En ny kurs för Sverige – vad har den moderatledda regeringen genomfört?

Moderaterna fick väljarnas mandat att bilda en ny regering för att få ordning på Sverige. Den moderatledda regeringen har genomfört flera reformer för att göra Sverige säkrare, grönare och friare. Här kan du läsa mer om vad regeringen har genomfört.

Sverige har allvarliga problem. Ulf Kristerssons regerings uppgift är att genomföra reformer för att möta samhällsproblemen. Utvecklingen ska vändas och vi ska få ordning på Sverige. 

Men det räcker inte med att få ordning på Sverige. Sverige ska också bli säkrare, grönare och friare. Därför lägger nu regeringen om politiken för att framtidstron ska blomstra i landet. 

En ny offensiv mot kriminalitet

Regeringen har inlett den största offensiven mot den grova brottsligheten i svensk historia. Det handlar om en ny kriminalpolitik där fokus inte ska ligga på gärningsmannen – utan på att ge upprättelse till brottsoffren och skydda laglydiga medborgare från brottsligheten.

Vilka brottsbekämpande åtgärder har regeringen genomfört?

 • Anonyma vittnen. Det kommer snart bli möjligt att vittna anonymt i Sverige. En utredning har tillsatts för att lämna förslag på hur detta ska fungera i praktiken. Inte OM det ska införas. 
 • Visitationszoner.  Polisen kommer snart få möjlighet att visitera personer och bilar i jakten på vapen och handgranater, utan att det finns någon konkret brottsmisstanke. En utredning har tillsatts för att lämna förslag på hur detta system ska utformas.
 • Kriminalvården byggs ut kraftigt i syfte att skapa fler platser på häkten och anstalter.
 • Deltagande i en terroristorganisation har kriminaliserats.

Vilka brottsförebyggande åtgärder har regeringen genomfört?

 • Fler föräldrar i landet har fått tillgång till stöd för att förhindra att deras barn dras in i kriminalitet.
 • Mer pengar har avsatts för platser i familjehem och på ungdomshem så att ungdomar som är i riskzonen för kriminalitet kan få möjlighet att byta miljö och få det stöd och den hjälp de behöver.
 • En lagrådsremiss har lämnats med förslag om att sänka åldersgränsen för att socialtjänsten ska kunna sätta in insatser för att hjälpa barn – trots att föräldrarna säger nej.
 • Ett lagförslag har lämnats till riksdagen om att kommunerna ska bli en del i statens brottsförebyggande arbete.
 • Mer pengar satsas för att myndigheterna ska kunna motverka brott

En grönare energi- och klimatpolitik 

Den nya regeringen arbetar hårt med att sjösätta en ny energi- och klimatpolitik i Sverige. En viktig del i detta är att Sverige behöver bygga ny kärnkraft. Det gamla målet om att Sverige ska ha 100 procent förnybar energi ska ersättas med ett mål om 100 procent fossilfri energi.

Detta har regeringen gjort:

 • Regeringen har beslutat om ett elstöd till hela Sverige.
 • Mer pengar avsätts till forskning om kärnkraft.
 • Vattenkraftverken ska under det kommande året fortsätta producera el.
 • Ytterligare pengar har avsatts för en hållbar omställning av industrin.
 • Skatten har sänkts ytterligare för installation av solceller.
 • En satsning genomförs på negativa utsläpp med bio-CCS.
 • Ett nytt departement har inrättats som har ansvar för de samlade klimat-, miljö-, energi- och näringsfrågorna.

Ett paradigmskifte i migrationspolitiken

Den moderatledda regeringen genomför nu ett paradigmskifte i migrationspolitiken. Invandringen till Sverige ska minska kraftigt, det är nödvändigt om vi ska klara integrationen. Fusket med arbetskraftsinvandringen och skuggsamhället ska bekämpas.

Detta har regeringen gjort:

 • Migrationsverket har fått i uppdrag att prioritera att återkalla uppehållstillstånd.
 • Polisen ska genomföra fler kontroller av utlänningar i Sverige.
 • Fler som fått avslag på sin asylansökan ska återvända till sina hemländer.
 • Skatteverket har fått i uppdrag att undersöka vilka som är bosatta på en adress.
 • Antalet kvotflyktingar har minskat till 900 stycken per år.
 • Migrationsverket har fått i uppdrag att se till att fler som har högkvalificerade arbeten lätt ska kunna ta sig till Sverige.
 • SIDA har fått i uppdrag att stötta genomförandet av migrationspolitiken.

En politik för förbättrad tillväxt och stärkt hushållsekonomi

Den moderatledda regeringen har lagt om den ekonomiska politiken. Syftet är att stärka tillväxten, motverka arbetslöshet och minska kostnadstrycket mot hushållen utan att driva på inflationen. Det viktigaste för svenska hushåll just nu är att inte inflationen ökar ytterligare. 

Detta har regeringen gjort:

 • Skatten för alla som fortsätter att arbeta efter att de har fyllt 65 år har sänkts.
 • Skatten på bensin och diesel har sänkts med 1 kr/litern.
 • Bostadsbidraget för barnfamiljerna med de lägsta inkomsterna har höjts.
 • A-kassan har bibehållits på den högre nivån som gällde under pandemin.
 • Kommuner och regioner får ökade bidrag från staten.
 • Den som pendlar till och från jobbet får en höjd milersättning.

En ny skolpolitik med fokus på kunskap och studiero

Svensk skola behöver fokusera mer på mätbara kunskaper. Elever i behov av tidigt stöd måste få det stödet i de tidiga skolåren. Mer behöver göras för att det ska råda trygghet och studiero i klassrummet.

Detta har regeringen gjort:

 •  Det satsas nu 600 miljoner kronor för att det ska bli fler speciallärare i skolorna
 • Akut- och jourskolor införs för de elever som stör ordningen och tryggheten för sina klasskamrater
 • Mer än 600 miljoner kronor satsas på läroböcker till skolorna så att barnen verkligen får den kunskap de behöver
 • Fler elever kan nu få det stöd som de behöver för att ta till sig ny kunskap och göra en klassresa med hjälp av Läslyftet
 • De nationella proven ska rättas centralt. 
 • Högre krav kommer att ställas på de religiösa friskolorna.

En ny hälso- och sjukvårdspolitik med fokus på tillgänglighet och kortade vårdköer

Regeringen arbetar med reformer för kortare vårdköer och en ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Det är patientens bästa som ska vara i fokus. Arbetet med att bekämpa barn och ungas psykiska ohälsa är också en viktig prioritering för regeringen.

Detta har regeringen gjort:

 • Nu ska det tas fram en nationell plan för mödrahälsovården och förlossningsvården! 
 • Nu ska det tas fram en nationell plan för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården!
 • 1 miljard kronor tillförs ytterligare för att skapa fler vårdplatser
 • En satsning genomförs på ökad gemenskap och en minskning av den ofrivilliga ensamheten
 • Mer pengar satsas på förlossningsvården
 • Statliga pengar har tillförts till BRIS stödlinje