Utveckling

Hälso- och sjukvården i Region Gävleborg jobbar ständigt med förbättringar och utveckling för att skapa en tillgänglig vård av hög kvalité nära medborgarna.

Regionen har idag bland den lägsta andelen vårdplatser i Europa vilket är anmärkningsvärt. Möjligheten att få en dyslexiutredning har idag tagits bort i Gävleborg vilket innebär att barn och unga med läs- och skrivsvårigheter inte får den hjälp i skolan de har rätt till. De patienter som vårdas i livets slutskede har idag inte valmöjligheten att spendera sin sista tid i livet på ett hospice utan kan endast välja mellan att vårdas på sjukhus eller i hemmet. Detta passar inte alla och kan bidra till ett stort lidande och ett ovärdigt avslut på livet. Vården är ännu inte jämställd, förlossnings- och mödravården behöver utvecklas för att skapa bättre och tryggare förutsättningar för våra patienter. Under året har det larmats om blodbrist på våra sjukhus då inte tillräckligt många har kommit för att ge blod, detta påverkar i sin tur patienter i behov av blod och kan således få allvarliga konsekvenser. Problemet med missbruk ökar, Gävle kallas exempelvis av media för ”knarkstaden Gävle”, men även andra missbruk skapar problem. Idag möter inte regionen upp behovet av hjälp som finns för att komma till rätta med detta. Det kan även finnas problem med äldres mediciner då dessa inte alltid är bra samordnade.

De som har kontakt med vården idag upplever inte alltid att de blir lyssnade på eller att de får den bästa vården. Det är ett problem som skapar obehag hos patienten och minskar dennes förtroende för sjukvården och regionen. Enligt patientlagen har man som patient vissa rättigheter, när vården inte lever upp till att upprätta hålla dessa händer dock ingenting. Lever regionen inte upp till vårdgarantin får det således inga konsekvenser. Möjligheten att betala kontakt eller med betalkort har tagits bort inom regionens verksamheter (förutom på Bollnäs sjukhus), istället erbjuds endast fakturabetalning. Detta försvårar för vissa patienter och försvårar deras besök i sjukvården. Vidare fungerar det helt tvärtom vid sjukresor nattetid då endast kontant betalning är möjlig och alltså inte betalning via faktura.

Det är idag ett problem att alla inte känner till möjligheten att välja tandläkare, detta leder till att väldigt få under 23 år väljer en privat tandläkare. Detta trots att köerna till Folktandvården idag är flera år.

Vårdens kvalité ska alltid prioriteras inom hälso- och sjukvården. Patientens möte med vården och dennes upplevelse av denna ska vara god och skapa trygghet, därför ska bemötandet förbättras. Patienter ska känna sig lyssnade på och medarbetarna gå till botten med problemet, det är viktigt att de lösningar som presenteras är individuellt anpassade. Omvärldsspaning bör ske för att utvecklingen ska bli bättre och för att vi ska lära av andra goda exempel hur vi kan höja tillgängligheten och kontinuiteten.  Ett enkelt sätt att höja upplevelsen för besöket i vården är att godta olika betalmedel, därför ska både fakturering och kontant betalning gälla både vid besök i sjukvården och vid sjukresor. Antalet vårdplatser ska öka för att skapa en god tillgänglighet och minska onödigt lidande. För att säkerställa god tillgänglighet inrättas också en regional vårdgaranti, den utformas så att om man inte uppfyller den så får patienten en form av kompensation, exempelvis att patientavgiften tas bort. För att förbättra förlossnings- och mödravården införs en extra undersökning av barnmorska eller läkare efter förlossning. Alla ska ha rätt att välja hur man spenderar sin sista tid i livet, hospice kommer att inrättas i Gävleborg i samarbete med kommunerna. För att underlätta för fler att ge blod och skapa bättre förutsättningar för regionen att ha en bra nivå med blod i sin blodbank inrättas en blodbuss som turnerar i länet. För oss är det självklart att barn och unga med dyslexi ska få adekvat hjälp av vården för att i sin tur kunna få den stöd och hjälp de behöver i skolan, därför återinförs dyslexiutredningar i regionens verksamhet. För att hjälpa dem med beroende av olika värktabletter och mediciner inrättas en beroendeenhet som kan erbjuda rehabilitering. En översyn av äldres mediciner ska göras för att säkerställa att dessa hanteras på ett bra sätt. För att det ska vara lättare att välja tandläkare för sina barn ska denna möjlighet förenklas, köerna till Folktandvården är idag långa och väntetiden kan uppgå till år. Det måste bli tydligt att det även går att välja en privat tandläkare.

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

 • Att prioritera vårdens kvalité
 • Införandet av en blodbuss.
 • Att hospice startar i länet.
 • Att dyslexiutredningar införs.
 • Ett förbättrat kundbemötandet.
 • Ett förbättrat bemötande och att man lyssnar på patienterna.
 • Samordnad avgift för sjukresor nattetid.
 • Utredning och inrättande av  beroendecentrum (utveckla arbetet med länets ungdomsmottagningar för att inrätta motsvarande Maria Ungdom).
 • Översyn av de äldres mediciner.
 • Förenklad möjligheten att välja annan barntandläkare än Folktandvården
 • Införandet av en regional vårdgaranti.
 • Ökat antalet vårdplatser.
 • Återinförandet av möjligheten att kunna betala kontakt samt med betalkort.
 • Förbättrad förlossnings- och mödravården på våra sjukhus.
 • Att införa en extra undersökning av läkare eller barnmorska efter förlossning.
 • Att tandhygienistutbildningen återuppstår i Gävle.

Ta ställning och dela artikeln