Organisation

Hälso- och sjukvården i Gävleborg är organiserad så att den på bästa sätt gynnar patienterna och skapar en tillvaro som medarbetarna trivs och utvecklas inom.

Organisationen lämnar idag mycket att önska, alltför många patienter faller mellan stolarna eller hamnar fel på grund av bristfällig organisation och fördelningsansvar. Detta är både hemsjukvården och elevhälsan ”goda” exempel på. De huvudmannagränser som uppstod vid kommunaliseringen av hemsjukvården gör att ingen tar ett helhetsansvar för patienten. Elevhälsan är idag inte tillräckligt tillgänglig i den omfattning som efterfrågas. Brister finns också i organisationen för barnsjukvården, barn har särskilda behov och en särskilt utsatt situation inom vården, idag möts inte deras behov på ett bra sätt. Akutuppdraget inom regionen är idag otydligt och i behov av utveckling vilket leder till att många verksamheter har liknande ansvarsområde vilket minskar effektiviteten, det skapar också en otydlighet mot patienterna. Vi ser vidare hur vården flyttar allt längre från landsbygden och centraliseras i städerna. Regionens egna hälsocentraler är sedan länge underfinansierade och går med ständiga underskott, det är inte ett ansvarsfullt av regionen. Vidare finns problem med att sjukvården idag styrs via 21 olika regioner vilket skapar en ojämlik vård i landet.

Mycket behöver göras för att stärka regionens organisation. Vi kan aldrig acceptera att människor faller mellan stolarna på grund av otydlighet kring ansvarsgränser. Hemsjukvården ska återtas i regionens regi för att stärka tryggheten kring patienten. Vad gäller elevhälsan krävs det att regionen tar ett större ansvar gällande de medicinska och psykosociala delarna. Primärvården ska tillåtas ta emot fler akuta patienter för att erbjuda akutvård nära patienten och minska trycket på de ofta överfulla akutmottagningarna. Familjeläkarjourer ska finnas vid de befintliga akutmottagningarna för att avlasta och ta hand om mindre åkommor som inte kräver akut sjukvård. För att stärka arbetet på akutmottagningarna inrättas akutläkare. Vidare är det viktigt att regionen lyssnar på sina medarbetare och låter dem ta ansvar för och utveckla den miljö de arbetar i. Därför ska mer ansvar och befogenheter fördelas längre ut i verksamheterna. Centraliseringen av vården måste få ett slut, vi vill istället decentralisera vården och flytta den närmare patienten. För att stärka primärvården och ge dem ökad handlingsfrihet ska primärvården bolagiseras. För att stärka vården kring barnen samlas barnsjukvården på ”Barnens Hus” som inrättas i regionen, där kompetenser finns för att verkligen möta upp barnens behov. Särskilda barnakuter inrättas också på länets sjukhus för att skapa en tryggare miljö för barnen. Trots problemet med den ojämlikhet vi har med 21 regioner och att vi moderater kommer att arbeta för att förstatliga sjukvården, ska detta ske varsamt och noga genomtänkt. Inga stora strukturella förändringar görs inom överskådlig framtid. 

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

 • Förstatligande av sjukvården.
 • Decentralisering av sjukvården.
 • Att primärvården tillåts ta hand om fler akuta patienter.
 • Att inga stora strukturella förändringar inom vården genomförs under kommande mandatperiod.
 • Regionalisering av hemsjukvården.
 • Utveckling av elevhälsans uppdrag så att mer av sjukvårdens uppdrag kan utföras där.
 • Att fördela ut ansvar och befogenheter längre ut i verksamheten.
 • Att samla barn- och ungdomssjukvård på Barnens hus.
 • Att placera familjeläkarjouren angränsande med akutmottagningar.
 • Inrättande av särskild barnakutmottagning på länets sjukhus.
 • Bolagisering av primärvården.
 • Att akutläkare införs på akuten.
 • Att införa avancerad sjukvård i hemmet.

Ta ställning och dela artikeln