Primärvård

Primärvården i Gävleborg ska vara tillgänglig och nära medborgarna och erbjuda en mångfald av utförare så att patienterna själva kan välja den hälsocentral de känner sig mest trygg med.

Det har länge pågått en underfinansiering av primärvården i Gävleborg, alltmer ansvar flyttas ut men pengarna följer inte med. Primärvården får mer ansvar och gör mer men får inte betalt för detta. Detta skapar en rad olika problem för verksamheterna. Borttagningen av kravet på allmänspecialister på länets hälsocentraler försämrar kvalitén på vården för patienterna och riskerar att leda till en större brist på allmänläkarspecialister då detta försvårar utbildningen av nya sådana. För många patienter kan det vara svårt att hitta rätt i vården. Speciellt för multisjuka patienter kan det vara svårt att hålla reda på de olika delarna med olika huvudmän och verksamhetsområden. Detta leder till att patienter kommer i kläm och faller mellan stolarna då ingen tar ansvar för hela patienten. Även hemsjukvården är ett problem sedan den kommunaliserades, myndighetsgränserna försvårar arbetet och leder till kommunikationsmissar då delat ansvar är ingens ansvar. Det finns ett behov av att utveckla primärvården för att den ska nå fler. För boende på landsbygden kan det vara svårt att ta sig till olika specialister då dessa endast finns på sjukhusen och inte i primärvården. Vissa patienter kan också ha svårt att ta sig till sin hälsocentral för lättare åkommor. Det råder delade meningar om de mobila teamen, en kritik som framförts är att de endast är tillgängliga på vardagar mellan 08 – 17 trots att behovet av mobil primärsjukvård finns alla dagar, dygnet runt.

Primärvården i Gävleborg ska förstärkas då den har varit underfinansierad alltför länge. Hemsjukvården ska utvecklas för att bli sömlös så att ingen patient faller mellan myndighetsgränserna. För att utveckla primärvården inrättas specialister på hälsocentralerna, detta innebär att specialistvården kommer närmare patienterna. Alla utföranden kommer inte att erbjudas på alla ställen men det blir ett alternativt till vårdval inom den öppna specialistvården där specialister åker ut till hälsocentralerna vissa bestämda dagar. Kravet på allmänläkarspecialist återinförs för att erbjuda patienterna en god och kontinuerlig vård av läkare utbildade i den vård som utförs på hälsocentralerna. Primärvården tilldelas ett samordningsansvar i form av en fast vårdkontakt för den enskilde patienten. Vi ser med fördel att det finns en resurs som bär det huvudsakliga ansvaret för patienten och har samordningsansvar och ser helheten.  Vårdcoacher inrättas för att hjälpa patienter och anhöriga till rätt vård direkt. Dessa ska finnas som en resurs för de patienter som har svårt att hitta rätt, är för sjuka för att orka leta och som saknar stöd av anhöriga. För att göra primärvården mer mobil och tillgänglig i hela länet vidtas en rad åtgärder. En mobil primärvårdsbuss inrättas, likt en blodbuss, för att erbjuda lättare primärvård och för att hjälpa dem som inte kan ta sig själv till sin hälsocentral. För att avlasta ambulansen inrättas fler bedömningsbilar där behov finns, de kan besöka patienter för att göra bedömning av om läget är akut eller hjälpa patienterna på plats. De mobila teamen ska utveckla sin verksamhet till att vara en dygnet-runt-verksamhet.  

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

  • Utveckling av  hemsjukvården.
  • Förstärk primärvården.
  • Att erbjuda vårdcoach till patienter med behov.
  • Att tilldela primärvården ett samordningsansvar i form av en fast vårdkontakt för den enskilde patienten.
  • Att Införa mobil sjukvård.
  • Mobila team dygnet runt.
  • Att inrätta fler bedömningsbilar i länet.
  • Återinfört krav på allmänläkare på hälsocentralerna.
  • Att specialister åker ut till hälsocentralerna vissa bestämda dagar.

Ta ställning och dela artikeln