Bostäder

Den dysfunktionella bostadsmarknaden hämmar tillväxt, jobb och en fungerande integration. Den hindrar människor från att få sin första bostad och företag från att kunna anställa och växa. Bostadsbristen spiller över på i stort sett samtliga samhällsområden och bidrar till trångboddhet och sociala problem.

De senaste åren har såväl bostadsbristen som antalet resurssvaga hushåll på bostadsmarknaden ökat. Dessutom har den snabba befolkningsökningen, bland annat till följd av de senaste årens stora migration, fått följdeffekter i hela bostadsförsörjningen. Men trots den värsta bostadskrisen på 50 år har ingen regering i modern tid lagt så få förslag för att öka byggandet som den nuvarande.

Moderaterna har det mest genomgripande bostadspolitiska programmet av alla partier.

  • Det måste tas ett helhetsgrepp om bostadspolitikens alla delar – från rörlighet, hyresmarknad och nybyggnation till finansiering och skuldsättning. Därför vill vi se en blocköverskridande överenskommelse om bostadsmarknadens funktionssätt. 
  • Öka rörligheten i det befintliga bostadsbeståndet. Flyttskatterna behöver ses över. I ett första steg vill vi permanent ta bort taket för uppskov efter försäljning av bostad och sänka uppskovsräntan.
  • Det behöver bli enklare att hyra ut i andra hand.
  • Sänk kostnaderna för att bygga. Vi prioriterar en snabbare plan- och byggprocess, färre överklaganden, regelförenklingar, lägre produktionskostnader och slopat detaljplanekrav.
  • Minskade och bättre definierade riksintressen. Bostadsbyggandet bör dessutom upphöjas till ett riksintresse i sig.
  • Nya bullerregler för att frigöra mer byggbar mark och underlätta för ökad nybyggnation.
  • Reformera strandskyddet i grunden.
     
Bostadspolitisk talesperson
Josefin Malmqvist
Bostadspolitisk talesperson, Ordförande för Moderatkvinnorna
Mer om Josefin
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss