Rehabilitering och hjälpmedel

De som är i behov av hjälpmedel och rehabilitering ska erbjudas god service och utbudet ska tillgodose allas behov. Med rätt rehabilitering och hjälpmedel kan fler leva sitt liv till dess fulla potential.

Det finns mycket att förbättra vad gäller Region Gävleborgs rehabilitering och hjälpmedel, idag är utbudet begränsat och så även servicen. Tidigare erbjöds länsinvånare möjlighet att under ett antal veckor vistats i ett varmt klimat på en intensivrehabanläggning, så kallat klimatvård. Denna möjlighet har tagits bort vilket minskar möjligheten för reumatiker att ta del av adekvat rehabilitering. Även möjligheten att ta del av rehabilitering utanför länet har tagits bort vilket gör att våra patienter är förpassade till endast Länsrehab i Sandviken eller dagrehab. Detta drabbar många patienter hårt då utbudet minskar och så även tillgängligheten. Idag finns ingen service på hjälpmedel att tillgå utanför kontorstid. Det innebär att om din rullstol får punktering under fredagskvällen blir du som brukare isolerad i hemmet under helgen. Det är oacceptabelt! Utskrivningen av hjälpmedel är väldigt restriktiv vilket innebär att många patienters leverne blir begränsat på grund av bristfälliga hjälpmedel.

Fler ska få ta del av olika rehabiliteringsmetoder och servicen gällande hjälpmedel ska öka. Möjligheten att ta del av klimatvård ska återinföras för att fler ska få möjlighet till denna behandling. Klimatvård innebär att exempelvis reumatiker reser till ett varmt klimat för att utföra rehab. Rehab kombinerat med värmen och klimatet har stora positiva effekter för patienten. Även möjligheten att söka intensivrehab i annan regi eller i ett annat län införs, fler måste ges möjlighet att själv välja den rehabmetod denne känner sig mest trygg med och anser sig mest behjälpt utav. Vår utgångspunkt är en hälso- och sjukvård som präglas av allra högsta kvalitét och god tillgänglighet för alla, då patientdelaktighet leder till bättre vård och hälsa anser vi att det är angeläget att fortsätta utveckla vårdvalsmodell för att ytterligare stärka patienternas valfrihet. Då den hjälpmedelsverksamhet som finns idag i regionens regi inte alls fungerar optimalt ska denna privatiseras och det ska säkerställas att hjälpmedelscentralen innehåller jourfunktion dygnet runt. Det ska också vara lättare att ta del av olika hjälpmedel som patienten är behjälpt utav genom ett större utbud och generösare förskrivning.

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

  • Att patienter erbjuds klimatvård.
  • Att införa rätt till intensivrehab i annan regi.
  • Ytterligare vidareutveckling av vårdvalsmodellen, exempelvis inom rehabilitering.
  • Att tillgodose patienterna med 24h service och generösare förskrivning av hjälpmedel.
  • Privatisering av hjälpmedelfunktionen.
  • Utveckling hjälpmedelsverksamheten.

Ta ställning och dela artikeln