Tillgänglighet

Det ska vara lätt att besöka vården i Gävleborg och patienterna ska känna sig trygga med att de vet om vilka möjligheter de har att söka vård.

Idag är det svårt och komplicerat att söka vård i resten av EU, trots att detta är något patienter har rättighet till enligt patientrörlighetsdirektivet. Alla patienter blir inte informerade om denna möjlighet vilket är problematiskt. Detta leder till att många missar sin chans att ta del av behandlingar som inte finns i Gävleborg men som patienten i fråga hade varit hjälpt av. Idag håller de flesta hälsocentraler öppet mellan 08 – 17, något som kan komma att förändras efter förändringarna i hälsovalshandboken då hälsocentralerna ges möjlighet att stänga exempelvis en fredag. Det gör det svårt för patienter att besöka hälsocentralerna då de kan behöva ta ledigt från jobbet vilket kan leda till att man istället besöker akuten för icke akuta åkommor. Detta skapar en otillgänglig primärvård och ökar belastningen på länets akutmottagningar.

Det måste bli lättare för Gävleborgarna att söka vård i hela EU, det kan leda till att många fler få ta del av adekvat behandling för sina åkommor eller får vård snabbare genom att inte sitta fast i regionens vårdköer. Framför allt ökar det valfriheten för patienten att kunna ta del av den behandling denne själv föredrar och känner sig trygg med. Öppettiderna på regionens hälsocentraler ska öka så att fler lättare kan besöka primärvården, det skapar en tillgängligare vård som är där när patienterna behöver den och har möjlighet att ta del av den. Antalet vårdplatser
ska öka för att skapa en god tillgänglighet och minska onödigt lidande. För att säkerställa god tillgänglighet inrättas också en regional vårdgaranti, den utformas så att om man inte uppfyller den så får patienten en form av kompensation, exempelvis att patientavgiften tas bort. Omvärldsspaning bör ske för att utvecklingen ska bli bättre och för att vi ska lära av andra goda exempel hur vi kan höja tillgängligheten och kontinuiteten.

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

  • Underlätta för Gävleborgarna att söka EU-sjukvård.
  • Öka öppettiderna på regionens hälsocentraler.
  • Införandet av en regional vårdgaranti.
  • Ökat antalet vårdplatser

Ta ställning och dela artikeln