Effektivitet

Region Gävleborg ska hushålla med våra gemensamma skattemedel och ha ordning och reda i organisationen och ekonomi. Man ska underlätta för medarbetarna samt öka förtroendet för regionen hos medborgarna.

Idag är regionen en av de regioner som har störst andel nyanställda administratörer, av de anställda är det fler som jobbar med administration än patientnära. En överbyggnad av administration skapar onödigt arbete och tar resurser i form av tid och pengar som istället kan användas till att bedriva patientnära vård. Byråkratin skapar långa beslutsvägar och försvårar tillvaron för både medarbetare och patienter. Regionen dras också med ständigt återkommande underskott i sjukvårdens verksamheter, det är tydligt att de resurser som finns inte används effektivt. På samma sätt som de ekonomiska resurserna används effektivt så finns stor förbättringspotential gällande sjukvårdens lokaler. Idag finns outnyttjade lokaler kvällar och helger samtidigt som olika områden lider av lokalbrist. Många lokaler är också gamla och ej ändamålsenliga vilket försvårar arbetet med att skapa smidiga flöden och försvårar arbetet för medarbetarna. 

Administrationen i Region Gävleborg ska minska, läkare ska få vara läkare och sjuksköterskor ska få vara sjuksköterskor. Det gynnar både patienterna och medarbetarna genom att rätt kompetens används vid rätt tillfälle, det höjer också både kvalitén och effektiviteten.  Ett sätt att ta bort onödig administration är att digitalisera den, på så sätt försvinner dubbeladministreringen som sker idag. Beslutsvägarna ska kortas så att beslut kan fattas på lokal nivå av de närmsta cheferna, det ska inte behöva ta månader att genomföra förbättringsarbete. Det talas ständigt om den dåliga ekonomin i vården och att vården behöver mer pengar, men trots stora summor statsbidrag går många verksamheter fortfarande med underskott. De pengar som finns ska användas mer effektivt för att minska underskotten i verksamheterna. För att skapa en större effektivitet i vården där medarbetarna träffar fler patienter, vilket kapar köerna och ökar tillgängligheten, ska vården effektiviseras genom att skapa smidigare och effektivare flöden. Det är även viktigt att våra lokaler är ändamålsanpassade och håller hög standard, regionen ska erbjuda moderna och bra rustade lokaler. I samband med det pågående framtidsbygget ska en lokalförsörjningsplan tas fram för att säkerställa att våra lokaler klarar av dagens och morgondagens behov. För att minska andelen outnyttjade lokaler ska lediga lokaler hyras ut kvällar och helger.

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

  • Minskad administration till förmån för vårdinsatser.
  • Minskad byråkrati.
  • Digitalisering av administrationen.
  • Att effektivisera vården.
  • Att pengarna används effektivt.
  • Att läkare tillåts vara läkare och sjuksköterskor tillåts vara sjuksköterskor.
  • Kortare beslutsvägar i organisationen.
  • Att hyra ut oanvända operationslokaler på kvällar och helger.
  • Införandet av en komplett lokalförsörjningsplan för varje sjukhus och vårdenhet.
  • Att erbjuda modernare och bättre rustade lokaler.

Ta ställning och dela artikeln