Psykiatri

Psykiatrin hjälper patienter som lider av psykiska sjukdomar att trots det leva fungerande liv, här erbjuds olika terapiformer som lindrar patienternas besvär.

Idag fungerar psykiatrin inte alls tillfredsställande. Psykiatrin har länge varit eftersatt och det är patienterna som nu får betala priset för detta. Det får stora konsekvenser på det individuella planet då patienter inte får vård i tid eller inte får tillgång till den vård den är i behov av. Idag finns heller inget alternativ för dem som är i behov av akut psykiatri. Ofta hanteras stökiga patienter av polis vilket kan skapa mer oro och stress och bidra till ytterliga besvär både för omgivningen och för patienten. Övergången mellan Barn- och ungdomspsykiatrin till psykiatrin fungerar inte optimalt idag, i denna överlämning fångas inte alla patienter upp av vuxenpsykiatrin utan faller mellan stolarna. Dessutom påbörjas inga utredningar för de patienter som börjar närma sig 18 års ålder vilket gör att utredningar och behandling försenas. Det finns vidare problem för samsjukliga patienter där vården är organiserad utifrån olika områden och man inte ser till helheten hos patienterna. Detta leder till att patienter faller mellan stolarna.

Psykiatrin och utveckling av denna ska prioriteras, vi måste säkerställa att fler patienter får hjälp och minska det onödiga lidandet. Rutiner för övergång mellan barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin ska förbättras och utvecklas så att dessa fungerar bättre ur ett patientperspektiv. Detta för att åtgärda glappet som uppstår mellan barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin. Samverkan mellan kommuner och regionen ska stärkas för att bättre hantera patienter med samsjuklighet. Vad gäller inneliggande patienter med psykiatriska problem och beroende bör kontakt initieras tidigt mellan kommun och region för att förhindra att patienten faller mellan stolarna. Patienten bör erbjudas stöd och vård på frivillig väg.

Moderaterna Gävleborg ska verka för

  • Prioritering av psykiatrivården.
  • Att åtgärda glappet som uppstår mellan BUP och vuxenpsykiatrin.
  • Bättre samverkan mellan kommuner och regioner gällande samsjuklighet.

Ta ställning och dela artikeln