Du besöker nu Moderaterna i Stockholms stad och län.

Karin Enström Moderaterna

Karin Enström

Partisekreterare

Karin Enström är Moderaternas partisekreterare. Hon är riksdagsledamot från Vaxholm och blev invald i riksdagen 1998. Hon var försvarsminister 2012-2014, ordförande för riksdagens utrikesutskott 2010-2012 och ordförande i Försvarsberedningen 2008.

Jag började med politik i gymnasiet för att jag ville ha större valfrihet i skolan, en fråga som är lika aktuell nu som då.

Sverige är beroende av vår omvärld. Händelser långt borta får ofta stor påverkan hemma i Sverige. Ett väl fungerade internationellt samarbete går hand i hand med ökad säkerhet och ökat svenskt välstånd.

De senaste åren har delar av vår omvärld förändrats i snabb takt. I Europa har Rysslands angrepp på länder i sitt närområde, senast Ukraina, gjort att osäkerheten i regionen och vårt närområde ökat.

I stora områden söder om Medelhavet faller nationalstater samman. Det mycket instabila läget i delar av Mellanöstern med inbördeskriget i Syrien och terrororganisationen IS:s aggressiva framfart i Irak, interna stridigheter i Nordafrikanska länder och Sahel-regionen är djupt oroande. Förutom att dessa händelser ändrar det säkerhetspolitiska läget i regionen, orsakar de omfattande humanitära katastrofer.

I takt med ökad globalisering har flera gränsöverskridande utmaningar vuxit fram. Sjukdomar, organiserad brottslighet, terrorism och miljöhot är alla exempel på utmaningar som Sverige inte kan tackla på egen hand.

Det finns inget enkelt svar på alla dessa utmaningar. Dock visar de alla på vikten av gränsöverskridande samarbete för att bevara fred och stärka den internationella säkerheten. Ett aktivt samarbete inom EU och Norden gällande EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik samt med Nato är de främsta nycklarna till en tryggare omvärld.

För att uppnå framgång i fattigdomsbekämpningen krävs samarbete. Det svenska biståndet ska skapa förutsättningar för fattiga och förtryckta människor att förbättra sina levnadsvillkor. Trots den globala finanskrisen ökade det svenska biståndet med nästan 10 miljarder kronor under Alliansens tid i regeringsställning.

Sverige ska också arbeta för att nå upp till de nuvarande millenniemålen, bland annat halverad fattigdom, men även arbeta för utvecklade millenniemål mot exempelvis en hållbar utveckling. Under Alliansens tid i regeringsställning gick Sverige från en passiv utbetalningspolitik till aktiv biståndspolitik där biståndet diskuterades i termer av kvalitet snarare än kvantitet. Nya moderaternas målsättning är att Sverige med betoning på kvalitet ska fortsätta vara en av de största givarna i världen sett till vår inkomst och befolkning.

Handel med vår omvärld har lagt grunden till det svenska välståndet. Vägen till fler jobb i Sverige går genom mer handel med omvärlden. Därför behöver Sverige en handelspolitik som verkar för minskade handelshinder, som fortsätter att utveckla EU:s inre marknad, underlättar handeln med länder inom världshandelsorganisationen WTO och fortsätter att stötta EU:s arbete med frihandelsavtal. Nya moderaterna vill att frihandelsavtalet, The Transatlantic Trade and Investment Partnership, (TTIP) mellan EU och USA blir verklighet.

Pressjour:
0736-828000 (ej sms)
[email protected]

Pressavdelningen ska inte kontaktas för allmänna frågor/funderingar eller skolarbeten.

Se istället sidorna för allmänna förfrågningar respektive skolarbeten.