23 februari, 2022

Ukrainas sak är även vår

Rysslands erkännande av utbrytarregionerna Donetsk och Luhansk i östra Ukraina och den påföljande inmarschen av ryska soldater i dessa områden är en allvarlig kränkning av Ukrainas suveränitet som Moderaterna kraftfullt fördömer. Om inte vi tillsammans med andra står upp för Ukraina mot Rysslands aggression, så kan det vara vår tur nästa gång. När den fria världen prövas måste vi stå tydligt på rätt sida om historien. Det är vår moraliska skyldighet att göra allt vi kan för att stödja Ukrainas säkerhet inklusive att bistå med defensiva vapen.  Det skulle stärka landets förmåga att stå emot en fullskalig rysk invasion.

Vladimir Putin har med Rysslands aggression mot Ukraina och krav på att återvända till kalla krigets intressesfärer försatt Europa i ett nytt farligt läge, som bäst kan beskrivas som det mest allvarliga säkerhetspolitiska läget på decennier. Vi står inför en situation där det finns en reell risk för ett storkrig i Europa. Cyberattacker, påverkanskampanjer och användandet av gasleveranser som utpressningsmedel gör situationen än mer allvarlig.

Ukrainas suveränitet måste respekteras. Nu måste EU och hela den demokratiska världen möta Rysslands aggression med tydlighet och enighet. Och Sverige måste visa att även vi är beredda att stödja Ukrainas sak. Makt går inte före rätt.

Ulf Kristersson

I det aktuella säkerhetspolitiska läget verkar Moderaterna för ett antal skarpa åtgärder från svensk sida:

Vi vill se hårda och kännbara sanktioner

Moderaterna förespråkar hårda och kännbara sanktioner mot Ryssland. Flagranta brott mot folkrätten ska inte kunna ske ostraffat. Sverige bör driva på inom EU för detta.

Vi vill att EU:s fredsfacilitet ska kunna användas i Ukraina

Europa måste vara berett att använda EU:s fredsfacilitet för att finansiera militärt stöd, inklusive defensiva vapen, till Ukraina. Sverige bör vara pådrivande även när det gäller detta.

Vi vill bistå med de defensiva vapen Ukraina efterfrågat 

Den ukrainska regeringen har bett om vår hjälp. Land efter land ställer upp i ett extremt pressat läge. Sverige ska självklart göra detsamma och bistå med de defensiva vapen Ukraina efterfrågat. Det kräver att regeringen ändrar sitt tidigare beslut att utesluta sådan hjälp.

Rent praktiskt vill Moderaterna att Sverige bistår Ukraina med defensiv försvarsmateriel, antingen genom överlåtelse, export, uthyrning eller lån. Regeringen bör ge i uppdrag till försvarsmyndigheterna att inventera relevant materiel samt ställa en förfrågan till försvarsföretag att se över exportmöjligheter till Ukraina. Utgångspunkten ska vara att kunna stödja Ukraina med den försvarsmateriel som landet självt har identifierat att man behöver.  Det är fullt möjligt att enligt svensk lagstiftning bistå Ukraina med försvarsmateriel även när landet befinner sig i en militär konflikt. 

Vi vill skyndsamt stärka Sveriges försvarsförmåga

Det kraftigt försämrade säkerhetsläget i vårt närområde gör att det brådskar med att stärka Sveriges försvar och vår egen förmåga. Vi har inte tio år på oss, utan Moderaterna vill att den pågående upprustningen måste snabbas på genom att tillföra extra resurser på både kort och lång sikt. På kort sikt under 2022 behöver de luckor som finns i vår beredskap och uthållighet täppas. Det handlar om att snabbt anskaffa mer ammunition inklusive robotar och reservdelar samt mer personal för att över tid kunna finnas på plats med till exempel stridsvagnar, stridsflygplan och ytstridsfartyg. Det behövs även mer resurser till mängdmateriel, övningar och beredskap. Åtgärder för att stärka det civila försvaret inklusive cybersäkerheten måste också till.

På längre sikt ska försvarsberedningen analysera hur återstoden av försvarsbeslutet fram till 2025 behöver justeras och förstärkas för en ökad försvarsförmåga. Det kan handla om att tidigarelägga sådana åtgärder som redan är beslutade, men även överväga nya förmågor. Slutligen behövs även långsiktiga ekonomiska besked för tillväxt även bortom 2025 för att ge försvarsmyndigheterna långsiktiga planeringsförutsättningar.

Moderaterna bedömer att det behövs ca. tre miljarder extra, utöver den beslutade nivåhöjningen för det innevarande året 2022. På längre sikt är vi också öppna för att tillföra ytterligera medel. Sveriges säkerhet måste få kosta.

Vi vill stärka samarbetet med Finland 

Finland och Sverige delar en gemensam säkerhetspolitisk närmiljö och har gemensamma försvarsintressen. Våra båda försvar bygger på en växande nationell förmåga och i ökad grad på internationellt samarbete. Genom Finlands och Sveriges samarbete signalerar vi utåt, att vi har förmåga att agera tillsammans i fred, kris och konflikt. 

Vi vill att Sverige blir en fullvärdig medlem av Nato

Den pågående krisen kring Ukraina har tydliggjort att det är Nato som är garanten för Europas säkerhet och stabilitet. Nu är det dags för Sverige att bli en fullvärdig medlem av Nato så att vi blir en del av det kollektiva försvaret och kan dela solidariska försvarsgarantier med 30 andra länder och får tillgång till den gemensamma försvarsplaneringen och får sitta med vid bordet när beslut som rör Sveriges och Europas säkerhet tas. Natos närvaro i Europa, och i vårt eget omedelbara närområde, ökar Sveriges säkerhet. Sverige bör tydligt deklarera den säkerhetspolitiska linjen att frågan om ett framtida Natomedlemskap ska hållas öppen. Finland har gjort detta sedan 1990-talet och det vore helt naturligt att Sverige nu gör samma sak.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga