Skola och utbildning

Antalet elever som lämnar grundskolan har ökat under hela mandatperioden. Nästan var femte elev (18 600 elever eller drygt 17,5 procent) lämnade grundskolan utan gymnasiebehörighet våren 2017. Lärarbristen tilltar. Enligt Skolverkets senaste prognos kommer det saknas 80 000 lärare år 2031. Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nära dubblerats sedan 2014.

Det ska inte spela någon roll var du kommer ifrån, utan vart du är på väg. Moderaterna prioriterar välfärdens kärna. Vårt arbete med att stärka skolan kommer fokusera på reformer för att öka kunskaperna. Vi vill införa mer undervisningstid för alla barn i grundskolan, och att mer tid ska läggas på viktiga baskunskaper som matematik och svenska.

Våra förslag:

  • Skoldagarna utökas med en timme per dag, med start i lågstadiet. Utökningen bör koncentreras till svenska och matematik så att alla lär sig läsa, skriva och räkna.
  • Inför obligatorisk läxhjälp, genom en skyldighet att erbjuda läxhjälp från årskurs 4-9.
  • Lovskola i fyra veckor i årskurs 6-9 för elever som riskerar att inte komma in på gymnasiet.
  • För barn till föräldrar som är beroende av försörjningsstöd eller är arbetslösa bör rätten till allmän förskola utökas till 30 timmar i veckan.
  • Skärpt kvalitetskontroll med skräddarsydda åtgärdspaket till skolor med dåliga resultat och ytterst nedläggning av skolor som inte fungerar, oavsett om de är fristående eller kommunala.