Bostäder

Moderaterna vill bidra till en fungerande bostadsmarknad, som möjliggör för ungdomar att påbörja vuxenlivet, för föräldrar att köpa ett småhus i vilket barnen kan få varsitt rum och för den som vill lämna födelseorten för att studera eller prova på ett nytt jobb att flytta.

En fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för individers möjlighet att forma sina egna liv, idag är det långt från en självklarhet. Den svenska bostadsmarknaden är i grunden dysfunktionell.  

Istället för att erbjuda möjligheter hämmar den såväl individer som samhällsekonomin i stort. Företag får svårare att anställa och tillväxten hålls tillbaka samtidigt som trångboddheten och de sociala problemen ökar. Den svenska bostadsmarknaden präglas för lite av marknad och istället av långa köer till hyresrätter, höga krav för att få köpa en bostad och krångliga regler för att få bygga.

Moderaterna vill bidra till en bostadsmarknad där möjligheterna står i centrum. Att äga sin bostad är förenat med stor frihet kring utformning och låga kostnader. Att hyra sin bostad är, på en väl fungerande marknad, förenat med flexibilitet vad gäller tid och plats. Båda upplåtelseformerna har en viktig roll på bostadsmarknaden och i livets olika skeenden. Våra förslag syftar till att underlätta för hushåll att ta sig in på bostadsmarknaden men också att kunna välja, om de vill köpa eller hyra.

Vi värnar äganderätten och vill stärka den enskilde i relation till det offentliga, så att den enskilde får större rådighet över sin egendom.

  • Öka bostadsbyggandet. Då behövs mer tillgänglig mark, flexiblare byggregler och kortare processer, så att det blir enklare och billigare att bygga.
  • Gör det enklare att köpa en bostad. Gör en oberoende utvärdering av de samlade kreditrestriktionerna, höj bolånetaket och utred hyrköp.
  • Gör det enklare att hyra en bostad. Vi vill se en bred bostadspolitisk överenskommelse för ett mer rättvist hyressystem. Därtill bör det bli lättare för privatpersoner att hyra ut hela eller delar av sin bostad. 

Läs gärna mer om vår bostadspolitik här.

Bostadspolitisk talesperson
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss