Äldreomsorg

Moderaterna vill stärka äldre personers rätt till ett gott liv när behov av omsorg uppstår.

Äldreomsorgen ska hålla en hög kvalitet och vara trygg och säker. Vi tycker att det är viktigt att den som behöver äldreomsorg får träffa samma personer om dagarna och att det går att förstå och bli förstådd av omsorgspersonalen.

Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Stor valfrihet, hög kvalitet, ett värdigt bemötande ska känneteckna den välfärd som vi betalar med gemensamma resurser. Det gäller inte minst äldreomsorgen.

Vi vill minska personalomsättningen i äldreomsorgen

Äldreomsorgen ska skapa trygghet och tilltro. Här är nyckeln att den enskilde kan känna sig trygg med personalen som sköter omsorgen. En hög personalomsättning är inte bra för någon – varken de äldre eller personalen. Därför vill Moderaterna prioritera personalkontinuiteten både inom hemtjänsten och på äldreboenden.

En viktig åtgärd för att minska personalomsättningen i äldrevården är att locka fler att arbeta i äldrevården. SCB bedömer att det kommer bli en kraftig brist på utbildad personal inom vård- och omsorg år 2035, i takt med att befolkningen blir äldre och vårdbehoven ökar. Moderaterna vill därför göra konkreta satsningar på vård- och omsorgspersonalens lön och arbetsmiljö. På så sätt kan vi locka fler till yrket och förbättra anställningsvillkoren för denna viktiga yrkesgrupp.

Ökande vårdbehov kräver också mer kunskap och kompetens. Moderaterna vill öka vårdkompetensen inom äldreomsorgen, med fler sjuksköterskor och fler läkare på plats. På så sätt minskar också belastningen på våra sjukhus.

Moderaternas förslag:

  • Prioritera personalkontinuitet inom hemtjänsten och på äldreboenden
  • Vi vill att läkare och sjuksköterskor ska arbeta i hemtjänsten och på äldreboenden

Vi vill satsa på vällagad mat i äldreomsorgen

Det är många äldre i äldreomsorgen som inte äter tillräckligt bra. Samma problem finns på geriatriska avdelningar, det vill säga sjukhusavdelningar för äldre. De tycker att maten är smaklös eller att serveringsformerna gör att den inte upplevs som aptitlig. Det leder till att många äldre inte äter maten och snabbt rasar i vikt.

Maten behöver serveras så att den kan ätas tillsammans med andra. När maten serveras på ett trivsamt sätt så upplevs den också som mer kvalitativ. Äldre bör kunna vara delaktiga i vilken mat som ska serveras och hur maten tillägas. Äldre som bor på äldreboenden där personalen lyssnar på deras önskemål om maten är ofta nöjda och friskare.

Moderaternas förslag:

  • Höj kvaliteten på maten som serveras inom äldrevården och äldreomsorgen
  • Äldre som har äldreomsorg ska kunna välja och vara engagerad i hur maten tillagas och därmed kunna påverka hur den mat som serveras ser ut och smakar.

Vi vill att den som arbetar i äldreomsorgen ska kunna tala svenska

En annan viktig aspekt för att skapa tilltro och trygghet i äldreomsorgen är språket. Att förstå och bli förstådd är viktigt i all vård och omsorg. Det är svårt att bygga upp en relation människor emellan när kommunikationen brister. Moderaterna vill därför införa krav på att den personal som arbetar inom äldreomsorgen talar svenska.

Moderaternas förslag:

  • Inför ett krav på att den som ska arbeta i äldreomsorgen kan svenska.

Vi vill satsa på att förebyggande äldrevård

Fallolyckor där äldre är inblandade orsakar varje år ett stort mänskligt lidande. Varje år sker cirka 70 000 fallolyckor som leder till att den som skadas behöver sjukhusvård. Det skapar ett mycket stort lidande för äldre och leder ofta till en lång rehabiliteringsperiod. Vid sidan av det mänskliga lidandet kostar fallolyckorna minst 11 miljarder kronor per år.

Det behövs förebyggande insatser för att förebygga fallolyckor. Det nuvarande ersättningssystemet varken uppmuntrar eller prioriterar arbete för att förebygga detta. Moderaterna vill se ett skifte här. Det finns forskning som visar att åtgärder för att förebygga fallolyckor har god effekt.

Moderaternas förslag:

  • Moderaterna vill prioritera förebyggande äldrevård med ett särskilt fokus på prevention av fallolyckor.
  • För att möjliggöra mer förebyggande äldrevård så behöver ersättningssystemet ändras på så sätt att det uppmuntrar förebyggande insatser.

Vi vill stärka forskningen om äldrevården

Forskningen om äldrevården har inte kommit lika långt som forskningen om sjukvården. I regionerna finns särskilda enheter som bara arbetar med forskning- och utveckling för att förbättra vården. Så ser det inte ut i kommunerna.

Det är viktigt att det forskas mer på äldreomsorgen. De större universiteten i Sverige bedriver forskning om äldrevården – vilket är glädjande. Forskningen om äldrevården är dock ganska teoretisk.  Det finns ett behov av mer forskning som i praktiken kan omsättas på våra äldreboenden, så kallad verksamhetsnära forskning.

Moderaternas förslag:

  • Prioritera verksamhetsnära forskning som rör omvårdnad och omsorg av äldre.

Ta ställning och dela artikeln