Intäkts­redovisning

Här finns en redovisning över Moderaternas intäkter i enlighet med den överenskommelse som sex riksdagspartier har ingått med varandra.

De politiska partierna i Sveriges Riksdag avviker betydligt från varandra avseende den organisatoriska uppbyggnaden. Alla partier kategoriseras som ideella föreningar, men verksamheten inom ett parti kan bedrivas inom en eller flera juridiska personer beroende på hur man internt valt att organisera verksamheten. En följd av detta blir att jämförelser av partiernas ekonomiska förutsättningar som enbart utgår ifrån siffror i boksluten inte blir relevanta.

I syfte att underlätta jämförbarheten för hur riksdagspartierna finansierar sina verksamheter har sju partier (M, FP, C, KD, S, V, MP) gemensamt enats om en presentationsstruktur för hur intäkterna för den centrala partiverksamheten fördelar sig.

Uppdraget att hitta en gemensam presentationsstruktur bygger i sin tur på en överenskommelse som partisekreterarna träffat om att utveckla gemensamma redovisningsformer. Den föreslagna redovisningsformen innebär att partierna tillämpar gemensam terminologi och definitioner för de olika intäktsslagen och att partierna hämtar information från alla relevanta juridiska personer. 

Eftersom den ekonomiska informationen är hänförlig till flera juridiska enheter går det inte att återfinna samtliga värden i årsredovisningen för något parti. Sammanställningen av helhetsbilden presenteras i stället i partiernas respektive verksamhetsberättelser.

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga