Samverkan

Regionen och kommunerna är båda viktiga aktörer med ett stort ansvar för våra gemensamma invånare och patienter. Samarbetet mellan dessa ska fungera bra och vara sömlöst så att ingen faller mellan stolarna

Tyvärr fungerar samarbetet mellan regionerna och kommunerna inte optimalt idag. Det sägs att delat ansvar är ingens ansvar, alltför många människor hamnar i kläm mellan myndighetsgränser och faller mellan stolarna. Övergångarna mellan huvudmännen fungerar idag dåligt och kan ur patientperspektiv upplevas förvirrande. Exempel på detta är utskrivningsprocessen från sjukhuset, att skrivas ut från sjukhuset kan vara en omskakande upplevelse för patienter. Idag finns inte alltid någon där för att ta emot patienten eller för att vidta anpassningar i hemmet då kommunikationen mellan regionen och kommunen brister. Flertalet patienter skrivs idag ut tidigt och kommer hem tidigare än vad de själva känner sig trygga med, eller så blir de istället kvar på sjukhuset längre än nödvändigt trots att de är färdigbehandlade på grund av att det inte finns bra alternativ för att ta hem om dessa patienter. Detta leder både till bristande antal vårdplatser då dessa belastas av färdigbehandlade patienter och att för många patienter kommer hem för tidigt. Även bristen på samarbete mellan kommunerna skapar problem. Det råder idag brist på HVB-hem för ungdomar som inte kan bo kvar i sitt vanliga boende och en del ungdomar skulle må bättre av att placeras utanför den egna kommunen.

Samverkan mellan kommunerna och regionen måste förbättras, inga patienter ska falla mellan stolarna. Samverkan mellan dessa två huvudmän ska utvecklas för att

vara fungerande. För att fler patienter ska komma hem tryggt efter utskrivning från sjukhuset ska utskrivningsprocessen förbättras så att alla patienter kommer hem till ett anpassat hem och någon som tar emot dem. För de patienter som är färdigbehandlade men ännu inte redo för att återvända till hemmet införs mellanvårdsplatser. Detta minskar också trycket på vårdavdelningarna, bidrar till färre överbeläggningar och frigör platser för andra patienter. För att öka flexibiliteten och öka antalet platser på HVB-hem behöver länets kommuner förbättra sitt samarbete och genomföra gemensamma upphandlingar. Detta leder till att kommunerna enklare kan hjälpa varandra och att det finns en beredskap när behoven uppstår.

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

  • Utvecklad samverkan med huvudman.
  • Förbättrad utskrivningsprocessen från sjukhuset.
  • Införandet av mellanvårdsplatser.
  • Att kommunerna inleder samarbete för att upphandla HVBhem.

Ta ställning och dela artikeln