Vårbudgeten 2023

17 april, 2023

Vårbudgeten 2023: Den moderatledda regeringen tar ansvar för att sätta Sverige på rätt kurs

I dag presenterade finansminister, Elisabeth Svantesson (M), den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten. Det är en budget som läggs fram i ett svårt ekonomiskt läge med rekordhög inflation och lågkonjunktur samtidigt. Budgeten innehåller satsningar för att möta de samhällsproblem som Sverige står inför.

Sverige har inte stått inför liknande situation på flera decennier och inflationen i mars var 10,6 procent. Förutom att många under vintern fått se sina intjänade pengar snabbt minska i värde, gör hög skuldsättning och en hög andel bostadslån med rörlig ränta dessutom svenska hushåll och företag särskilt känsliga för räntehöjningar. Det är därför oerhört viktigt att inflationen inte biter sig fast på en långvarigt hög nivå. Regeringens nya prognos bekräftar samtidigt att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur som väntas hålla i sig till 2025.

I statsbudgeten för 2023 tog vi höjd för det läge vi nu ser. Genom att vara återhållsamma kunde vi balansera behoven av att pressa tillbaka inflationen med att även stärka statens kärnuppgifter; ökad trygghet, samt ökade resurser till välfärden och till försvaret. Samtidigt stöttade vi hushållen – såväl med riktade insatser i budgeten som genom elstödet. Många ersättningar skrevs även upp på grund av inflationen, exempelvis får garantipensionärer 850 kr extra per månad. Sammantaget stöttas de svenska hushållen med omkring 40 miljarder kronor under året.

Eftersom vi även skapade ett handlingsutrymme kan vi nu genomföra ytterligare åtgärder i vårändringsbudgeten för att exempelvis stötta de mest utsatta hushållen och de som riskerar att bli arbetslösa till följd av lågkonjunkturen. Samtidigt lägger vi fast en plan, i tre delar, för att hantera det svåra ekonomiska läget framåt.

För det första handlar det om att bekämpa inflationen och stötta utsatta hushåll. Det krävs återhållsamhet och ansvarstagande för att Sverige som land ska ta sig igenom dagens svåra läge. Det vilar därför ett brett ansvar på ett flertal aktörer att förhindra att den höga inflationen får en varaktig påverkan på pris- och lönebildningen. Riksbanken har i uppdrag att med penningpolitiken upprätthålla varaktigt låg och stabil inflation, men hela samhället behöver ta ansvar för att bekämpa inflationen.

Ett viktigt exempel är det ansvarstagande som arbetsmarknadens parter tagit under avtalsrörelsen. Samma ansvarstagande behöver även de som nu går fram med stora prisökningar visa, inte minst inom livsmedelshandeln. För att säkerställa att det inte sker några oskäliga prisökningar och för att komma till rätta med bristande konkurrens ger vi Konkurrensverket och Konjunkturinstitutet i uppdrag att analysera prisökningarna inom bl.a. dagligvaruhandeln. Sedan tidigare har regeringen föreslagit förlängd utökad skattenedsättning av jordbruksdiesel till årsskiftet så att det blir billigare att producera mat i Sverige.

Regeringen tar ansvar genom att bedriva en fortsatt återhållsam finanspolitik samtidigt som stöd ges till framförallt utsatta hushåll. Nu höjer vi tillfälligt bostadsbidraget för ekonomiskt utsatta barnfamiljer ytterligare.

Den andra delen i vår plan handlar om att tackla lågkonjunkturen genom en återupprättad arbetslinje. De som drabbas hårdast när ekonomin viker är de som redan innan hade svårt att få jobb. För att vuxna som saknar rätt utbildning snabbare ska komma i arbete ökar vi nu antalet platser på gymnasial yrkesinriktad vuxenutbildning och yrkeshögskolan.

Drivkrafterna till arbete behöver förbättras. Vi tar de första stegen i en stor bidragsreform genom att införa ett aktivitetskrav på heltid för den som lever på försörjningsstöd så att ingen lämnas i passivitet.

Medan många mottagare av olika bidrag och ersättningar fått dessa uppskrivna har inflationen inneburit att svenska löntagare i stället fått en kraftig reallönesänkning. Det gör det angeläget att framöver sänka skatten på arbete så att det blir mer lönsamt att jobba.

Den tredje delen handlar om att genomföra strukturreformer så att svensk tillväxt kan ta fart igen. Svensk BNP-tillväxt per capita har utvecklats svagt under en längre tid. Under våren tillsätts en produktivitetskommission som ska analysera hinder och lägga förslag för att höja produktivitetstillväxten i den svenska ekonomin. Ett arbete har inletts för att minska företagens administrationskostnader och vi förbättrar de s.k. 3:12-reglerna, för att främja entreprenörskap. Inte minst krävs att företagen får tillgång till planerbar fossilfri el oavsett väder och vind. Att våra partier nu startat arbetet för att få på plats ny kärnkraft är centralt för att så ska bli fallet. Även fortsatta satsningar på forskning och utveckling samt ökat fokus på kunskap i skolan är avgörande.

Utöver hanteringen av ekonomin krävs reformer som tar tag i Sveriges stora samhällsproblem. Det här året har inletts med ett hänsynslöst våld på nivåer som inte har setts tidigare. I vårändringsbudgeten satsar vi på att förebygga att barn dras in i kriminalitet och förstärker Kriminalvården och Säkerhetspolisen. Samtidigt stärker vi det militära försvaret och förbereder för ett svenskt NATO-medlemskap så att vi kan försvara oss och vår frihet på bästa sätt – tillsammans med andra. Även kommuner och regioner pressas av den höga inflationen och vi kommer att återkomma i höstens budget med en bedömning av behovet av ytterligare förstärkningar, utöver tillskottet i årets statsbudget.

Eftersom inflationen begränsar hur expansiv politiken kan vara ställs stora krav framöver på förmågan att orka och våga prioritera, likt vi gjorde i höstas, för att kunna finansiera viktiga reformer. En del är att den statliga förvaltningen effektiviseras. Regeringen inleder nu ett arbete för att minska antalet myndigheter och ompröva det offentliga åtagandet där så är lämpligt.

Det kommer inte att bli lätt. Rätt sak måste göras i rätt ordning och tid. Men med välavvägda reformer så kommer vi tillsammans att ta oss igenom den ekonomiska vintern. Steg för steg, reform för reform, ska Sverige bli ett tryggt land där flit och ansträngning lönar sig och lägger grund för en välfärd att lita på, där vård ges i tid i hela Sverige och där barn rustas med rätt kunskaper för att möta vuxenlivet. Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har ansvar och tar ansvar – för att sätta Sverige på rätt kurs.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga