Sjukvård

Moderaterna i Region Gävleborg vill att vården ska kännetecknas av hög standard, korta väntetider, och att den ska erbjudas alla medborgare på lika villkor.

Sjukvården i Gävleborg ska hålla hög kvalité och vara tillgänglig i hela länet, regionen måste vara en attraktiv arbetsgivare med bra arbetsvillkor för att detta ska vara möjligt. Tyvärr dras regionen med personalbrist som leder till stängda vårdplatser och en sämre tillgänglighet. Satsningar behöver göras för att öka medarbetarnas trivsel på jobbet. För att minska arbetsbelastningen ska grundbemanningen öka. Idag är Region Gävleborg den region där andel nyanställda administratörer ökar näst mest, detta tar resurser som istället hade kunnat läggas på sjukvården och komma patienterna till gagn. Effektiviseringar behöver göras och administrationen minska. Primärvården har länge varit underfinansierad vilket skapar utmaningar för att upprätthålla en god och nära vård. Primärvården ska stärkas och vara tillgänglig i hela länet. Samarbetet mellan regionen och kommunerna brister alltför ofta vilket resulterar i att patienter faller mellan stolarna. Delat ansvar är ingens ansvar. Det är oacceptabelt, samarbetet mellan regionen och kommunerna behöver förbättras. Psykiatrin har länge varit eftersatt och andelen anmälningar till patientnämnden ökar. Psykiatrin ska prioriteras och som ett steg i att stärka psykiatrin ska psykiatriambulanser inrättas för att snabbt hjälpa akut sjuka patienter. Vi moderater tror att varje individ ska kunna leva upp till sin fulla potential. De personer som är i behov av hjälpmedel och rehab för att nå sin fulla potential ska ges detta i stor utsträckning.

Ta ställning och dela artikeln