Medarbetare

Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare där befintliga medarbetare trivs och upplever en god och stimulerande arbetsmiljö. Vi har ett gott rykte som arbetsgivare och många söker sig hit för att arbeta

Idag finns stora utmaningar vad gäller att rekrytera och behålla medarbetare och regionen är inte en attraktiv arbetsgivare. Detta går ut över både patienter och våra medarbetare. För låg bemanning och många vakanser leder till övertid och en hård arbetsbelastning för medarbetarna. Det innebär ett stort stressmoment att inte kunna slappna av på sin lediga tid på grund av rädsla för vakanta pass, övertid eller att bli utbeordrade. När den egna personalstyrkan tryter används ofta hyrläkare, detta skapar också en extra stress hos våra medarbetare då det skapar en ryckighet och extra arbetsbelastning att ständigt behöva lära upp nya medarbetare. Personalbrist leder också till att nya medarbetare inte hinner vara nya på jobbet vilket kan skapa en känsla av otrygghet. För få medarbetare resulterar i stängda vårdplatser då det inte går att bemanna dessa. Det bidrar till en otillgänglig vård och långa vårdköer.

Att bli en attraktiv arbetsgivare är en av de absolut viktigaste uppgifterna för att kunna tillhandahålla en god och tillgänglig vård med hög kvalité. Region Gävleborg ska satsa mer på kompetensutveckling av medarbetarna för att låta varje medarbetare leva upp till sin fulla potential. Även timanställda ska få ta del av kompetensutvecklingen. För dem som ger det lilla extra ska karriärtjänster inrättas för att öka karriärmöjligheterna inom vården. För att fler ska ha möjlighet till vidareutbildning inom specialistkompetenser införs en regional specialisttjänstgöring för sjuksköterskor. För att underlätta detta ska samarbetet mellan regionen och vårdutbildningar öka. Vidare ska ett strategiskt kompetensförsörjningsprogram tas fram och andelen hyrpersonal minska. För att möjliggöra för fler utanför länet att ta ett jobb inom Region Gävleborg ska flyttbidrag erbjudas till bristyrken.

För att bli en attraktiv arbetsgivare behöver arbetsmiljön vara god. Grundbemanningen ska utökas för att minska övertid och utbeordring samt minska arbetsbelastningen. För att fler ska orka längre och för att undvika sjukskrivningar är det viktigt att man får vara ny på jobbet, introduktionen för nyanställda ska därför förbättras. Vid en hög arbetsbelastning är det inte säkert att det finns mycket energi kvar vid hemgång, när tiden är knapp är det ofta träningen som får stryka på foten. Fler medarbetare ska därför ges möjlighet att träna på arbetstid. Det friskvårdsbidrag som finns kvar vid årets slut ska vara möjligt att nyttja även när nästa år börjar, inga friskvårdspengar ska brinna inne.

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

 • Satsning på kompetensutveckling av medarbetarna
 • Att låta timanställda ta del av kompetensutveckling.
 • Inrättandet av karriärtjänster, motsvarande förstelärare.
 • Att satsa på all personal
 • Utökad grundbemanning.
 • Att bli en mer attraktiv arbetsgivare.
 • Att låta medarbetarna ta del av friskvårdsbidraget längre tid än ett år.
 • Att regionen erbjuder flyttbidrag.
 • Att införa en regional specialisttjänstgöring för sjuksköterskor.
 • Utvecklat samarbetet mellan regionen och vårdutbildningar
 • Införandet av bättre och effektivare introduktion för nyanställda.
 • Minskat oberoende av hyrläkare.
 • Att göra regionen mer aktiv i hälsofrämjande åtgärder för medarbetare.
 • Utökad möjlighet för fler grupper att träna på arbetstid.
 • Att ta fram ett strategiskt kompetensförsörjningsprogram.

Ta ställning och dela artikeln