بدینصورت در سوئد نظم برقرار میکنیم

چه بر سر سوئد آمده است؟ ما اکنون کشوری در اروپا هستیم که بیشترین تیراندازیهای در رابطه با گروه های تبهکار را دارد، با انزوای فزاینده در جامعه و افزایش سرسامآور قیمت برق ـ علیرغم رتبه چهارم مالیاتی در جهان.  ما نمیتوانیم این وضعیت را داشته باشیم.

______________________________________________________________________

سوئد ـ کشوری که قبلا یکی از امن ترین کشورهای جهان بود، اکنون یکی از کشورهای اروپایی است که بیشترین آسیب را از خشونت مرگبار گروه های تبهکار می بیند. این کشور که قبلاً خود را به عنوان یک الگو در تغییرات آب و هوایی معرفی می کرد، اکنون برای گرم کردن خانه ها در زمان وزش کم باد از سوخت نفت استفاده میکند. و کشوری که قبلاً به وجدان شدید کاری و فرصت های تغییرطبقاتی برای همه میبالید، اکنون ۱،۳ میلیون نفر دارد که نمیتوانند خرجی خود را تامین کنند.

”سوئد مشکلات بزرگی دارد، اما می توان آنها را حل کرد”

غیرمنطقی است که سوئد به کشوری در اروپا تبدیل شده است که بیشترین تیراندازی های مرتبط با گروه های تبهکار را دارد اما رتبه سوم کمترین تراکم پلیس را داراست . نامعقول است که این مسئله آنقدر پیش رفته است که یک سوم زنان از بیرون رفتن در شب می ترسد. اینکه بچه ها در روز روشن در خیابان دزدی و تحقیر میشوند. اینکه متجاوزان محکوم به تجاوز بیشتر از قربانیان خود خسارت دریافت می کنند. ما نمیتوانیم این وضعیت را داشته باشیم. 

این غیر معقول است که خانواده ها بتوانند کمک هزینه ها را روی هم بگذارند تا برای کسانی که می توانند کار کنند، در نهایت صرف نداشته باشد که کار کنند. رقابت کارفرمایان بر سر نیروی کار با سیستم کمک هزینه ای غیرمنطقی است. علیرغم چندین دهه بحث در مورد اهمیت ادغام در جامعه، انزوای در جامعه و تعداد مناطق آسیب پذیر در حال افزایش است. ما نمیتوانیم این وضعیت را داشته باشیم.

این غیر منطقی است که کمتر از نیمی از مبتلایان به سرطان سینه و پروستات مراقبت به موقع دریافت کنند، نتایج مدرسه پایین رفته و مراقبت ازسالمندان کمبود داشته، در کشوری که رتبه چهارم مالیاتی در جهان است و اکثر مردم بیش از نیمی از درآمد خود را به عنوان مالیات پرداخت می کنند. ما نمیتوانیم این وضعیت را داشته باشیم.

کشوری که بخش زیادی از رفاه خود را بر اساس دسترسی داشتن غیرعادی به برق بدون فسیل، قابل اعتماد و مقرون به صرفه که هم در شمال و هم در جنوب وجود دارد، ساخته است، غیر منطقی است که به طور فعال کارخانه انرژی هسته ای درحال کارکردن را حذف کند. ما نمیتوانیم این وضعیت را داشته باشیم.

پس چگونه می توانیم به سوئد نظم بدهیم؟

هیچ کس نمی تواند انکار کند که سوئد مشکلات بزرگی دارد، اما می توان آنها را حل کرد. همه اینها نیاز به یک دولت جدید پس از انتخابات ۲۰۲۲ دارد. یک دولتی که بتواند با همه کار کند تا کارها را انجام دهد.

  • برای نظم بخشیدن به جرمها، مجازات های سخت تری متناسب با شدت جرم و سیاست قضایی ای که بیشتر از قربانی حمایت کند تا مجرم، لازم است. بیشتر بخوانید
  • برای نظم بخشیدن به انزوا در جامعه و وابستگی به کمک مالی، یک سیاست کاری مورد نیاز است که نتیجه اش این باشد که کارکردن همیشه مقرون به صرفه باشد تا دریافت کمک مالی. بیشتر بخوانید
  • برای نظم بخشیدن به بحران انرژی، سرمایه گذاری در انرژی هسته ای مورد نیاز است که تامین برق را تضمین کند و اثر وضعیت اقلیمی را کاهش دهد. بیشتر بخوانید
  • و ما باید طوری از پول مالیات استفاده کنیم، به شکلی که رفاه با نام خود همخوانی داشته باشد. بیشتر بخوانید