det är stötande att kriminella kan köra dyra sportbilar och bära dyrbara klockor samtidigt som de har stora skulder hos Kronofogden.

✓ Inför fängelsestraff på obestämd tid för samhällsfarliga brottslingar

Det finns kriminella i Sverige som gång på gång återfaller i avskyvärd brottslighet. En samhällsfarlig brottsling med överhängande återfallsrisk ska kunna låsas in på obestämd tid. Det kan exempelvis handla om personer som systematiskt begår allvarliga sexualbrott.

Åtgärder mot ungdomsbrottslighet


✓ Avskaffa maxtiden för häktning av unga och inrätta ungdomshäkten

I dag får en person under 18 år som huvudregel bara vara häktad i tre månader. Unga som begår allvarliga brott behöver vara häktade under utredningen. Moderaterna vill inrätta särskilda ungdomshäkten som är specialiserade på att arbeta med unga som misstänks för brott.

✓ Unga ska kunna dömas till sluten ungdomsvård för en längre tid än 4 år

Unga som begår allvarliga brott innan de har fyllt 18 år döms ytterst sällan till fängelse, de döms i stället till sluten ungdomsvård. Oavsett vilket brott det gäller så kan max fyra år dömas ut i sluten ungdomsvård. Moderaterna vill förlänga tiden för hur länge sluten ungdomsvård kan dömas ut.

✓ Den som är dömd till sluten ungdomsvård ska enbart få permissioner om den deltar i ett avhopparprogram

Ungdomar som är dömda till sluten ungdomsvård ska inte få några permissioner om de inte deltar i ett avhopparprogram. På så sätt ökar incitamenten för dessa ungdomar att lämna kriminaliteten.

✓ Tvångsomhänderta fler ungdomar i riskzonen för kriminalitet

Fler ungdomar som befinner sig i riskzonen för kriminalitet behöver tvångsomhändertas enligt LVU. Åklagare bör ges en möjlighet att ansöka om tvångsomhändertagande, något som enbart socialtjänsten kan göra idag. Åklagare har god kännedom om vilka ungdomar som är brottsaktiva och vilka som är i riskzonen för att bli aktivt kriminella.

✓ Kriminalvården ska ta över ansvaret för unga kriminella

Socialtjänsten har en avgörande roll i vårt välfärdssamhälle. Men socialtjänsten har inte den kompetens som krävs för att arbeta med grovt kriminella ungdomar. En särskild enhet inom Kriminalvården bör därför få ansvaret för att arbeta med unga som är grovt kriminella. Ett no entry-program bör inrättas för unga i riskzonen för kriminalitet.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga