Gunnar Strömmer

2 februari, 2023

Regeringen föreslår kriminalisering av deltagande i terroristorganisationer

Sedan 2010 bedöms terroristhotet i Sverige vara förhöjt. Sverige har redan omfattande lagar för att motverka terrorism. Nu tar den moderatledda regeringen ytterligare ett steg och föreslår kriminalisering av deltagande i terroristorganisationer.

Myndigheten för psykologiskt försvar har nyligen varnat för att Sverige kan betraktas som ett legitimt mål för terroraktioner. Likaså har under fler år en rad omvärldsförändringar lett till en förändrad och ökad hotbild, bland annat genom att personer som stridit för IS återvänt till Sverige.

Vid årsskiftet trädde en grundlagsförändring i kraft, en förändring som innebär att det gör är möjligt att införa en kriminalisering av deltagande i en terroristorganisation. Regeringen lämnar nu förslag på att utöka det straffbara området till att omfatta såväl deltagande som finansiering av terroristorganisationer.

Regeringen föreslår kriminalisering av deltagande i terroristorganisationer

Med de förändringen om bestämmelser om föreningsfrihet som trädde i kraft 1 januari införs nu deltagande i terroristorganisation i terroristbrottslagen. Det som blir kriminaliserat är att delta i en terroristorganisation där syftet är att främja, stärka eller understödja terroristorganisationen.

Straffet för deltagande i en terroristorganisation ska vara fängelse i högst fyra år. Om brottet anses vara grovt ska straffpåföljden vara fängelse i två till åtta år. Om gärningsmannen lett terroristorganisationen är påföljden fängelse i två år till livstid. 

Försök till brott och finansiering av terroristorganisationer

Att finansiera en terroristorganisations verksamhet ska framöver vara straffbart. Även försök till det nya brottet kriminaliseras. Att uppmana till deltagande eller att rekrytera medlemmar till terroristorganisationer blir straffbart. Likaså kriminaliseringen att resa utomlands för att begå terroristbrott.


Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga