Socialtjänst och social omsorg

Socialtjänsten har en grundläggande roll i ett vårt välfärdssamhälle. Den är det yttersta skyddsnätet. Socialtjänsten ska bidra till att förebygga, förhindra och bryta utanförskap. Det handlar om att ge stöd till barn och unga som far illa samt vuxna som behöver hjälp för att kunna komma tillbaka, men också om att ställa krav för att var och en ska ta ansvar för sitt eget liv och försörjning.

Det finns stora svårigheter att säkra kompetens- och personalförsörjningen inom socialtjänsten. Ofta handlar det om bristande förmåga att kunna behålla välutbildade socialsekreterare. En av tre socialsekreterare är nya i yrket. Nära sju av tio socialsekreterare funderar på att sluta och var fjärde söker nytt jobb. Sju av tio chefer inom socialtjänsten har mindre än tre års erfarenhet.

Socialtjänstens medarbetare ska kunna känna sig säkra på jobbet. Var fjärde socialsekreterare har känt sig utsatt för hot och våld av händelser relaterade till deras tjänsteutövning de senaste åren. Detta är oacceptabelt. Straffen ska skärpas för våld och hot som riktas mot dem på grund av deras arbetsupp-gifter. Vårt mål är att socialsekreterares arbetsmiljö ska vara säker.

Våra förslag:

  • Nationell handlingsplan för socialtjänsten ska genomföras i syfte att bland annat stärka socialtjänstens medarbetare.
  • Socialtjänstens barn- och ungdomsvård ska utvecklas. Den ska vara trygg och byggd på respekt för, omtanke om och helhetssyn på den enskilde individen.
  • Stärkta kunskapskrav för att få arbeta med särskilt svårt utsatta barn och unga.
  • Stärka arbetet att hjälpa utsatta familjer att kunna fokusera på barnens utbildning och studieresultat.
  • Fler socialsekreterare ska ges möjlighet att arbeta i yttre tjänst i samarbete med polisen.
  • Skyndsamt ta fram en ny och modern socialtjänstlag.
  • Möjliggör förenklade biståndsbedömningar. Som dels underlättar för den som behöver hjälp att snabbt få besked, dels minska socialtjänstens administration.
  • Skärpta straff för vård och hot som riktas mot socialsekreterare i deras myndighetsutövning.
Camilla Waltersson Grönvall
Riksdagsledamot, socialpolitisk talesperson, ledamot socialutskottet.

Jag gick med i Moderata Ungdomsförbundet när jag var 14-15 år eftersom skolfrågorna fångade mitt intresse och frågor rörande skola, barn och ungdom har fortsatt att vara mina hjärtefrågor.

Mer om Camilla
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss